ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Ключові слова: матеріально-виробничі запаси, обліково-аналітичне забезпечення, бухгалтерський облік, управління запасами, стандарти бухгалтерського обліку

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем та розробці основних напрямів удосконалення системи управління запасами на підприємствах. У даній статті було проведено теоретичне та практичне дослідження аспектів обліково-аналітичного управління запасами на підприємствах, обґрунтовано підходи до їх формування. У статті було проаналізовано характеристику запасів та їх оцінку при надходженні на підприємство та вибутті. Для досягнення поставленої мети було визначено ефективні напрями обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами підприємств, застосовано теоретичне узагальнення для виявлення специфіки формування обліково-аналітичного забезпечення запасами. В результаті дослідження було розкрито питання обліково-аналітичного забезпечення процесу управління запасами на підприємствах, розтлумачено її значення при прийнятті управлінських рішень в обліку запасів. Було визначено основні завдання обліково-аналітичного забезпечення запасів.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. Житомир : ЖІТІ, 2000. 448 с.

Бондаренко О.С. Сучасні моделі управління виробничими та збутовими запасами. Економіка та держава. 2009. № 3. С. 16–22.

Голов С.В. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.

Захарiн С.В. Управління товарними запасами. Eкoнoмiка підприємств. 2006. № 16. С. 80–98.

Любезна І.В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах. Інноваційна економіка. Науковий журнал. Тернопіль, 2015. № 2 (57). C. 57–62.

Любезна І.В. Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах. Галицький економічний вісник. 2013. № 2 (41). С. 72–78.

Мельник Н.Г. Матеріальні ресурси в системі управління підприємством. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Тернопіль, 2006. № 11. С. 145–151.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021 (дата звернення: 05.10.2022).

Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. Київ : КНЕУ, 2008. 302 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затв. наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 05.10.2022).

Butynets' F.F. (2000) Bukhhalters'kyy upravlins'kyy oblik. Navchal'nyy posibnyk [Accounting management accounting]. Zhytomyr: ZhITI, p. 448.

Bondarenko O.S. (2009) Suchasni modeli upravlinnia vyrobnychymy ta zbutovymy zapasamy [Modern models of production and sales inventory management]. Ekonomika ta derzhava, no. 3, pp. 16–22.

Holov S.V. (2007) Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia [Accounting in Ukraine: analysis of the state and development prospects]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, p. 522.

Zakharin S.V. (2006) Upravlinnia tovarnymy zapasamy [Inventory management]. Ekonomika pidpryiemstv, no. 16, pp. 80–98.

Liubezna I.V. (2015) Vnutrishnohospodarskyi kontrol vykorystannia materialnykh resursiv na pidpryiemstvakh [Internal economic control of the use of material resources at enterprises]. Innovatsiina ekonomika. Naukovyi zhurnal, vol. 2, no. 57, pp. 57–62.

Liubezna I.V. (2013) Udoskonalennia systemy upravlinnia materialnymy zapasamy na pidpryiemstvakh [Improvement of the inventory management system at enterprises]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 2, no. 41, pp. 72–78.

Melnyk N.H. (2006) Materialni resursy v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Material resources in the enterprise management system]. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie, no. 11, pp. 145–151.

International accounting standard 2 "Inventories". Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021 (accessed 05 October 2022).

Pastukhova V.V. (2008) Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom: filosofiia, polityka, efektyvnist [Strategic enterprise management: philosophy, policy, efficiency]. Kyiv: KNEU, p. 302.

Order of the Ministry of Finance on Accounting regulation (standard) 9 "Inventories" № 246 (1999, October 20). Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (accessed 05 October 2022).

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Пушкарь, І., & Шишкіна, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-74
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ