ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • Роман Нєдов Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: принцип, облік, бухгалтерія, поліція, сутність, зміст

Анотація

Метою статті є аналіз принципів бухгалтерського обліку в Національній поліції України. Автором досліджено наукові основи і практичні засади функціонування принципів бухгалтерського обліку в Національній поліції України. Визначено зміст і сутність поняття бухгалтерського обліку загалом і з’ясовано роль і місце принципів відповідного процесу зокрема, крізь призму економічної науки. З’ясовано, що чинне законодавство України належним чином регламентує основні фінансово-економічні процеси пов’язані з бухгалтерським обліком у системах діяльності підприємств, установ і організацій загалом, а також Національній поліції України як органу державної влади та самостійного фінансово-господарського суб’єкта, зокрема. Доведено, що з’ясування сутності, змісту та системи принципів бухгалтерського обліку в діяльності будь-якого підприємства та Національної поліції, зокрема суттєво впливає на оптимізацію відповідного процесу та, як результат значно підвищує ефективність управління, створює сприятливий економічний клімат для подальшого розвитку підприємства (органу) й утворює низку підвалин для ефективного розподілу фінансово-економічних ресурсів. Автором досягнуто висновку про те, що принципами бухгалтерського обліку в Національній поліції України є ті правила та алгоритми, що використовуються як міра максимально дозволеного та межа мінімально необхідного під час оцінки фінансово-господарських операцій. До основних принципів бухгалтерського обліку в Національній поліції України відносяться: комплексності, автономності, безперервності, єдності індикаторів, співвідношення гласного й негласного. Перспектива подальших наукових пошуків, на нашу думку може полягати в розробленні основних рекомендацій і пропозицій, пов’язаних із оптимізацією системи бухгалтерського обліку у Національній поліції України, крізь призму практичного досвіду, що в свою чергу призведе до ефективізації менеджерських процесів у керуванні органами і підрозділами Національної поліції України та підвищення якості надаваних послуг і виконання низки функцій.

Посилання

Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Харків : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 392 с.

Мних Є., Брадул О. Концепція побудови комп’ютерної інформаційної системи обліку діяльності корпорацій. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 4. С. 41–45.

Сопко В. В., Сопко О. В. Бухгалтерський облік : Основи теорії та концептуальні засади побудови : навч.- метод. посіб. Київ : Знання України, 2003. 231 с.

Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в апараті МВС, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, бюджетних установах, що належать до сфери управління МВС: наказ МВС України від 15.08.2016 № 801. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1233-16#Text

Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Григоренко О.С. Принципи бухгалтерського обліку: модифікація в умовах глобальних змін. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 103–107.

Цебень Р.Л. Принципи бухгалтерського обліку як основа складання та подання фінансової звітності. Вісник Львівської комерційної академії. Сер. : Економічна : зб. наук. пр. Львів, 2011. Вип. 38. С. 212–215.

Велш Глен А. Основи фінансового обліку / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел ; [пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач]. Київ : Основи, 1999. 943 с.

Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік : підруч. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 480 с.

Davydiuk T.V., Manoilenko O.V., Lomachenko T.I., Reznichenko A.V. Bukhhalterskyi oblik : navch. posibnyk. Kharkiv : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2016. 392 s.

Mnykh Ye., Bradul O. Kontseptsiia pobudovy kompiuternoi informatsiinoi systemy obliku diialnosti korporatsii. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2008. № 4. S. 41–45.

Sopko V. V., Sopko O. V. Bukhhalterskyi oblik : Osnovy teorii ta kontseptualni zasady pobudovy : navch.- metod. posib. Kyiv : Znannia Ukrainy, 2003. 231 s.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu bukhhalterskoho obliku i zvitnosti v aparati MVS, tsentralnykh orhanakh vykonavchoi vlady, diialnist yakykh spriamovuie i koordynuie Ministr, biudzhetnykh ustanovakh, shcho nalezhat do sfery upravlinnia MVS: nakaz MVS Ukrainy vid 15.08.2016 № 801. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1233-16#Text

Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 02 lypnia 2015 roku № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Hryhorenko O.S. Pryntsypy bukhhalterskoho obliku: modyfikatsiia v umovakh hlobalnykh zmin. Prychornomorski ekonomichni studii. 2018. Vyp. 29. S. 103–107.

Tseben R.L. Pryntsypy bukhhalterskoho obliku yak osnova skladannia ta podannia finansovoi zvitnosti. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Ser. : Ekonomichna : zb. nauk. pr. Lviv, 2011. Vyp. 38. S. 212–215.

Velsh Hlen A. Osnovy finansovoho obliku / A. Velsh Hlen, H. Short Deniel ; [per. z anhl. O. Minin, O. Tkach]. Kyiv : Osnovy, 1999. 943 s.

Brukhanskyi R.F. Bukhhalterskyi oblik : pidruch. Ternopil : TNEU, 2016. 480 s.

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Нєдов, Р. (2022). ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-119
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ