СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ

  • Вікторія Бобровник Університет державної фіскальної служби України
  • Яніна Белінська Університет державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0002-9685-0434
Ключові слова: стратегія, Азійсько-Тихоокеанський регіон, США, розвиток, Китай

Анотація

У статті досліджено процес та причини формування Азійсько-Тихоокеанського регіону як нового глобального геополітичного лідера, висвітлено основні аспекти сучасного становища країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у світі. У роботі висвітлено вплив політики США на геополітичну трансформацію країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також визначено основні інтереси Сполучених Штатів у цьому регіоні. У сучасному глобалізованому світі Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) став зоною негайного динамічного економічного розвитку. Насправді в Азії та Тихоокеанському регіоні змінюються економічні та політичні можливості, на які припадає близько половини світового промислового виробництва та світової торгівлі. У роботі висвітлено основні стратегічні перспективи розвитку Азійсько-тихоокеанського регіону та найбільш вірогідних геополітичних сценарії розвитку подій вданому регіоні.

Посилання

Ільницька У. Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: особливості, проблеми та тенденції. Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: Сорока, 2015. С. 117–122.

Невская А. А. Страны Азии – новый центр развития креативных индустрий? Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и экономики? 2017. Вып. 17. С. 51–58. URL: https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_008.pdf (дата звернення: 01.12.2020).

Халіна О. В. Нерівномірність економічного розвитку країн світу як глобальна проблема сучасності. Бізнес Інформ. 2018. № 5. C. 15–20.

A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Looking toward the 21 st Century (1990) United States Department of Defense URL: www.russia.shaps.hawaii.edu/security/report-90.html. (дата звернення: 01.12.2020).

Дужа І.А. Тихоокеанська стратегія США: інтеграційний та безпековий вимір : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04. Київ, 2016. 222 с.

Baker J. America in Asia: Emerging Architecture for a Pacific Community. James III Baker. Foreign Affairs. 1991/1992. Winter. Vol. 70. № 5. Р. 1–18.

Курнішова Ю.В. Особливості розвитку Азійсько-Тихоокеанського регіону і перспективи зовнішньої політики України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. 2016. За ред. О.С. Власюка. Київ : НІСД, 2016. С. 542–554.

Розвиток відносин із провідними державами Азійсько-Тихоокеанського регіону. URL: http://pidruchniki.com/1503022355654/politologiya/rozvitok_vidnosin_providnimi_derzhavami_aziysko-tihookeanskogo_regionu (дата звернення: 01.12.2020).

Тенденції розвитку ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. URL: http://bintel.com.ua/uk/ (дата звернення: 01.12.2020).

Країни Азії та Океанії. Міністерство закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo/krayini-aziyi-ta-okeaniyi

(дата звернення: 01.12.2020).

Iljnycjka U. (2015). Integhracijni procesy v AziatsjkoTykhookeansjkomu reghioni: osoblyvosti, problemy ta tendenciji. Mizhnarodni integhracijni procesy: istorychnyj dosvid, suchasni vyklyky ta perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ljviv: Soroka, S. 117–122.

Nevskaja A. A. (2017). Strany Azyy – novыj centr razvytyja kreatyvnыkh yndustryj? Azyatsko-Tykhookeanskyj reghyon: novyj centr myrovoj polytyky y ekonomyky? Vyp. 17. S. 51–58. URL: https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_008.pdf (accessed 1 December 2020).

Khalina O. V. (2018). Nerivnomirnistj ekonomichnogho rozvytku krajin svitu jak ghlobaljna problema suchasnosti. Biznes Inform. № 5. S. 15–20.

A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim: Looking toward the 21 st Century (1990) United States Department of Defense URL: www.russia.shaps.hawaii.edu/security/report-90.html. (accessed 1 December 2020).

Duzha I.A. (2016). Tykhookeansjka strateghija SShA : integhracijnyj ta bezpekovyj vymir: dys ... kand. polit. nauk: 23.00.04. Kyiv, 222 s.

Baker J. America in Asia: Emerging Architecture for a Pacific Community. James III Baker. Foreign Affairs. 1991/1992. Winter. Vol. 70. № 5. Р. 1–18.

Kurnishova Ju.V.(2016).Osoblyvosti rozvytku Azijsjko-Tykhookeansjkogho reghionu i perspektyvy zovnishnjoji polityky Ukrajiny. Ukrajina: strateghichni priorytety. Analitychni ocinky. Za red. O.S. Vlasjuka. Kyiv: NISD, S. 542–554.

Rozvytok vidnosyn iz providnymy derzhavamy Aziisko-Tykhookeanskoho rehionu. URL: http://pidruchniki.com/1503022355654/politologiya/rozvitok_vidnosin_providnimi_derzhavami_aziysko-tihookeanskogo_regionu (accessed 1 December 2020).

Tendentsii rozvytku sytuatsii v Aziatsko-Tykhookeanskomu rehioni. URL: http://bintel.com.ua/uk/ (accessed 1 December 2020).

Krainy Azii ta Okeanii. Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. URL: https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo/krayini-aziyi-ta-okeaniyi (accessed 1 December 2020).

Переглядів статті: 1006
Завантажень PDF: 1981
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Бобровник, В., & Белінська, Я. (2021). СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-9
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ