ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РАМКАХ НОРМАТИВНОЇ ТЕОРІЇ

  • Ірина Стахів Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0003-3658-8056
  • Ольга Стасюк Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-3217-0210
Ключові слова: бухгалтерський облік, нормативна теорія, історія, формування, підходи, управління, наука

Анотація

Стаття присвячена історії розвитку бухгалтерського обліку та детальному аналізу процесу виокремлення його з-поміж інших наук. Бухгалтерський облік можна трактувати як науку, яка передбачає і формулює тенденцій розвитку облікової практики як галузі людської діяльності, що інформаційно забезпечує прийняття управлінських рішень щодо економічних суб'єктів. Особливу увагу приділено нормативній теорії та представлено взаємозв'язок бухгалтерського обліку з економічним середовищем. Щоб зрозуміти важливість бухгалтерського обліку потрібно ознайомитися з найбагатшою його історією, зрозуміти суть окремих термінів, (наприклад, управлінський облік, фінансова звітність, та ін.), усвідомити роль обліку в управлінні, можливість сформулювати різницю між прибутком і грошима та іншими категоріями і поняттями. Навколишнє економічне середовище певним чином впливає як на бухгалтерську науку, так і на бухгалтерську практику. У цьому роль науки двоїста. З одного боку, вона виконує допоміжну роль: перебуваючи під домінуючим впливом практики, бухгалтерська наука узагальнює і систематизує прийоми, методи, процедури, що складаються. З іншого боку, зроблені узагальнення дозволяють науці давати рекомендації, що передують практикам.

Посилання

Лишиленко А. Бухгалтерський облік : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 670 с.

Гудзь Н.В., Денчук П.Н. Бухгалтерський облік : навчальний посібник, рекомендовано МОН України. Київ, 2016. 424 с.

Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник. Київ : Алерта, 2016. 1040 с.

Яремко І.Й., Лемішовська О.С. Історія обліку, аналізу та аудиту. Львів : Львівська політехніка, 2018. 236 с.

Шара Є. Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний поcібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 496 с.

Крупельницька І.Г. Звітність підприємств : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 232 с.

Бутинець Ф.Ф, Олійник О.В, Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку : навчальний посібник для студентів вузів. Житомир : ЖІТІ, 2001.

Lyshilenko A. (2017) Buchgalterskuj oblik: pidruchnuk [Accounting: a textbook]. Kyiv: Vudavnutstvo «Center for Educational Literature». (in Ukrainian)

Gudz N., Denchuk P. (2016) Buchgalterskuj oblik: navchalnuy posibnuk [Accounting: Study guide] Kyiv: Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine. (in Ukrainian)

Ogiychuk F. (2016) Finansovuy ta ypravlinskuy oblik za natsionalnymu standartamu [Financial and management accounting according to national standards: textbook]. Kyiv: Vudavnutstvo «Alerta». (in Ukrainian)

Yaremko I., Lemishovska O. (2018) Istoriya buchgalterskogo obliky i aydut [History of accounting, analysis, and audit]. Lviv: Vudavnutstvo «Polytechnic». (in Ukrainian)

Shara E. (2012) Buchgalterskuj oblik i zvitnist v opodatkyvanni [Accounting and reporting in taxation: Study guide]. Kyiv: Vudavnutstvo «Center for educational literature». (in Ukrainian)

Krupelnytska I. (2012) Zvitnist pidprujemstv [Enterprise reporting. Study guide]. Kyiv: Vudavnutstvo «Center of educational literature». (in Ukrainian)

Butynets F., Oliynyk O., Shigun M. (2001) Organizacja buchgalterskogo obliky [Accounting organization. Study guide for students of higher education institutions]. Zhytomyr: Vudavnutstvo «ZHITI». (in Ukrainian)

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Стахів, І., & Стасюк, О. (2022). ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РАМКАХ НОРМАТИВНОЇ ТЕОРІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-98
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ