АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Ключові слова: бюджетна програма, екологічна сфера, ефективність, бюджетні кошти, аналіз

Анотація

У статті проведено аналіз ефективності реалізації бюджетних програм в екологічній сфері, що базується на результатах аудиторського дослідження виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного відселення, подолання наслідків техногенно-екологічної катастрофи, що була спричинена вибухом на Чорнобильській атомній електростанції, здійснення державного управління у сфері зберігання та захоронення радіоактивних відходів. Обґрунтовано необхідність державної підтримки екологічної сфери в Україні в умовах війни, що триває, розробки бюджетних програм, що відповідають умовам сьогодення та соціально-економічному розвитку країни. Зроблено висновок, що виконання бюджетних програм в екологічній сфері відбувається не в повній мірі ефективно. Проаналізовано методику здійснення оцінки ефективності виконання бюджетних програм в екологічній сфері, запропоновано заходи для підвищення ефективності управління процесом їх реалізації.

Посилання

Бедринець М., Огійчук Є. Оцінка виконання бюджетних програм в Україні за 2016-2020 роки. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-14

Марчак Д. Бюджетні програми: шлях до покращення якості. URL: https://voxukraine.org/byudzhetni-programi-shlyah-do-pokrashhennya-yakosti

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 50-51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Manyuchi M. M., Sukdeo N. A(2021) Critical Evaluation of Budget Practices Applied in the Manufacturing Sector for Optimal Production. Available at: http://ieomsociety.org/proceedings/2021rome/317.pdf

Miller G. J., Hildreth W. B., Rabin J. Performance-Based Budgeting. An ASPA Classic. Colorado : Westview Press, 2010. 341 p.

Міністерство фінансів України. Практичний посібник ПЦМ. URL: https://mof.gov.ua/uk/mbo-at-the-local-level

Ministry of Finance of Ukraine. Practical manual of PCM. URL: https://mof.gov.ua/uk/mbo-at-the-local-level

Бюджетний процес 2021: проведено моніторинг подання на погодження до Мінфіну паспортів бюджетних програм на 2021 рік. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/biudzhetnii_protses_2021_provedeno_monitoring_podannia_na_pogodzhennia_do_minfinu_pasportiv_biudzhetnikh_program_na_2021_rik-2676

Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державним Агентством України з управління зоною відчуження за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 р. URL: https://dasu.gov.ua/attachments/ffcf75c5-3ee7-4586-918b-ca93f74dc09f_%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%94%D0%90%D0%97%D0%92.pdf

Bedrynets M., Ohiychuk E. (2021) Otsinka vykonannya byudzhetnykh prohram v Ukrayini za 2016-2020 roky [Evaluation of implementation of budget programs in ukraine for 2016-2020]. Economy and society, vol. 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-14

Marchak D. Byudzhetni prohramy: shlyakh do pokrashchennya yakosti [Budgetary programs: the way to improve quality]. Available at: https://voxukraine.org/byudzhetni-programi-shlyah-do-pokrashhennya-yakosti

Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine dated July 8, 2010 No. 2456-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR). 2010. No. 50-51. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Manyuchi M.M., Sukdeo N.A. (2021) Critical Evaluation of Budget Practices Applied in the Manufacturing Sector for Optimal Production. Available at: http://ieomsociety.org/proceedings/2021rome/317.pdf

Miller G.J., Hildreth W.B., Rabin J. Performance-Based Budgeting. An ASPA Classic. Colorado : Westview Press, 2010. 341 p.

Ministry of Finance of Ukraine. Practical manual of PCM. Available at: https://mof.gov.ua/uk/mbo-at-the-local-level

The 2021 budget process: monitoring of the submission of budget program passports for 2021 to the Ministry of Finance for approval. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/news/biudzhetnii_protses_2021_provedeno_monitoring_podannia_na_pogodzhennia_do_minfinu_pasportiv_biudzhetnikh_program_na_2021_rik-2676

Audit report based on the results of the state financial audit of the implementation of budget programs by the State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management for the period from 01.01.2019 to 06.30.2021 Available at: https://dasu.gov.ua/attachments/ffcf75c5-3ee7-4586-918b-ca93f74dc09f_%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%94%D0%90%D0%97%D0%92.pdf

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Рябчук, О., & Гайова, А. (2022). АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-113
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ