ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: фінансові інструменти, аграрний сектор економіки, державна фінансова підтримка, кредити, процентна ставка, продовольча безпека

Анотація

Стаття присвячена оцінці в період воєнного стану заходів держави та інструментів фінансової підтримки розвитку підприємств важливої експортноорієнтованої галузі економіки, яка відповідає за продовольчу безпеку на національному і світовому ринку. Аналізуються довоєнні проблеми та ключові виклики галузі сільського господарства, які негативно позначились на діяльності підприємств аграрного сектора економіки, що ставить під загрозу продовольчу безпеку та ефективне агропромислове виробництво. Здійснено оцінку експортного потенціалу галузі сільського господарства до повномасштабного вторгнення росії та визначено її збитки від війни. Аналізуються запроваджені заходи нівелювання негативних тенденцій та фінансові інструменти державної підтримки підприємств аграрного сектора в умовах воєнного стану та зроблено висновки, що загострення питання продовольчої безпеки на національному та світовому рівні вимагає зміни векторів аграрної політики, спрямованої на відродження сільських територій із системною фінансовою підтримкою всіх без винятку підприємств за умови вільного їх доступу до джерел ресурсів.

Посилання

Бойко В. О. Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1552/1493

Аграрна незалежність – 30 років від старту: https://agropolit.com/spetsproekty/901-agrarna-nezalejnist--30-rokiv-vid-startu-10-vvp-50-mlrd-grn-podatkiv-rinok-zemli-pivmilyona-robochih-mists (дата звернення: 13.10.2022).

Сільське господарство України URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf

В Україні за 2021 рік значно зросло сільгоспвиробництво: які області потрапили у топ. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/v-ukrajini-za-2021-rik-znachno-zroslo-silgospvirobnictvo-de-virobili-naybilshe-novini-11678404.html (дата звернення: 13.10.2022).

Міністерство аграрної політики і продовольства України: офіційний веб-сайт. URL: https://minagro.gov.ua (дата звернення: 19.10.2022).

Як працює аграрний бізнес в умовах війни https://zn.ua/ukr/ariculture/jak-pratsjuje-ahrarnij-biznes-v-umovakh-vijni.html

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. URL: https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ua-1.pdf (дата звернення: 15.10.2022).

У 2020 році українські аграрії взяли рекордний обсяг кредитів. URL: http://naas.gov.ua/newsall/newsukraine/?ELEMENT_ID=6482 (дата звернення: 08.10.2022).

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 року №274 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. №28 та від 14 липня 2021 р. №723» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/274-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.11.2022).

Постанова кабінету міністрів України від 18 березня 2022 р. № 312 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 і 29». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/312-2022%D0%BF#Text (дата звернення: 19.11.2022).

Звіт про фінансову стабільність, червень 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2022-roku (дата звернення: 08.10.2022).

Українські аграрії залучили доступних кредитів на 57 мільярдів. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/8/691291/ (дата звернення: 08.10.2022).

Постанова від 16 серпня 2022 р. № 918 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-vykorystannia-koshtiv-peredbachenykh-u-derzhavnomu-biudzheti-dlia-nadannia-pidtrymky-fermerskym-hospodarstvam-ta-inshym-vyrobnykam-silskohospodarskoi-918-190822 (дата звернення: 19.11.2022).

Добрунік Т. П., Кузнєцова О. В. Проблеми і напрямки розвитку аграрного сектору України в умовах економічної нестабільності. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 42. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1619/1556.

Сільське господарство України в умовах воєнного стану: уроки для суспільства і політиків. URL: https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9288 (дата звернення: 10.11.2022).

Bojko V. (2022) Prodovolcha bezpeka ta ryzyky dlya ahrarnoho vyrobnytstva pid chas viyny v Ukraini. Economika ta suspilstvo, 41. Available at: URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1552/1493 (in Ukrainian).

Ahrarna nezalezhnist – 30 rokiv vid startu. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/901-agrarna-nezalejnist--30-rokiv-vid-startu-10-vvp-50-mlrd-grn-podatkiv-rinok-zemli-pivmilyona-robochih-mists (accessed October 13, 2022).

Silske hospodarstvo Ukrainy. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf/

V Ukraini za 2021 rik znachno zroslo silhospvyrobnytstvo: yaki oblasti potrapyly u Top. Available at: https://www.unian.ua/economics/agro/v-ukrajini-za-2021-rik-znachno-zroslo-silgospvirobnictvo-de-virobili-naybilshe-novini-11678404.html (accessed October 13, 2022).

Ministerstvo ahrarnoi polityky I prodovolstva Ukrainy: ofitsiynyi veb-sayt. Available at: https://www.unian.ua/economics/agro/v-ukrajini-za-2021-rik-znachno-zroslo-silgospvirobnictvo-de-virobili-naybilshe-novini-11678404.html (accessed October 19, 2022).

Yak pracuye agrarnyi biznes v umovah viyny. Available at: https://zn.ua/ukr/ariculture/jak-pratsjuje-ahrarnij-biznes-v-umovakh-vijni.html (accessed October 19, 2022).

Ohlyad zbytkiv vid viyny v silskomu hospodarstvi Ukrainy. Available at: https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ua-1.pdf/ (accessed October 15, 2022).

U 2020 roci ukrainski agrarii vzyaly recordnyi obcyah kredytiv. Available at: http://naas.gov.ua/newsall/newsukraine/?ELEMENT_ID=6482. (accessed October 08, 2022).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 bereznya 2022 roku № 274 «Pro vnesenya zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 sichnya 2020 r. №28 ta vid 14 lypnya 2021 r. №723». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/274-2022-%D0%BF#Text (accessed November 19, 2022).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 bereznya 2022 roku № 312 «Pro vnesenya zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 sichnya 2020 r. №28 ta 29». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/312-2022%D0%BF#Text (accessed November 19, 2022).

Zvit pro finansovu stabilnist, cherven 2022. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2022-roku (accessed October 08, 2022).

Ukrainski agrarii zaluchyly dostupnyh kredutiv na 57 milyardiv. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/8/691291/ (accessed October 08, 2022).

Postanova vid 16 serpnya 2022 r. № 918 «Pro zatverdzhenya Poryadku vykorystania koshtiv, peredbachenyh u derzavnomu byudzheti dlya nadania pidtrymky fermerskym hospodarstvam ta inshym vyrobnykam silskohospodarskoi produkcii» Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-vykorystannia-koshtiv-peredbachenykh-u-derzhavnomu-biudzheti-dlia-nadannia-pidtrymky-fermerskym-hospodarstvam-ta-inshym-vyrobnykam-silskohospodarskoi-918-190822 (accessed November 19, 2022).

Dobrunik T. P., Kuznetsova O. V. (2022) Problemy i napryamky rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy v umovah economichnoi nestabilnosti. Ekonomika ta suspilstvo, 42. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1619/1556

Silske hospodarstvo Ukrainy v umovah voyenoho stanu: uroky dlya suspilstva i politykiv. Available at: https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9288 (accessed November 11, 2022).

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 256
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Вдовенко, Л. (2022). ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ . Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-82
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ