ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВТРАТ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИМУШЕНОЮ МІГРАЦІЄЮ ЧЕРЕЗ ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: трудова міграція, UNHCR, уряд, Україна, ЄС, повернення

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню оцінювання і критичного аналізування показників реальних втрат трудових ресурсів України внаслідок початку активної фази збройної агресії росії проти України у лютому 2022 року. Проаналізовано та систематизовано систему збирання та аналізу даних щодо трудової міграції. Досліджено досвід об’єктивних оцінок трудових міграційних процесів із спробою надати такі ж перспективні пропозиції щодо оцінки втрат України. Визначено необхідність застосування об’єктивних показників для оцінки трудових міграційних процесів в Україні, пов’язаних із війною. Окреслено проблемне питання щодо тривалості дії негативних процесів, пов’язаних із виїздом населення, що має трудовий потенціал та імовірність стабілізації ситуації у перспективі. Розглянуто сценарії повернення трудових мігрантів в Україну та реалістичність такої моделі поведінки і вплив такого процесу на економіку.

Посилання

Букатюк У. Бронь від армії у 814 000 українців, без роботи – кожен третій, 76% експорту аграрка – Мінекономіки. LIGA. URL: https://biz.liga.net/ua/all/all/article/sviridenko (дата звернення: 12.12.2022).

Грицюк І. Вплив міграційних процесів в Україні в умовах українсько-російської війни. Together united: науковці проти війни : зб. тез доп. І Міжнар. благод. науково-практ. конф., м. Луцьк, 20 трав. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 260–264.

Життя на паузі: наміри та перспективи біженців з України #2. UNHCR Operational Data Portal (ODP). URL: https://data.unhcr.org/en/documents/details/97402 (дата звернення: 12.12.2022).

Калашнікова Л. Вимушена міграція українців в умовах війни: виклики та пошук компромісів. Трансформація українського суспільства в цифрову еру : Матеріали Всеукр. круглого столу, м. Одеса, 25 берез. 2022 р. Одеса, 2022. С. 4–8.

Лібанова Е. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографічні процеси. 2018. № 2 (33). С. 10–26.

Прямі втрати української економіки через війну сягають близько $113 мільярдів – KSE. Укрінформ – актуальні новини України та світу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3555082-prami-vtrati-ukrainskoi-ekonomiki-cerez-vijnu-sagaut-blizko-113-milardiv-kse.html#:~:text=За%20останньою%20інформацією%20KSE%20Institute,близько%20113,5%20млрд%20доларів. (дата звернення: 12.12.2022).

Crisis Movements. Migration data portal. URL: https://www.migrationdataportal.org/ukraine/crisis-movements (date of access: 12.12.2022).

Situation Ukraine Refugee Situation. Situations. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (date of access: 12.12.2022).

Slovo i Dilo. Приплив українських біженців може зменшити нестачу робочої сили в єврозоні – ЄЦБ. Слово і Діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/20/novyna/suspilstvo/pryplyv-ukrayinskyx-bizhencziv-mozhe-zmenshyty-nestachu-robochoyi-syly-yevrozoni-yeczb (дата звернення: 12.12.2022).

Ukrinform. У Кабміні назвали кількість працездатного населення. Укрінформ – актуальні новини України та світу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861544-u-kabmini-nazvali-kilkist-pracezdatnogo-naselenna.html#:~:text=За%20словами%20Дубілета,%20українців%20раннього,від%2055%20до%2064%20років). (дата звернення: 12.12.2022).

Yaroslavivna T.L., Mykolaiivna S.O., Myhailivna B.I., Stepanovych, Z.A., Shushpanov D.G. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12(7), pp. 1677–1681.

Bukatiuk, U. (2022, 8 hrudnia). Bron vid armii u 814 000 ukraintsiv, bez roboty – kozhen tretii, 76% eksportu ahrarka – Minekonomiky [Armor from the army for 814,000 Ukrainians, one in three unemployed, 76% of exports are agricultural] [in Ukrainian].

Hrytsiuk, I. (2022). Vplyv mihratsiinykh protsesiv v Ukraini v umovakh ukrainsko-rosiiskoi viiny. [The influence of migration processes in Ukraine in the conditions of the Ukrainian-russian war]. U Together united: naukovtsi proty viiny (s. 260–264). Vezha-Druk. [in Ukrainian].

Zhyttia na pauzi: namiry ta perspektyvy bizhentsiv z Ukrainy [Life on pause: intentions and perspectives of refugees from Ukraine] #2. (b. d.). UNHCR Operational Data Portal (ODP). Available at: https://data.unhcr.org/en/documents/details/97402 [in Ukrainian].

Kalashnikova, L. (2022). Vymushena mihratsiia ukraintsiv v umovakh viiny: vyklyky ta poshuk kompromisiv. [Forced migration of Ukrainians in the conditions of war: challenges and search for compromises] U Transformatsiia ukrainskoho suspilstva v tsyfrovu eru (s. 4–8). OIuA. [in Ukrainian].

Libanova, E. (2018). Zovnishni trudovi mihratsii ukraintsiv: masshtaby, prychyny, naslidky [External labor migration of Ukrainians: scope, causes, consequences] Demohrafichni protsesy, 2 (33), 10–26. [in Ukrainian].

Priami vtraty ukrainskoi ekonomiky cherez viinu siahaiut blyzko $113 miliardiv – KSE. (2022, 21 serpnia). [Direct losses of the Ukrainian economy due to the war reach about $113 billion – KSE] Ukrinform – aktualni novyny Ukrainy ta svitu. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3555082-prami-vtrati-ukrainskoi-ekonomiki-cerez-vijnu-sagaut-blizko-113-milardiv-kse.html#:~:text=Za%20ostannoiu%20informatsiieiu%20KSE%20Institute,blyzko%20113,5%20mlrd%20dolariv. [in Ukrainian].

Crisis Movements. Migration data portal. Available at: https://www.migrationdataportal.org/ukraine/crisis-movements. [in Ukrainian].

Situation Ukraine Refugee Situation. Situations. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine. [in Ukrainian].

Slovo i Dilo. (2022, 20 chervnia). Pryplyv ukrainskykh bizhentsiv mozhe zmenshyty nestachu robochoi syly v yevrozoni – YeTsB. [The influx of Ukrainian refugees may reduce the labor shortage in the eurozone – ECB] Slovo i Dilo. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/20/novyna/suspilstvo/pryplyv-ukrayinskyx-bizhencziv-mozhe-zmenshyty-nestachu-robochoyi-syly-yevrozoni-yeczb [in Ukrainian].

Ukrinform. (2020, 23 sichnia). U Kabmini nazvaly kilkist pratsezdatnoho naselennia. Ukrinform – aktualni novyny Ukrainy ta svitu. [The Cabinet of Ministers announced the number of the working population. Ukrinform – current news of Ukraine and the world]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861544-u-kabmini-nazvali-kilkist-pracezdatnogo-naselenna.html#:~:text=Za%20slovamy%20Dubileta,%20ukraintsiv%20rannoho,vid%2055%20do%2064%20rokiv). [in Ukrainian].

Yaroslavivna T.L., Mykolaiivna S.O., Myhailivna B.I., Stepanovych, Z.A., Shushpanov D.G. (2020). Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 12(7), pp. 1677–1681.

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Чирва, Ю., & Завербний, А. (2022). ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВТРАТ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИМУШЕНОЮ МІГРАЦІЄЮ ЧЕРЕЗ ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-32
Розділ
ЕКОНОМІКА