СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, облігації внутрішньої державної позики

Анотація

Розвиток інвестиційної діяльності являє собою каталізатор економічного розвитку. Про це свідчать наукові праці та залежність макроекономічних факторів від підвищення рівня інвестицій.. У статті розглянуто динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну, інвестиційна привабливість, проаналізовано обсяги залучення ОВДП, які знаходяться в обігу та за категоріями юридичні та фізичні особи, нерезиденти та НБУ. Проаналізовано динаміку інвестиційного клімату за останні п’ять років. Розглянуто прямі іноземні інвестиції в Україну та з України. Наведені причини зниження інтересу інвесторів до вкладень капіталу в Україну. Включено аналіз інвестиційної привабливості України. Досліджено сектори економіки, які постраждали та не зазнали змін з початку повномасштабного вторгнення. Виокремлено найбільш привабливі галузі для інвестування у воєнні та післявоєнні часи та сучасні тенденції інвестування в Україну. Визначено найпопулярніші галузі для інвестицій після завершення війни.

Посилання

Гук О.В., Грищенко А.О. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування. Економічний простір : Збірник наукових праць. 2021. № 68. С. 173–179.

Мельник А.В., Гук О.В. Механізм забезпечення інноваційного розвитку на промисловому підприємстві. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. Київ, 2021. С. 228–229.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну. Мінфін. Веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення: 20.11.2022)

Індекс інвестиційної привабливості України показав найнижче значення з 2013 року. European Business Association. Веб-сайт. URL: https://eba.com.ua/indeks-investytsijnoyi-pryvablyvosti-ukrayiny-pokazav-najnyzhche-znachennya-z-2013-roku/ (дата звернення: 20.11.2022)

Індекс інвестиційної привабливості України. ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/EBA-InvestIndex_1H-2022_UA.pdf (дата звернення: 20.11.2022)

Куди інвестувати під час війни. Finance.ua. Веб-сайт. URL: https://finance.ua/ua/saving/kudy-investuvaty-pid-czas-vijny#headline_4 (дата звернення: 20.11.2022)

Інвестиції під час війни: тенденції та перспективи. Будуй своє. Веб-сайт. URL: https://buduysvoe.com/publications/investyciyi-pid-chas-viyny-tendenciyi-ta-perspektyvy (дата звернення: 20.11.2022)

Задоя О.А., Фоменко В.С. Тенденції розвитку портфельних іноземних інвестицій в Україні. Європейський вектор економічного розвитку. 2021. № 1 (30). URL: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2021/1/6.pdf (дата звернення: 20.11.2022)

Guk O.V., Hryshchenko A.O. (2012) Vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid udoskonalennia metodyk vyz-nachennia stavky dyskontuvannia. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats, 68, 173–179. (in Ukrainian)

Melnyk A.V., Huk O.V. (2021) Mekhanizm zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku na promyslovomu pidpryiemstvi. Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy:zb.tez dop. II Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. Kyiv. S. 228–229. (in Ukrainian)

Priami inozemni investytsii (PII) v Ukrainu. Minfin. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/

Indeks investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy pokazav nainyzhche znachennia z 2013 roku. Retrieved from: https://eba.com.ua/indeks-investytsijnoyi-pryvablyvosti-ukrayiny-pokazav-najnyzhche-znachennya-z-2013-roku/

Indeks investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy. YEVROPEISKA BIZNES ASOTSIATSIIA Retrieved from: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/EBA-InvestIndex_1H-2022_UA.pdf

Kudy investuvaty pid chas viiny. Finance.ua. Retrieved from: https://finance.ua/ua/saving/kudy-investuvaty-pid-czas-vijny#headline_4

Investytsii pid chas viiny: tendentsii ta perspektyvy. Budui svoie. Retrieved from: https://buduysvoe.com/publications/investyciyi-pid-chas-viyny-tendenciyi-ta-perspektyvy

Zadoia O.A., Fomenko V.S. (2021) Tendentsii rozvytku portfelnykh inozemnykh investytsii v Ukraini. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku. № 1 (30). Retrieved from: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2021/1/6.pdf

Переглядів статті: 609
Завантажень PDF: 653
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Чернега, В., Полозун, А., & Касьян, А. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-78
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ