ПРОГНОСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ІТ-КОМПАНІЇ

  • Катерина Оберемчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-0138-120X
  • Ольга Жуковська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-1110-9696
Ключові слова: ІТ-компанія, фінансові показники, дохід від реалізації послуг, собівартість наданих послуг, валовий прибуток, прибутковість, прогностичні моделі, регресійна модель

Анотація

З збільшенням темпів розвитку ІТ-галузі, в великих компаніях цієї сфери діяльності виникає потреба в здійсненні аналізу та прогнозування фінансових показників з метою отримання більшого рівня валового прибутку при мінімізації рівня витрат. Така поставлена мета залежить від своєчасного контролю та аналізу підприємством витрат і доходів. Контроль полягає саме у дотриманні ведення звітності про фінансові результати згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Такий контроль значною мірою полегшує розробку та застосування моделей до даних про фінансові показники. В даній статті розглянути такі показники як дохід від реалізації послуг та собівартість наданих послуг. Ці показники входять до «Звіту про фінансові результати». Дані цих показників були зібрані та оброблені за період з липня 2018 року та до серпня 2022 року. Для обраних фінансових показників були обрані відповідні моделі для прогнозування, що в свою чергу були протестовані на адекватність. За допомогою використання прогностичних моделей були знайдені значення розглянутих показників на останні 4 місяці розглянутого періоду. В результаті аналізу був знайдений показник валового прибутку, який надав змогу оцінці фінансового стану ІТ-компанії на кінець звітного періоду. В результаті було виявлено зменшення темпів росту прибутковості в порівнянні з попередніми звітними періодами. Більш детальний аналіз прибутковості по групам наданих послуг висвітлив декілька груп послуг, в яких закладені причини погіршення показника прибутковості компанії.

Посилання

Задорожнюк Н.О. Перспективні напрями розвитку ІТ-галузі в Україні. Економіка: реалії часу: науковий журнал. 2019. № 6 (46). С. 77–84. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3877558

Лоскоріх Г.Л. Характерні риси діяльності ІТ-підприємств: обліковий аспект. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. № 3 (83). С. 72–77. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-10

Державна служба статистики України : офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2022)

IT Ukraine Association. URL: https://itukraine.org.ua/en/ (дата звернення: 15.11.2022)

Zadorozhniuk N.O. (2019) Perspektyvni napryamy rozvytku IT-haluzi v Ukrayini [Promising directions of development of the IT industry in Ukraine]. Ekonomika: realiyi chasu: naukovyy zhurnal [Economics: Realities of Time: Scientific Journal], 6 (46), 77–84. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3877558 [in Ukrainian].

Loskorich H.L. (2021) Kharakterni rysy diyalʹnosti IT-pidpryyemstv: oblikovyy aspekt [Characteristic features of IT enterprises: accounting aspect]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of the systemic approach in economics], 3 (83), 72–77. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-10 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny : ofitsiynyy sayt [State Statistics Service of Ukraine: official website]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. (accessed November 15, 2022).

IT Ukraine Association. Available at: https://itukraine.org.ua/en/ (accessed November 15, 2022).

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Оберемчук, К., & Жуковська , О. (2022). ПРОГНОСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ІТ-КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-93
Розділ
ЕКОНОМІКА