ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  • Валентина Постова Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0056-5648
Ключові слова: ресторанне господарство, інноваційна діяльність, праксеологічний підхід, інноваційна активність, стратегічні заходи, тактичні заходи

Анотація

В статті наведено розрахунок ефективності інноваційної діяльності, який базується на праксеологічному підході, що передбачає взаємозв’язок цільового, системного та ресурсного підходів. Визначено, що обрані підприємством методичні підходи до оцінки інноваційних процесів визначають рівень ефективності її проведення. Наведено схему послідовності визначення рівня інноваційної активності підприємств ресторанного бізнесу. Обрання методики оцінювання доцільності інноваційних процесів у системі управління інноваційною діяльністю є важливим орієнтиром для підвищення ефективності стратегічного управління. Розроблено стадії комплексного оцінювання та аналізу інноваційної діяльності. Розроблено алгоритм оцінювання стану та результативності стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємстві ресторанного господарства. Наведено основні заходи для підвищення результативності від інноваційної діяльності.

Посилання

Біленська Я. Р. Використання збалансованої системи показників для оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання. Бізнес Інформ, 2014, 1, 216–221.

Гриньова В.М., Бутенко Д.С. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства: монографія. Харків: Вид. ХНЕУ, 2013.

Завальнюк В. В. Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2016, 8(1), 82-85.

Завальнюк В. В. Принципи управління інноваційною діяльністю. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013, 5 (1), 182–185.

Курмаєв П.Ю., Матрос О.М. Аналіз інноваційної діяльності підприємств та її обліково-аналітичне забезпечення. Економіка. Фінанси. Право. 2015, 10, 21-24.

Лихолет С. І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід, 2016, 1, 9-14.

Левицька І.В., Постова В. В. Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2016, 4 (04), 1, 103-108.

Рудь Н. Т. Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Економічний форум. 2015, 3, 323–332.

Черноіванова Г. С. Показники ефективності інноваційних проектів. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012, 37, 260–263.

Bilenska, Ya. (2014). Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv dlia otsiniuvannia potentsialu innovatsiinoho rozvytku vyrobnycho-hospodarskoho obiednannia. Biznes Inform. 1, 216–221. (in Ukrainian)

Hrynova, V., Butenko D. (2013). Otsinka rezultatyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva: monohrafiia. Kharkiv: Vyd. KhNEU. (in Ukrainian)

Zavalniuk, V. (2016). Metodyka proektuvannia pidsystemy informatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 8 (1), 82-85. (in Ukrainian)

Zavalniuk, V. (2013). Pryntsypy upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 5 (1), 182–185. (in Ukrainian)

Kurmaiev, P., Matros, O. (2015). Analiz innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ta yii oblikovo-analitychne zabezpechennia. Ekonomika. Finansy. Pravo, 10, 21-24. (in Ukrainian)

Lykholet, S. (2016). Suchasni pidkhody otsinky efektyvnosti ekonomichnoho stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1, 9-14. (in Ukrainian)

Levytska, I., Postova, V. (2016). Osnovni poniattia ta znachennia pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. Zaporizhzhia. 4 (04), 1, 103-108. (in Ukrainian)

Rud, N. (2015). Novi metodychni pidkhody do analizu innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva. Ekonomichnyi forum, 3, 323–332. (in Ukrainian)

Chernoivanova, H. (2012). Pokaznyky efektyvnosti innovatsiinykh proektiv. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 37, 260–263. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Постова, В. (2021). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-20
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА