НЕТИПОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Ключові слова: валютні обмеження, валютний курс, валютний ринок, нетипові чинники, поведінкові фінанси

Анотація

Необхідність пошуку особливих чинників формування тенденцій валютного ринку України під час війни спричинили потребу даного дослідження. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей прояву нетипових факторів впливу на розвиток валютного ринку України в умовах воєнного часу. Для досягнення поставленої мети у статті виділено та проаналізовано низку донедавна нетипових для України факторів формування тенденцій розвитку валютного ринку: припинення роботи багатьох підприємств і низки банківських відділень, жорстке обмеження операцій з валютою, панічні настрої населення, стрімка міграція та еміграція, зростання безробіття, активізація спекулянтів, непередбачувані обсяги іноземного фінансування та міжнародної підтримки. Дане дослідження дає підстави стверджувати, що українська фінансова система нині напрацьовує безцінний досвід врегулювання кризової ситуації на валютному ринку під час воєнного стану.

Посилання

Валютний ринок. НБУ : веб сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market

Козій Н. Стан банківської системи України в умовах війни : криза чи стійкість. Фінанси, економіка, право vs війна : збірник тез Міжнародного конгресу (м. Ірпінь, 27 квітня 2022 р.). (c. 652–655). Ірпінь : Державний податковий університет.

Косова Т. Д., Терещенко О. В. Поведінковий підхід до регулювання економічних процесів на валютному ринку та їх моделювання. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 47–52. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.8.47

Макаренко Ю. П., Вітер К. О. Аналіз сучасного стану та тенденцій функціонування валютного ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. №2. С. 42–49. DOI: https://doi.org/ 10.32702/2306-6814.2022.2.42

Прокопенко Н., Мирончук В., Шепель І. Принципи функціонування банківської системи України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-33

П'ятницький Д. В. Бінарні моделі поведінки населення в період фінансової нестабільності. Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С. 137–148.

Шаров О. Міжнародний досвід монетарної політики в умовах війни: уроки для України. Журнал європейської економіки. 2022. № 21(2). С. 174–189.

Valjutnyj rynok, NBU [Foreign exchange market, NBU]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market (accessed November 21, 2022) [in Ukrainian].

Kozii, N. (2022). Stan bankivskoji systemy Ukrajiny v umovax vijny : kryza chi stijkist. [The state of the banking system of Ukraine under war conditions: crisis or sustainability]. Proceedings from FEPV’ 22: “Finansy, ekonomika, pravo vs vijna” : zbirnyk tez Mižnarodnoho konhresu – “Finance, economy, law and war”: a collection of theses of the International Congress (Irpin, April 27, 2022) (pp. 652-655). Irpin : State Tax University [in Ukrainian].

Kosova, T., & Tereshchenko, O. (2021) Povedinkovyj pidxid do rehuljuvannja ekonomichnyx procesiv na valjutnomu rynku ta jix modeljuvannja. [Behavioral approach to the regulation of economic processes in the foreign exchange market and their modeling]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 8, 47–52. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.8.47 [in Ukrainian].

Makarenko, Ju., & Viter, K. (2022) Analiz suchasnoho stanu ta tendentsii funktsionuvannia valiutnoho rynku Ukrainy [Analysis of the current state and trends of the functioning of the foreign exchange market of Ukraine]. Investyciji: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 2, 42–49. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.2.42 [in Ukrainian]

Prokopenko, N., Myronchuk, V., & Shepel, I. (2022) Pryntsypy funktsionuvannia bankivskoi systemy Ukrainy v umovakh viiny [Principles of functioning of the banking system of Ukraine in war conditions]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-33 [in Ukrainian]

Piatnytskyi, D. (2014) Binarni modeli povedinky naselennia v period finansovoi nestabilnosti [Binary models of people's behavior during financial instability]. Ekonomika i prohnozuvannia – Economics and forecasting, 2, 137–148. [in Ukrainian]

Sharov, O. (2022) Mizhnarodnyi dosvid monetarnoi polityky v umovakh viiny : uroky dlia Ukrainy. [International experience of monetary policy in the conditions of war: lessons for Ukraine]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky – Journal of European Economy, 21(2), 174–189. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 238
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Недільська, Л., Стойко, О., & Подорецька, В. (2022). НЕТИПОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ . Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-92
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ