ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПОТОЧНІ ВИКЛИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: металургійна галузь України, показники діяльності, воєнний стан, державна підтримка, перспективи розвитку

Анотація

Стратегічно важливою для забезпечення соціально-економічного розвитку України, відновлення та підтримки національної безпеки є металургійна галузь. Продукція металургійних підприємств забезпечує функціонування машинобудівної, будівельної та транспортної галузей, збут на зовнішні ринки дозволяє забезпечити значний притік іноземної валюти в країну. Ще до війни металургійним підприємствам доводилося пристосовуватися до особливостей господарювання в умовах світового надвиробництва чорних металів, кризових явищ внаслідок пандемії COVID-19 та інших проблем. Наразі завдання ускладнене рядом факторів, серед яких основним можна виокремити воєнний стан в нашій країні. У статті проаналізовано тенденції розвитку металургійної галузі України до початку повномасштабного вторгнення Росії. Визначено особливості господарювання в умовах воєнного стану. Окреслено наслідки ворожих ударів по металургійному сектору промисловості, а також зазначено основні напрямки підтримки урядом металургійних підприємств.

Посилання

Хижняк О.С. Сучасний стан металургійних підприємств України: проблеми і перспективи розвитку. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 762–768. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_172 (дата звернення: 22.10.2022).

Нікіфорова В.А. Металургійна промисловість світу: сучасні виклики та тенденції розвитку. Економіка промисловості. 2018. № 1 (81). С. 86–114. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132002 (дата звернення: 22.10.2022).

Шапуров О.О. Аналіз сучасних тенденцій у металургії: інноваційно-інвестиційний розвиток та конкурентоспроможність на світовому ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 11. С. 168–173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11_39 (дата звернення: 26.10.2022).

Довгань Д.А. Конкурентоспроможність вітчизняного експорту продукції чорної металургії на світовому ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 17. С. 17–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_17_6 (дата звернення: 22.10.2022).

Сухомлин Л.В., Орлова К.О. Стабілізація діяльності металургійних підприємств України шляхом здійснення ефективного планування. Причорноморські економічні студії. 2017. № 22. С. 116–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_22_27 (дата звернення: 22.10.2022).

Венгер В.В. Модернізація металургійної галузі України: цілі, напрями та інвестиційна підтримка. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економіка. 2017. № 27 (1). С. 45–49. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2021.01.007 (дата звернення: 22.10.2022).

Олешко О.О. Наслідки збройного конфлікту для економіки України і тенденції їх подолання. Причорноморські економічні студії. 2020. № 59 (1). С. 146–151. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.59-50 (дата звернення: 22.10.2022).

Кутідзе Л.С., Фурман Є.О. Вплив глобалізації на інтеграційні процеси в гірничо-металургійному комплексі України. Культура народів Причорномор’я. 2007. № 102. С. 22–25. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77579 (дата звернення: 25.10.2022).

Скільки коштів потрібно Україні для відновлення після війни? Головне з дискусії KSE (частина 2). URL: https://speka.media/viina-rosiyi-proti-ukrayini/skilki-kostiv-potribno-ukrayini-dlya-vidnovlennya-pislya-viini-golovne-z-diskusiyi-ksecastia-2-98koz9 (дата звернення: 28.10.2022).

Що відбувається з українською металургією. URL: https://finance.ua/ua/saving/shcho-vidbuvaetsia-z-ukrainskou-metalurgieu (дата звернення: 28.10.2022).

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.10.2022).

Україна у 2021 році опустилася на 10-те місце у світовому рейтингу виробництва чавуну. URL: https://gmk.center/ua/news/ukraina-u-2021-rotsi-opustylasia-na-10-te-mistse-u-svitovo mu-rejtynhu-vyrobnytstva-chavunu/ (дата звернення: 30.10.2022).

World Steel Association. URL: https://worldsteel.org/ (дата звернення: 30.10.2022).

Результати діяльності металургійної галузі України за 9 місяців 2022 р. URL: https://www.ukrmetprom.org/rezultati-diyalnosti-metalurgiynoi-8/ (дата звернення: 30.10.2022).

Металургійна галузь стала збитковою – Укрметалургпром. URL: https://ua.korrespondent.net/business/economics/4514631-metalurhiina-haluz-stala-zbytkovoui-ukrmetalurhprom (дата звернення: 30.10.2022).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14: станом на 26 жовт. 2010 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.11.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-IX. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.11.2022).

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : станом на 28 жовт. 2022 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.11.2022).

Про особливості роботи акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2022 № 305 : станом на 01 лист. 2022 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.11.2022).

Про затвердження плану невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 № 245-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.11.2022).

Що означає восьмий пакет санкцій для металургії ЄС та РФ. URL: https://gmk.center/ua/posts/shho-oznachaie-vosmij-paket-sankcij-dlya-metalurgii-ies-ta-rf/ (дата звернення: 11.11.2022).

Khyzhniak, O. (2017). Suchasnyi stan metalurhiinykh pidpryiemstv Ukrainy: problemy i perspektyvy rozvytku [Current state and prospects for the development of metallurgical enterprises of Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 5, 762–768. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ molv_2017_5_172 (in Ukrainian)

Nikiforova, V. (2018). Metalurhiina promyslovist svitu: suchasni vyklyky ta tendentsii rozvytku [World Steel Industry: current challenges and development trends (analytical overview)]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 1 (81), 86–114. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132002 (in Ukrainian)

Shapurov, O. (2017). Analiz suchasnykh tendentsii u metalurhii: innovatsiino-investytsiinyi rozvytok ta konkurentospromozhnist na svitovomu rynku [Analysis of current trends of industry: innovative-investment development and competitiveness in global markets]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: International economic relations and the world economy, 11, 168–173. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11_39 (in Ukrainian)

Dovhan, D. (2016). Konkurentospromozhnist vitchyznianoho eksportu produktsii chornoi metalurhii na svitovomu rynku [National export competitiveness of steel products at the world market]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 17, 17–20. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_17_6 (in Ukrainian)

Sukhomlyn, L., & Orlova, K. (2017). Stabilizatsiia diialnosti metalurhiinykh pidpryiemstv Ukrainy shliakhom zdiisnennia efektyvnoho planuvannia [Activity’s stabilization of Ukrainian metallurgical entities by effective planning implementation]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 22, 116–119. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_22_27 (in Ukrainian)

Venher, V. (2017). Modernizatsiia metalurhiinoi haluzi Ukrainy: tsili, napriamy ta investytsiina pidtrymka [Modernization of the metallurgical industry of Ukraine: goals, directions and investment support]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. – Scientific Journal of Kherson State University. Series: Economy, 27 (1), 45–49. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2021.01.007 (in Ukrainian)

Oleshko, O. (2020). Naslidky zbroinoho konfliktu dlia ekonomiky Ukrainy i tendentsii yikh podolannia [Consequences of armed conflict for Ukraine’s economy and trends to overcome them]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 59 (1), 146–151. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.59-50 (in Ukrainian)

Kutidze, L., & Furman, Ye. (2007). Vplyv hlobalizatsii na intehratsiini protsesy v hirnycho-metalurhiinomu kompleksi Ukrainy [Impact of globalization on integration processes in the mining and metallurgical complex of Ukraine]. Kultura narodiv Prychornomoria – Culture of the peoples of the Black Sea region, 102, 22–25. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77579 (in Ukrainian)

Skilky koshtiv potribno Ukraini dlia vidnovlennia pislia viiny? Holovne z dyskusii KSE (chastyna 2) [How much money does Ukraine need to rebuild after the war? Highlights from the KSE discussion (part 2)]. Available at: https://speka.media/viina-rosiyi-proti-ukrayini/skilki-kostiv-potribno-ukrayini-dlya-vidnovlennya-pislya-viini-golovne-z-diskusiyi-ksecastia-2-98koz9

Shcho vidbuvaietsia z ukrainskoiu metalurhiieiu [What is happening with Ukrainian metallurgy]. Available at: https://finance.ua/ua/saving/shcho-vidbuvaetsia-z-ukrainskou-metalurgieu

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Ukraina u 2021 rotsi opustylasia na 10-te mistse u svitovomu reitynhu vyrobnytstva chavunu [Ukraine dropped to 10th place in the world ranking of iron production in 2021]. Available at: https://gmk.center/ua/news/ukraina-u-2021-rotsi-opustylasia-na-10-te-mistse-u-svitovomu-rejtynhu-vy robnytstva-chavunu/

Vsesvitnia asotsiatsiia stali [World Steel Association]. Available at: https://worldsteel.org/

Rezultaty diialnosti metalurhiinoi haluzi Ukrainy za 9 misiatsiv 2022 r. [The results of the metallurgical industry of Ukraine for 9 months of 2022]. Available at: https://www.ukrmet prom.org/rezultati-diyalnosti-metalurgiynoi-8/

Metalurhiina haluz stala zbytkovoiu – Ukrmetalurhprom [The metallurgical industry became unprofitable – Ukrmetalurgprom]. Available at: https://ua.korrespondent.net/business/economics/4514631-metalurhiina-haluz-stala-zbytkovoui-ukrmetalurhprom

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo vyiavlennia oznak neplatospromozhnosti pidpryiemstva ta oznak dii z prykhovuvannia bankrutstva, fiktyvnoho bankrutstva chy dovedennia do bankrutstva : Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 19.01.2006 r. № 14: stanom na 26 zhovt. 2010 r. Available at: http://zakon.rada.gov.ua

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu : Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. № 2120-IX. Available at: http://zakon.rada.gov.ua

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI : stanom na 28 zhovt. 2022 r. Available at: http://zakon.rada.gov.ua

Pro osoblyvosti roboty aktsionernoho tovarystva «Ukrposhta» v umovakh voiennoho stanu : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.03.2022 № 305 : stanom na 01 lyst. 2022 r. Available at: http://zakon.rada.gov.ua

Pro zatverdzhennia planu nevidkladnykh zakhodiv z peremishchennia u razi potreby vyrobnychykh potuzhnostei subiektiv hospodariuvannia z terytorii, de vedutsia boiovi dii ta/abo ye zahroza boiovykh dii, na bezpechnu terytoriiu : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.03.2022 № 245-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua

Shcho oznachaie vosmyi paket sanktsii dlia metalurhii YeS ta RF. Available at: https://gmk.center/ua/posts/shho-oznachaie-vosmij-paket-sankcij-dlya-metalurgii-ies-ta-rf/

Переглядів статті: 165
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Гордєєва-Герасимова, Л., & Крайняк, А. (2022). ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПОТОЧНІ ВИКЛИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-40
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ