УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

  • Віталій Трященко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-1676-3120
  • Тетяна Титар Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-0774-2464
Ключові слова: діджиталізація, інформаційна платформа, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, підприємство, управління

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням щодо управління інформаційним забезпеченням підприємства. З’ясовано, що неодмінною умовою ефективного функціонування підприємства є повне і достовірне інформаційне забезпечення бізнес-процесів. Вивчено праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Проаналізовано кількість підприємств України, які здійснювали електронну торгівлю. Досліджено частка кількості підприємств України від загальної їх кількості, які: 1) здійснювали електронну торгівлю, у загальній кількості підприємств за видами продажів; 2) мають вебсайт; 3) які купують послуги хмарних обчислень. Доведено, що в епоху діджиталізації для формування належного інформаційного забезпечення потрібно: 1) створювати і розвивати спеціальні банки даних; 2) мати спеціальні технічні засоби і програмні продукти для роботи з великими масивами інформації; 3) прийняття на основі їх обробки ефективних управлінських рішень.

Посилання

Rahman M.S., Hossain M.A., Chowdhury A.H. and Hoque M.T. Role of enterprise information system management in enhancing firms competitive performance towards achieving SDGs during and after COVID-19 pandemic. Journal of Enterprise Information Management. 2022. Vol. 35. № 1, pp. 214−236. DOI: https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2021-0163

П’ятницька Г.Т., Шевчун М.Б., Яцишина К.В. Інформаційне забезпечення управління якістю логістичних процесів підприємства торгівлі: визначення та організація. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2020. № 61. С. 18–26.

П’ятницька Г.Т., Григоренко О.М. Електронна комерція В2С: розвиток у Східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вид-во “Львівська політехніка”, 2019. Т. 1. № 1. С. 122–130.

Маслак О.І., Коробкова І.В. Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 4. С. 23–25.

Тронь С.П. Аналіз інформаційного забезпечення торговельних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7 (3). С. 135–138.

Nelson Sizwe Madonsela. Integration of the Management Information System for Competitive Positioning. Procedia Manufacturing. 2020. Vol. 43, pp. 375−382. DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.176

Bourgeois David T. Information Systems for Business and Beyond. The Saylo Academy. 2014. Р. 5.

What is Management Information Systems? Mays Business School. 2015. URL: http://mays.tamu.ed u/info/what-is-mis/

Leveraging People Processes and Technology. Saunders College of Business, Rochester Institute of Technology. 2017. URL: https://saunders.rit.edu/undergraduate/majors-minors/management-information-systems-mis-degree-overview

Management Information Systems. University of Massachusetts Dartmouth. 2017. URL: https://web.archive.org/web/20171218055557/

Vuong Quan-Hoang. A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. 2022. URL: https://www.amazon.com/dp/8366675858/

Management Information Systems Aka MIS: A Versatile Degree in a Growing Field. JSOM Perspectives. 2020. URL: http://jindal.utdallas.edu/blog/management-information-systems-mis-degree-growing-field

Офіційний сайт державної служби статистики України: статистична інформація / Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: електронна торгівля, аналіз «великих даних», фахівці та навички у сфері ІКТ, використання 3D друку. 2021. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт державної служби статистики України: статистична інформація / Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: використання мережі Інтернет, послуг хмарних обчислень, робототехніки. 2021. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Сорока А.М. Інформаційні технології в управління бізнес-процесами на підприємствах. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1887

Rahman M.S., Hossain M.A., Chowdhury A.H. and Hoque M.T. (2022) «Role of enterprise information system management in enhancing firms competitive performance towards achieving SDGs during and after COVID-19 pandemic», Journal of Enterprise Information Management, Vol. 35. No. 1, pp. 214−236. DOI: https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2021-0163

Piatnytska G.Т., Shevchun М.B., Yatsyshyna К.V. (2020) Іnformation support of quality management of logistics processes at trade enterprise: definition and organization. Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic Sciences. No. 61, рр. 18–26.

Piatnytska G.T. and Hryhorenko O.M. (2019) Elektronna komertsiia V2S: rozvytok u Skhidnij Yevropi, ryzyky ta efekt instytutsional'noho vytisnennia, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku, Vyd-vo “L'vivs'ka politekhnika”, t. 1, vol. 1, s. 122–130.

Maslak O.I., Korobkova I.V. (2015) Informatsiine zabezpechennia protsesu upravlinnia stratehichnoiu stiikistiu pidpryiemstva [Information provision of the process of strategic stability management of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], No. 4, Pp. 23–25 (in Ukrainian)

Tron S.P. (2016) Analiz informatsiinoho zabezpechennia torhovelnykh pidpryiemstv [Analysis of information support of trading enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific herald of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy]. Vol. 7 (3). S. 135–138. (in Ukrainian)

Nelson Sizwe Madonsela (2020) Integration of the Management Information System for Competitive Positioning. Procedia Manufacturing. Vol. 43, pp. 375−382. DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.176

Bourgeois, David T. (2014) Information Systems for Business and Beyond. The Saylo Academy. p. 5.

What is Management Information Systems? (2015). Available at: http://mays.tamu.ed u/info/what-is-mis/

Leveraging People Processes and Technology (2017) Saunders College of Business, Rochester Institute of Technology. Available at: https://saunders.rit.edu/undergraduate/majors-minors/management-information-systems-mis-degree-overview

Management Information Systems (2017) University of Massachusetts Dartmouth. Available at: https://web.archive.org/web/20171218055557/

Vuong, Quan-Hoang (2022) A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Available at: https://www.amazon.com/dp/8366675858/

Management Information Systems Aka MIS: A Versatile Degree in a Growing Field (2017) JSOM Perspectives. Available at: http://jindal.utdallas.edu/blog/management-information-systems-mis-degree-growing-field

Official website of the State Statistics Service of Ukraine: statistical information (2021) Use of information and communication technologies at enterprises: e-commerce, analysis of "big data", experts and skills in the field of ICT, use of 3D printing. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Official website of the State Statistics Service of Ukraine: statistical information (2021) Use of information and communication technologies at enterprises: use of the Internet, cloud computing services, robotics. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Soroka A.M. (2018) Informatsiini tekhnolohii v upravlinnia biznes-protsesamy na pidpryiemstvakh [Information technology in the management of business processes at enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes [Economy. Management. Business], No. 2 (24). Available at: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/ article/view/1887 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Трященко, В., & Титар, Т. (2022). УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-109
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ