АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІТОСАНІТАРНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ІМПОРТУ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ключові слова: експертиза, митні формальності, регульовані об’єкти, садивний матеріал, шкідливі організми, карантинний дозвіл, фітосанітарний сертифікат

Анотація

У статті проведено аналіз ефективності здійснення процедури фітосанітарного контролю та експертизи імпорту садивного матеріалу, що представляє значний науковий інтерес. Метою роботи було вивчення особливостей проведення фітосанітарного контролю та експертизи імпорту садивного матеріалу під час його митного оформлення. Розглянуто випадки порушення фітосанітарних вимог, проаналізовано причини та види таких порушень в режимі імпорту. Визначено основні напрямки вдосконалення та подальшої гармонізації етапів проведення процедури контролю і експертизи в системі фітосанітарних заходів відповідно до міжнародних норм і правил. Науково обгрунтовано ознаки та шляхи ідентифікації деяких регульованих організмів, які були виділені на території України на протязі попередніх років. Виділено умови виконання певних міжнародних вимог з сертифікації садивного матеріалу при імпорті: інформація про фітосанітарний стан території країни-походження, оцінка карантинного стану рослинної продукції відповідно до міжнародних стандартів та виконання фітосанітарних вимог країни-отримувача. Подальші дослідження слід спрямувати на поглиблене вивчення процедури ідентифікації карантинних шкідливих організмів при проведенні фітосанітарної експертизи імпортного садивного матеріалу та активніше впроваджувати міжнародні проекти, мета яких наближення українського законодавства до норм ЄС.

Посилання

В Україні виявлено 995 випадків порушень фітосанітарних вимог України. URL: https://dpss.gov.ua

Українське законодавство у сфері ГМО синхронізують зі стандартами ЄС. URL: https://agropolit.com/news/

Bielenin Anna. Zaraza idzie z Europy. Sad nowoczesny, Warszawa. Hortpress Sp. z.o.o. 2010. № 2. S. 21.

Гадзало Я.М., Шестопал Г.С., Шестопал С.Я. Інтенсивні технології вирощування ягідних культур. Львів : «Світ», 2007. С. 177–230.

Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання: методичні рекомендації. Харків : Видавництво Харківського національного аграрного університету, 2016. 17 с.

Башинська О.В., Константінова Н.А., Пилипенко Л.А. та ін. Ілюстрований довідник регульованих шкідливих організмів в Україні. Київ : Урожай, 2009. 249 с.

Мовчан О.М., Устінов І.Д. Карантинні шкідливі організми. Київ : Світ, 2000. 197 с.

Мельничук М.Д. Фітовірусологія : посібник. Київ : Поліграф Консалтинг, 2005. 200 с.

Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Карантин рослин : Навч. посіб. Вінниця : ВНАУ, 2021. 377 с.

Фітосанітарні принципи карантину та захисту рослин і застосування фітосанітарних заходів в міжнародній торгівлі. Секретаріат Міжнародної конвенції із захисту рослин; Міжнародні стандарти з фітосанітарного захисту. Рим : ФАО, 2006. № 1. 19 с.

Родігін В.М., Марютін Ф.М., Устінов І.Д. та ін. Карантинні хвороби рослин : підручник. Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2002. 360 с.

Про карантин рослин: Закон України від 19 січня 2006 р. № 3369-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. № 19−20. 167 с.

Європейська і Середземноморська організація захисту рослин. URL: http://www.eppo.int/european

Головна державна фітосанітарна інспекція. URL: http://www.http://karantin.gov.ua/

V Ukraini vyiavleno 995 vypadkiv porushen fitosanitarnykh vymoh Ukrainy. URL: https://dpss.gov.ua

Ukrainske zakonodavstvo u sferi HMO synkhronizuiut zi standartamy YeS. URL: https://agropolit.com/news/

Bielenin Anna. Zaraza idzie z Europy. Sad nowoczesny, Warszawa. Hortpress Sp. z.o.o. 2010. № 2. S. 21.

Hadzalo Ya.M., Shestopal H.S., Shestopal S.Ia. Intensyvni tekhnolohii vyroshchuvannia yahidnykh kultur. Lviv : «Svit», 2007. S. 177–230.

Stankevych S.V. Metody ohliadu ta ekspertyzy obiektiv rehuliuvannia: metodychni rekomendatsii. Kharkiv : Vydavnytstvo Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 2016. 17 s.

Bashynska O.V., Konstantinova N.A., Pylypenko L.A. ta in. Iliustrovanyi dovidnyk rehulovanykh shkidlyvykh orhanizmiv v Ukraini. Kyiv : Urozhai, 2009. 249 s.

Movchan O.M., Ustinov I.D. Karantynni shkidlyvi orhanizmy. Kyiv : Svit, 2000. 197 s.

Melnychuk M.D. Fitovirusolohiia : posibnyk. Kyiv : Polihraf Konsaltynh, 2005. 200 s.

Verheles P.M., Pinchuk N.V., Kovalenko T.M. Karantyn roslyn : Navch. posib. Vinnytsia : VNAU, 2021. 377 s.

Fitosanitarni pryntsypy karantynu ta zakhystu roslyn i zastosuvannia fitosanitarnykh zakhodiv v mizhnarodnii torhivli. Sekretariat Mizhnarodnoi konventsii iz zakhystu roslyn; Mizhnarodni standarty z fitosanitarnoho zakhystu. Rym : FAO, 2006. № 1. 19 s.

Rodihin V.M., Mariutin F.M., Ustinov I.D. ta in. Karantynni khvoroby roslyn : pidruchnyk. Kharkiv : KhNAU im. V.V. Dokuchaieva, 2002. 360 s.

Pro karantyn roslyn: Zakon Ukrainy vid 19 sichnia 2006 r. № 3369-IV zi zminamy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 19−20. 167 s.

Yevropeiska i Seredzemnomorska orhanizatsiia zakhystu roslyn. URL: http://www.eppo.int/european

Holovna derzhavna fitosanitarna inspektsiia. URL: http://www.http://karantin.gov.ua/

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Шестопал, Г. (2021). АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІТОСАНІТАРНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ІМПОРТУ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-87
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ