ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: податок на прибуток, система оподаткування, воєнний стан, розрахунки з бюджетом, податкові платежі, податковий кредит

Анотація

Стаття присвячена проблемам системи оподаткування підприємства в умовах воєнного стану в Україні. В дослідженні розглянуто процес переорієнтування економіки на потреби воєнного часу, а саме проаналізовано прийняті після 24 лютого 2022 року Закони України, які внесли вагомі зміни до Податкового кодексу України. Зокрема досліджено раціональність та доцільність переведення великої кількості підприємств на спрощену систему оподаткування. Також було розглянуто окремі аспекти оподаткування операцій з експорту та імпорту після запровадження воєнного стану. В загальному у статті наголошено на важливості реформування системи оподаткування підприємств під час війни задля того, щоб підприємства, які функціонують на безпечній території України могли і надалі ефективно провадити свою діяльність. В ході роботи було також проаналізовано негативні та позитивні наслідки змін до податкового законодавства, а також їхній вплив на формування дохідної частини державного бюджету України.

Посилання

Податковий кодекс України від 02.10.2010 року №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 28.10.2022)

Інформація про доходи до зведеного бюджету України. Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/2021/ (дата звернення: 29.10.2022)

Шульга А. Система оподаткування та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/2507/1/58.pdf (дата звернення: 03.11.2022)

KSE Institute. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/10/Sep22_FINAL_Sep1_Damages-Report.docx.pdf (дата звернення: 02.11.2022)

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану: Закон України від 01.04.2022 № 2173-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text (дата звернення: 03.11.2022)

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2120-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 28.10.2022)

Гришко А., Бетлій О. Податкові послаблення для ФОПів та інших під час війни. Що залишити, а що переглянути? Економічна правда. 18.10.2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/18/692753/ (дата звернення: 27.10.2022)

Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни: Закон України від 17.08.2022 №2115-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text (дата звернення: 03.11.2022)

Чиркова Ю., Ткачук Б. Особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій під час воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 43. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1702/1637 (дата звернення: 03.11.2022)

Podatkovyj kodeks Ukrajiny vid 02.12.2010 roku # 2755-VI [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (accessed October 28, 2022)

Informatsiya pro dokhody do zvedenoho byudzhetu Ukrayiny. Ministerstvo Finansiv Ukrayiny [Information about revenues to the consolidated budget of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/2021/ (accessed October 29, 2022)

A. Shulha. Systema opodatkuvannya ta yiyi vplyv na finansovo-hospodarsku diyalnist pidpryyemstv [The taxation system and its influence on the financial and economic activity of enterprises]. Available at: http://eadnurt.diit.edu.ua/ bitstream/123456789/2507/1/58.pdf (accessed November 3, 2022)

KSE Institute. Zvit pro pryami zbytky infrastruktury vid ruynuvan vnaslidok viyskovoyi ahresiyi rosiyi proty Ukrayiny [Report on direct damage to infrastructure from the destruction caused by Russia's military aggression against Ukraine]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/10/Sep22_FINAL_Sep1_Damages-Report-.docx.pdf (accessed November 2, 2022)

Verkhovna Rada of Ukraine (2022) Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo administruvannya okremykh podatkiv u period voyennoho, nadzvychaynoho stanu [Draft order «On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the administration of certain taxes during the period of war and state of emergency»] vid 01.04.2022 № 2173-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2173-20#Text (accessed November 3, 2022)

Verkhovna Rada of Ukraine (2022) Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo diyi norm na period diyi voyennoho stanu [Draft order: «On the introduction of amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the effect of norms during the period of martial law»]. Zakon Ukrayiny vid 15.03.2022 № 2120-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (accessed October 28, 2022)

Hryshko A., Betliy O. Podatkovi poslablennya dlya FOPiv ta inshykh pid chas viyny. Shcho zalyshyty, a shcho perehlyanuty? [Tax breaks for individual entrepreneurs and others during the war. What to leave and what to review?] Ekonomichna pravda. 18.10.2022. Available at: https://www.epravda.com.ua/publica-tions/2022/10/18/692753/ (accessed October 27, 2022)

Verkhovna Rada of Ukraine (2022) Pro zakhyst interesiv sub'yektiv podannya zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period diyi voyennoho stanu abo stanu viyny [On the protection of the interests of the subject of reporting and other documents during the period of martial law or the state of war]. Zakon Ukrayiny vid 17.08.2022 №2115-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text (accessed November 3, 2022)

Chyrkova U.L., Tkachuk B.M. (2022) Osoblyvosti opodatkuvannya zovnishnʹoekonomichnykh operatsiy pid chas voyennoho stanu v Ukrayini [Peculiarities of taxation of foreign economic operations during martial law in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo. Vol. 43. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1702/1637 (accessed November 1, 2022)

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Маршук, Л., & Пасічник, Д. (2022). ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-90
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ