МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, органічна продукція, значущість конкурентних переваг, оцінка конкурентних переваг, конкурентне середовище

Анотація

Однією з найміцніших галузей національної економіки є сільське господарство, а найперспективніше – органічне сільське господарство. Виробництво органічної продукції українськими агровиробниками є досить перспективним так як протягом останніх років даний вид ведення сільського господарства є популярним та затребуваним на території не лише Європи а й усього світу. Незважаючи на досить міцну конкуренцію в даній галузі, наша держава може з упевненістю зайняти свою нішу шляхом зміцнення власної конкурентоспроможності. Основним методом якого є визначення, оцінка та забезпечення конкурентних переваг власної продукції. У статті охарактеризовано існуючі методи оцінки конкурентних переваг, та встановлено що для виробництва органічної продукції підприємцям слід використовувати одночасно декілька методів їх оцінки. Встановлено також що дане питання потребує нових шляхів вирішення та нових методик.

Посилання

Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної економічної стратегії до 2030 року». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы. Москва : ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. 256 с.

Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: Монографія. Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. 294 с.

Бринзя О.З., Мозоль Д.В. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2013. Випуск №6. С. 16–25.

Бреус С.В., Бойко Д.А. (Сутність та методи оцінювання конкурентних переваг підприємства у контексті управління ними. 2019. Випуск 36. С. 93–97. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-15.

Майовець М.Я. Виробництво органічної продукції – стратегічний напрям розвитку інноваційного аграрного підприємництва. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск №20. С. 185–189.

Кривешко О.В. Оцінка вагомості конкурентних переваг. Ефективна економіка. 2020. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.64

Кривда В.І., Кривда О.В., Нараєвський, С.В. Можливості удосконалення методики SWOT-аналізу. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2007. № 12. С. 74–77.

Іванова О.Ю. Оцінка та формування конкурентних переваг промислових підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.06.01. 2006. 264 с.

Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб. : Питер, 2007. 800 с.

Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. Київ : Основи, 1997. 390 с.

Сайт дослідного інституту органічного сільського господарства. URL: https://statistics.fibl.org/europe/retail-sales-europe.html.

Устенко А.О., Перевозова І.В., Малинка О.Я., Писків Г.І. Кількісна оцінка конкурентних переваг підприємства. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2016. № 1(13). С. 63-71.

CHORNA, Marina, Nataliya SMOLNYAKOVA, & Anatoly VOLOSOV. (2020): "ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF RETAIL ENTERPRISES AT THE STAGES OF THEIR LIFE CYCLE." Journal of European Economy [Онлайновий ресурс], 19.4 694-710.

Zakon Ukrainy «Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii». Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii do 2030 roku». Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179.

Azoev H.L. (2000). Konkurentnыe preymushchestva fyrmы. M.: OAO «Typohrafyia «NOVOSTY». 256 s.

Balabanova, L.V. (2006). Marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: stratehichnyi pidkhid: Monohrafiia. Donetsk: Don DUET. 294 s.

Brynzia, O.Z. & Mozol, D.V. (2013). Metody otsinky konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstva. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu. Vypusk №6. S. 16–25.

Breus, S.V. & Boiko, D.A. (2019). Sutnist ta metody otsiniuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva u konteksti upravlinnia nymy. Vypusk 36. s. 93-97. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-15.

Maiovets, M.Ia. (2017). Vyrobnytstvo orhanichnoi produktsii – stratehichnyi napriam rozvytku innovatsiinoho ahrarnoho pidpryiemnytstva. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Vypusk №20. s. 185-189.

Kryveshko, O. V. (2020). Otsinka vahomosti konkurentnykh perevah. Efektyvna ekonomika. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.64

Kryvda, V.I., Kryvda, O.V., & Naraievskyi, S.V. (2007). Mozhlyvosti udoskonalennia metodyky SWOT-analizu. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system. No 12. S. 74–77.

Ivanova, O.Iu. (2006). Otsinka ta formuvannia konkurentnykh perevah promyslovykh pidpryiemstv: dys. kand. ekon. nauk: 08.06.01. 264s.

Lamben, Zhan-Zhak. (2007). Menedzhment, oryentyrovannуi na rуnok. SPb.: Pyter. 800s.

Porter, Maikl E. (1997). Stratehiia konkurentsii. Per. z anhl. A. Oliinyk, R. Skilskyi. K.: Osnovy. 390 s.

Sait doslidnoho instytutu orhanichnoho silskoho hospodarstva. Rezhym dostupu: https://statistics.fibl.org/europe/retail-sales-europe.html.

Ustenko A.O., & Perevozova I.V., & Malynka O.Ia., & Pyskiv H.I. (2016). Kilkisna otsinka konkurentnykh perevah pidpryiemstva. Naukovyi visnyk IFNTUNH. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti. №1(13). St.63-71.

CHORNA, Marina, Nataliya SMOLNYAKOVA, & Anatoly VOLOSOV. (2020): "ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF RETAIL ENTERPRISES AT THE STAGES OF THEIR LIFE CYCLE." Journal of European Economy [Onlainovyi resurs], 19.4 694-710.

Переглядів статті: 526
Завантажень PDF: 481
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Коценко, М. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-26
Розділ
ЕКОНОМІКА