ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: незалежний аудит, аудиторські послуги, аудиторська діяльність, якість аудиту, якість аудиторських послуг, контроль якості, система контролю якості аудиторських послуг

Анотація

Стаття присвячена виявленню загальних тенденцій розвитку аудиту в Україні та аналізу основних проблем як інструменту удосконалення якості аудиторських послуг. Розглянуто наукові думки щодо забезпечення якісного аудиту та узагальнено перелік факторів, які впливають на якість аудиторських послуг. Досліджено виникнення та розвиток аудиту в Україні відповідно до міжнародних норм. Встановлено, що підвищення якості надання аудиторських послуг впливає на підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку. Досліджено визначення в правовому полі поняття «якість аудиторських послуг», визначено його взаємозв’язок з поняттям «якість фінансової звітності». Проаналізовано основні труднощі складання фінансових і нефінансових звітів, як основи для аудиторського висновку. Визначено основною проблемою якості фінансової звітності важкість застосування міжнародних стандартів в Україні. Окреслено організаційну, методологічну, фінансову складність забезпечити якість перевірки звіту про управління. Розкрито окремі аспекти ролі системи зовнішнього та внутрішнього контролю якості та підкреслено необхідність пошуку шляхів покращення якості аудиту.

Посилання

1. Платонова І. Проблеми та перспективи аудиту в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 5(50). С. 328–332. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/86 (дата звернення: 08.11.2022).
2. Соболєв В., Слюніна Т., Розіт Т. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Бізнес Інформ. 2013. № 11. С. 324–328. URL: https://www.businessinform.net/annotatedcatalogue/?year=2013&abstract=2013_11_0&lang=ua&stqa=53 (дата звернення: 08.11.2022).
3. Петрик О. Аудит в умовах сталого розвитку : монографія. ред. Київ : КНЕУ, 2021. 231 с.
4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII: станом на 31 трав. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення: 08.11.2022).
5. Стратегія розвитку Аудиторської палати України до 2023 року: рішення черг. з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 р. № 1/13. URL: https://www.apu.com.ua/2019/06/20/стратегія-розвитку-апу/ (дата звернення: 08.11.2022).
6. Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. URL: https://www.apu.com.ua/en/ (дата звернення: 08.11.2022).
7. Контроль якості. URL: https://www.apu.com.ua/контроль-якості/ (дата звернення: 08.11.2022).
8. Крот Ю., Бразілій Н. Сучасна система нагляду та контролю над якістю аудиторських послуг в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 28(2). С. 7–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_28(2)__3 (дата звернення: 08.11.2022).
9. Разборська О., Пудкалюк Х. Якість аудиторських послуг в Україні. Економічний аналіз. 2018. Т. 28, № 4. С. 67–75. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1634 (дата звернення: 08.11.2022).
10. Бойко О. З чого складається якість аудиторських послуг?. Палата аудиторів і бухгалтерів України. 2018. URL: https://www.pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/blog-prezydenta/21-blohprezydenta/683-z-choho-skladaietsia-iakist-audytorskykh-posluh (дата звернення: 08.11.2022).
11. Щодо тлумачення міжнародних стандартів фінансової звітності: Лист від 24.09.2018 р. № 35210-06-05/24914. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/c5e957fa19fd9d35bb6c6d3fd2cc3433.pdf (дата звернення: 08.11.2022).
12. Про перевірки окремих питань обліку дебіторської та кредиторської заборгованості : Лист від 18.06.2018 р. № 18311/7/99-99-14-03-03-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1831872-18#Text (дата звернення: 08.11.2022).
13. Шекера В. Гострі МСФЗ проблеми на українських теренах. ПрАТ «КПМГ Аудит». 2021. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2021/09/hostri-msfz- (дата звернення: 08.11.2022).
14. Савчук Т. Дисконтування для всіх. Чи є право вибору?. ТОВ «Юридичне об'єднання «ID ЛІГАЛ ГРУП». 2019. URL: https://id-legalgroup.com/ua/blog/diskontirovanie-dlya-vseh--est-li-pravo-vibora---tatyana-savchyk--ayditor-ID-Legal-Group (дата звернення: 08.11.2022).
15. Петрик О. Напрями та завдання аудиту нефінансових звітів. Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки : тези доп. I Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Ужгород, 21 квіт. 2017 р. Ужгород, 2017. С. 400–403.
16. Щодо конкретизації порушень, виявлених у фінансовій звітності : Лист від 23.01.2019 р. № 16/02/9960. URL: https://www.pard.ua/uk/news/5048-komisiya-opysala-nayposhyrenishi-pomylky (дата звернення: 08.11.2022).
17. ТОВ «БДО» виключено з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Київ : Нац. банк України, 2016. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/tov-bdo-viklyucheno-z-reyestru-auditorskih-firm-yaki-mayut-pravo-na-provedennya-auditorskih-perevirok-bankiv (дата звернення: 08.11.2022).
18. Національний банк заборонив восьми компаніям проводити аудиторські перевірки банків. Київ : Нац. банк України, 2015. URL: https://bank.gov.ua/ua/archive-news/all/21634435-natsionalniy-bank-zaboroniv-vosmi-kompaniyam-provoditi-auditorski-perevirki-bankiv (дата звернення: 08.11.2022).
1. Platonova I. (2011) Problemy ta perspektyvy audytu v Ukraini [Problems and prospects of auditing in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, vol. 5(50), pp. 328–332. Available at: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/86 (accessed November 08, 2022).
2. Sobolev V., Slyunina T., Rozit T. (2013) Osnovni problemy ta perspektyvy rozvytku audytu v Ukraini [Main problems and prospects of audit development in Ukraine]. Biznes Inform - Business Inform, vol. 11, рр. 324–328. Available at: https://www.businessinform.net/annotatedcatalogue/?year=2013&abstract=2013_11_0&lang=ua&stqa=53 (accessed November 08, 2022).
3. Petryk O. (2021) Audyt v umovakh staloho rozvytku: monohrafiia [Audit in conditions of sustainable development: monograph]. Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. (in Ukranian)
4. Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist: Zakon Ukrainy [On the audit of financial statements and audit activity: Law of Ukraine]. December 12, 2017, vol. 2258-VIII: as of May 31, 2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (accessed November 08, 2022).
5. Stratehiia rozvytku Audytorskoi palaty Ukrainy do 2023 roku: rishennia cherhovoho zizdu audytoriv [Development strategy of the Audit Chamber of Ukraine until 2023: decision of the regular congress of auditors of Ukraine]. May 18, 2019, vol. 1/13. Available at: https://www.apu.com.ua/2019/06/20/стратегія-розвитку-апу (accessed November 08, 2022).
6. Reiestr audytoriv ta subiektiv audytorskoi diialnosti [Register of auditors and subjects of audit activity]. Available at: https://www.apu.com.ua/en/ (accessed November 08, 2022).
7. Kontrol yakosti [Quality control]. Available at: https://www.apu.com.ua/контроль-якості/ (accessed November 08, 2022).
8. Krot Y., Brazilii N. (2019) Suchasna systema nahliadu ta kontroliu nad yakistiu audytorskykh posluh v Ukraini [Modern system of supervision and control over the quality of audit services in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 28(2), pp. 7–11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_28(2)__3 (accessed November 08, 2022).
9. Razborska O., Pudkalyuk H. (2018) Yakist audytorskykh posluh v Ukraini [Quality of audit services in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, vol. 28, pp. 67–75. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1634 (accessed November 08, 2022).
10. Boyko O. (2018) Z choho skladaietsia yakist audytorskykh posluh? [What does the quality of audit services consist of?]. Palata audytoriv i bukhhalteriv Ukrainy – Chamber of Auditors and Accountants of Ukraine. Available at: https://www.pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/blog-prezydenta/21-blohprezydenta/683-z-choho-skladaietsia-iakist-audytorskykh-posluh (accessed November 08, 2022).
11. Shchodo tlumachennia mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti: Lyst [Regarding the interpretation of international financial reporting standards: Letter]. September 24, 2018, vol. 35210-06-05/24914]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/c5e957fa19fd9d35bb6c6d3fd2cc3433.pdf (accessed November 08, 2022).
12. Pro perevirky okremykh pytan obliku debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti [About checking certain issues of accounts receivable and accounts payable: Letter]. June 18, 2018, vol. 18311/7/99-99-14-03-03-17. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1831872-18#Text (accessed November 08, 2022).
13. Shekera V. (2021) Hostri MSFZ problemy na ukrainskykh terenakh [Acute IFRS problems on the Ukrainian territory]. PrAT «KPMH Audyt» – KPMG Audit PJSC. Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2021/09/hostri-msfz- (accessed November 08, 2022).
14. Savchuk T. (2019) Dyskontuvannia dlia vsikh. Chy ye pravo vyboru? [Discounting for all. Is there a right to choose?]. TOV «Iurydychne obiednannia «ID LIHAL HRUP» – ID LEGAL GROUP Legal Association LLC. Available at: https://id-legalgroup.com/ua/blog/diskontirovanie-dlya-vseh--est-li-pravo-vibora---tatyana-savchyk--ayditor-ID-Legal-Group (accessed November 08, 2022).
15. Petryk O. (2017) Napriamy ta zavdannia audytu nefinansovykh zvitiv [Directions and tasks of the audit of non-financial reports]. Oblik, analiz, audyt i opodatkuvannia v umovakh hlobalizatsii ekonomiky – 2017: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Uzhhorod, April 21, 2017). Uzhhorod. (in Ukranian)
16. Shchodo konkretyzatsii porushen, vyiavlenykh u finansovii zvitnosti [Regarding the specification of violations identified in the financial statements: Letter]. January 23, 2019, vol. 16/02/9960. Available at: https://www.pard.ua/uk/news/5048-komisiya-opysala-nayposhyrenishi-pomylky (accessed November 08, 2022).
17. TOV «BDO» vykliucheno z Reiestru audytorskykh firm, yaki maiut pravo na provedennia audytorskykh perevirok bankiv ["BDO" LLC is excluded from the Register of auditing firms that have the right to conduct audits of banks]. Natsionalnyi bank Ukrainy – National Bank of Ukraine. 2016. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/tov-bdo-viklyucheno-z-reyestru-auditorskih-firm-yaki-mayut-pravo-na-provedennya-auditorskih-perevirok-bankiv (accessed November 08, 2022).
18. Natsionalnyi bank zaboronyv vosmy kompaniiam provodyty audytorski perevirky bankiv [The National Bank banned eight companies from conducting audits of banks]. Natsionalnyi bank Ukrainy – National Bank of Ukraine. 2015. Available at: https://bank.gov.ua/ua/archive-news/all/21634435-natsionalniy-bank-zaboroniv-vosmi-kompaniyam-provoditi-auditorski-perevirki-bankiv (accessed November 08, 2022).
Переглядів статті: 389
Завантажень PDF: 301
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Хрип’юк, В., & Ковальова, В. (2022). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-51
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ