АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ КАУЗАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СИСТЕМІ «ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ – ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА»

Ключові слова: екологічне оподаткування, тіньова економіка, каузальність, податкові надходження, тест Грейнджера

Анотація

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку між показниками тіньової економіки та екологічного оподаткування. Було проаналізовано розміри надходжень від екологічних податків у різних країнах Європейського Союзу протягом 1994-2015 років, а також відсоткові показники тіньового сектору в цих же країнах від 1994 по 2015 роки. Досліджено взаємну залежність рівня тінізації економіки та рівня надходжень екологічних податків та зборів завдяки тесту Грейнджера на причинність. Визначено, що в різних країнах існують специфічні зв’язки між екологічним оподаткуванням та тінізацією економіки. Встановлено, що для багатьох досліджуваних країн тінізація економіки є первинним явищем, а його причини полягають не лише в податкових факторах, а й у загальному прагненні уникнути відповідальність за власну діяльність. Було визначено, що наразі збільшується кількість неофіційних організацій, які провадять діяльність, що зумовлює забруднення навколишнього середовища, і разом з цим зростає невиявлена шкода в тіньовому секторі.

Посилання

Бойко В., Ярова І. Інтелектуальний розвиток людства в сучасних умовах: економіка, історія. Монографія. Одеса : Купрієнко СВ, 2021. Кн. 19, Ч. 2. 134 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/87975/1/Yarova_taxes.pdf.

Кондратюк В., Цимбалюк І. Проблематика екологічного оподаткування в Україні. Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти : Зб. матеріалів Всеукр. науково-практ. заоч. конф. студентів, аспірантів та молодих уч., м. Маріуполь, 29 трав. 2020 р. URL: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2020/zbirnik_ekologija_2020.pdf#page=110

Кубатко В. Державна політика детінізації економіки України з урахуванням економіко-екологічних факторів : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Суми, 2019. 221 с.

Ярошевич Н., Кондрат І. Ефективність системи екологічного оподаткування в Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали IV Всеукр. науково-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 21 січ. 2022 р. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45153/1/Матерiали_конференцii_ПДАА_ Ч.1.pdf#page=380.

Chen H., Yu H., Jingwei L. The impact of environmental regulation, shadow economy, and corruption on environmental quality: Theory and empirical evidence from China. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 195. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618315531. (date of access: 29.11.2022).

Shadow economy by country, around the world. TheGlobalEconomy.com. URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/shadow_economy/ (date of access: 29.11.2022).

Boiko V., Yarova I. (2021). Intelektualnyi rozvytok liudstva v suchasnykh umovakh [Intellectual development of human in current conditions]. Monographiya [a monograph]. Odesa: Kupriienko SV. 134 p. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/87975/1/Yarova_taxes.pdf (in Ukrainian)

Kondratyuk V., Tsymbalyuk I. (2020). Problematyka ekolohichnogo opodatkuvannia v Ukraini [Problems of environmental taxation in Ukraine]. Proceedings of the conference Ecologiia pryrodokorystuvannia ta ohorona navkolyshniogo seredovyshcha: prykladni aspekty. Available at: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2020/zbirnik_ekologija_2020.pdf#page=110 (in Ukrainian)

Kubatko V. (2019). Derzhavna polityka detinizatsii ekonomiky Ukrainy z urakhuvanniam ekonomiko-ekologichnykh faktoriv [State policy of Ukrainian economy de-shadowing considering economy-ecological factors]. Dysertatsiya na zdobuttya naukovogo stupenia k.e.n. [PhD thesis]. Sumy. 221 p. (in Ukrainian)

Yaroshevych N., Kodrat I. (2022). Efektyvnist systemy ekologichnogo opodatkuvannia v Ukraini [Efficiency of environmental tax system in Ukraine]. Proceedings of the conference Aktualni problem ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontroliu v sotsialno-oriientovasniy systemi upravlinnia podpryiemstvom. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45153/1/Матерiали_конференцii_ПДАА_ Ч.1.pdf#page=380. (in Ukrainian)

Chen H., Yu H., Jingwei L. The impact of environmental regulation, shadow economy, and corruption on environmental quality: Theory and empirical evidence from China. Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 195. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618315531. (accessed: November 24, 2022).

Shadow economy by country, around the world. TheGlobalEconomy.com. Available at: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/shadow_economy/ (accessed: November 24, 2022).

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Самусевич, Я., Демків, Ю., & Агафонова, Є. (2022). АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ КАУЗАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СИСТЕМІ «ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ – ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА». Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-95
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ