НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ВОЄННОГО ЕКОЦИДУ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЦИКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ В ДЕВЕЛОПМЕНТІ НЕРУХОМОСТІ

  • П.А. Фісуненко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О.Л. Герасимова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: воєнний екоцид, навколишнє середовище, довкілля, природа, будівельні відходи, рециклінг, екологічна безпека, вторинна сировина, переробка, стан грунтів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню шляхів мінімізації ризиків впливу будівельних відходів на навколишнє середовище під час ліквідації наслідків збройної агресії. Відходи руйнації деструктивно впливають на природне середовище: отруюють ґрунти, водні ресурси та атмосферу, забруднюють довкілля, посилюють негативні тенденції зміни клімату. Оскільки воєнний екоцид в Україні призвів до пошкодження значної кількості об’єктів нерухомості, наслідки масштабного руйнування будівель та інфраструктурних об’єктів набули ознак екологічної катастрофи. Зазначено що, без відповідної переробки значна кількість будівельних відходів може в рази збільшити площі їх захоронення. Одним з напрямів зменшення ризиків екоциду є розробка проектних вимог до адміністрування системи управління будівельними відходами органами місцевого самоврядування, що дозволить зупинити процеси хаотизації під час проведення демонтажних робіт та ліквідації будівельних відходів.

Посилання

Щуваєв А.А. Інструментарій залучення відходів будівництва та зносу до повторного господарського циклу в контексті класифікаційних ознак. International scientific journal «Grail of Science». 2021. №10. 2021. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.114

Арутюнян А.І., Шуваєв А.А. Екологічно-економічна доцільність комплексного управління потоками відходів в будівельній галузі. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2020. № 18. С. 9–17.

Шпакова Г.В. Формування економіко-управлінських предикторів девелопменту на інноваційній платформі рециклінгу будівельних відходів. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7609 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91

Міністерство розвитку громад та територій України. Звітність «Санітарна очистка» за 2020 рік. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rozdil-4-2020_oblasti.pdf

Затверджено національну стратегію управління відходами в Україні URL: https://dlf.ua/ua/zatverdzheno-natsionalnu-strategiyu-upravlinnya-vidhodami-v-ukrayini-do-2030-roku-2/

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в України до 2030 року. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р#Text

Екологія Право Людина. URL: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Ramkova-dyrektyva-presreliz.pdf

Кондращенко, Е.В., Качура, А.А. О проблеме городов по использованию строительных отходов от сноса зданий и сооружений. Комунальне господарство міст. 2012. № 107. С. 150–155.

RussiaPay. URL: https://damaged.in.ua/

Прямі збитки, нанесені інфраструктурі України в ході війни, складають майже $63 млрд. Загальні втрати економіки $543-600 млрд. Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/

Shchuvaiev A.A. (2021). Instrumentarii zaluchennia vidkhodiv budivnytstva ta znosu do povtornoho hospodarskoho tsyklu v konteksti klasyfikatsiinykh oznak. International scientific journal «Grail of Science». № 10. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.114

Arutiunian A.I., Shuvaiev A.A. (2020). Ekolohichno-ekonomichna dotsilnist kompleksnoho upravlinnia potokamy vidkhodiv v budivelnii haluzi. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka. № 18. S. 9–17.

Shpakova H.V. (2020). Formuvannia ekonomiko-upravlinskykh predyktoriv developmentu na innovatsiinii platformi retsyklinhu budivelnykh vidkhodiv. Efektyvna ekonomika. № 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7609 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. Zvitnist "Sanitarna ochystka" za 2020 rik. Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rozdil-4-2020_oblasti.pdf

Zatverdzheno natsionalnu stratehiiu upravlinnia vidkhodamy v Ukraini. Available at: https://dlf.ua/ua/zatverdzheno-natsionalnu-strategiyu-upravlinnya-vidhodami-v-ukrayini-do-2030-roku-2/

Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii upravlinnia vidkhodamy v Ukrainy do 2030 roku. Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-r#Text

Ekolohiia Pravo Liudyna. Available at: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Ramkova-dyrektyva-presreliz.pdf

Kondrashchenko, E.V., Kachura, A.A. (2012). O probleme horodov po yspolzovanyiu stroytelnыkh otkhodov ot snosa zdanyi y sooruzhenyi. Komunalne hospodarstvo mist. № 107. S. 150–155.

RussiaPay. Available at: https://damaged.in.ua/

Priami zbytky, naneseni infrastrukturi Ukrainy v khodi viiny, skladaiut maizhe $63 mlrd. Zahalni vtraty ekonomiky $543-600 mlrd. Kyiv School of Economics. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/

Переглядів статті: 136
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Фісуненко, П., & Герасимова, О. (2022). НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ВОЄННОГО ЕКОЦИДУ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЦИКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ В ДЕВЕЛОПМЕНТІ НЕРУХОМОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-41
Розділ
ЕКОНОМІКА