СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: соціальні мережі, SMM у туризмі, туристичні оператори, туристичні дестинації, цифровий маркетинг

Анотація

Метою статті є розкриття можливостей розвитку туризму завдяки використанню інструментарію соціальних мереж. Для відновлення та подальшого розвитку туристичної сфери та індустрії гостинності необхідно посилити туристичні дестинації та інфраструктуру, запропонувати нові туристичні продукти, налагодити ефективну комунікацію між туристичними підприємствами та споживачами туристичних послуг. Представлена методика дослідження базується на застосуванні комплексу наукових методів як загального спрямування, так і спеціальних. Має місце систематизація значного обсягу наукової, статистичної, аналітичної інформації, проведення аналогій між науковими засадами та власним досвідом використання соціальних мереж у туризмі. Застосовано метод оцінки, контент-аналізу, спостереження та системно структурний підхід. Продемонстровано авторську методику оцінки якості стану соціальних медіа ключових туристичних операторів, які мають економічну активність на території України. Також сформовано та прослідковано взаємозалежності впливу соціальних медіа на розвиток туристичного бренду дестинацій. Практична значимість статті полягає у розкритті вагомості соціальних медіа як інструменту комунікації виробників та споживачів туристичних послуг в умовах кризових ситуацій та під час війни росії в Україні. Соціальні мережі виступають в якості одного з ключових інструментів привернення уваги туристів, а потенціал ефективного використання SMM в туризмі можна розглядати у якості драйверу стрімкого відновлення туристичних потоків після Перемоги над державою-агресором росією.

Посилання

Гринюк Д.Ю. Методичні аспекти туристичного брендингу територій. Перспективи розвитку економіки та управління в умовах кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 71–73.

Гринюк Д.Ю., Степанець І.О., Борисова О.В. Туристичне краєзнавство: Гадяч та його околиці. Навчальний посібник. КНУ імені Тараса Шевченка. 2022. 123 с. URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/06/posibnyk-turystychne-krayeznavstvo-gadyach-ta-jogo-okolyczi-2022.pdf (дата звернення: 11.11.2022).

Малинка О.Я. Концепція формування бренду туристичного регіону. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». 2018. Випуск 1. С. 40–47.

Мальська М. Основи маркетингу в туризмі. Київ, 2017. 336 с.

Хамініч С.Ю., Єрамішян М.В. Роль SMM у просуванні туристичних послуг/ Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-20 березня 2020 р. Львів : ЛНАУ, 2020. С. 532–534.

Smyrnov I.H., Hryniuk D.Yu., Tiunov V.А., Stepanets I.О. (2022). The phenomenon of digitalization and practical experience in preserving the cultural heritage of Ukraine during the enemy invasion. Moderní aspekty vědy: XXII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 527–540. UDC 001.32: 1/3] (477) (02). URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-22.pdf (дата звернення:13.11.2022).

Рейтинг tourist-friendly туроператорів. Літо 2021. URL: https://uata.com.ua/2021/11/tf-summer-2021/ (дата звернення:15.11.2021)

Global Digital Reports 2021. URL: https://kepios.com/reports (дата звернення:02.12.2021)

Social Media and Tourism Marketing: A Match Made in Digital Heaven. URL: https://uhurunetwork.com/social-media-and-tourism-marketing/ (дата звернення:02.12.2021)

Facebook – Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/751/facebook/#dossierKeyfigures (дата звернення:02.12.2021)

Twitter – Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/737/twitter/#dossierKeyfigures (дата звернення:02.12.2021)

Instagram в Україні росте швидше, ніж Facebook – дослідження. URL: https://www.prostir.ua/?kb=instagram-v-ukrajini-roste-shvydshe-nizh-facebook-doslidzhennya (дата звернення:02.12.2021)

Of The World's Most Instagrammable World Heritage Sites. URL: https://travelnoire.com/most-instagrammable-world-heritage-sites (дата звернення: 04.12.2021)

Hryniuk D.Yu. (2020) Metodychni aspekty turystychnoho brendynhu terytorii [Methodical aspects of tourist branding of the territory]. Perspektyvy rozvytku ekonomiky ta upravlinnia v umovakh kryzy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Prospects for economic development and management in crisis conditions: materials of the International Scientific and Practical Conference. Odesa: Skhidnoievropeiskyi tsentr naukovykh doslidzhen, pp. 71–73. (in Ukrainian)

Hryniuk D.Iu., Stepanets I.O., Borysova O.V. (2022) Turystychne kraieznavstvo: Hadiach ta yoho okolytsi. Navchalnyi posibnyk.[Tourist local lore: Gadyach and its surroundings]. Study guide. KNU imeni Tarasa Shevchenka. 123 p. Available at: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/06/posibnyk-turystychne-krayeznavstvo-gadyach-ta-jogo-okolyczi-2022.pdf (in Ukrainian)

Malynka O.Ia. (2017) Kontseptsiia formuvannia brendu turystychnoho rehionu. Naukovo-praktychnyi zhurnal "Rehionalna ekonomika" [The concept of forming a brand of a tourist region]. Scientific and practical journal "Regional Economy", vol. 1., pp. 40–47. (in Ukrainian)

Malska M. (2017) Osnovy marketynhu v turyzmi [Basics of marketing in tourism]. Kyiv, pp. 330–331. (in Ukrainian)

Khaminich S.Iu., Yeramishian M.V. (2020) Rol SMM u prosuvanni turystychnykh posluh [The role of SMM in the promotion of tourism services]. Aktualni problemy suchasnoho biznesu: oblikovo-finansovyi ta upravlinskyi aspekty: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, 18-20 bereznia 2020 r. Actual problems of modern business: accounting, financial and management aspects: materials of the 11th International Scientific and Practical Internet Conference, March 18-20, 2020. Lviv: LNAU, pp. 532–534. (in Ukrainian)

Smyrnov I.H., Hryniuk D.Yu., Tiunov V.А., Stepanets I.О. (2022) The phenomenon of digitalization and practical experience in preserving the cultural heritage of Ukraine during the enemy invasion. Moderní aspekty vědy: XXII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. 527-540. Available at: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-22.pdf

Reitynh tourist-friendly turoperatoriv. Lito [Rating of tourist operators. Summer]. 2021. Available at: https://uata.com.ua/2021/11/tf-summer-2021/

Global Digital Reports 2021. Available at: https://kepios.com/reports

Social Media and Tourism Marketing: A Match Made in Digital Heaven. Available at: https://uhurunetwork.com/social-media-and-tourism-marketing/

Facebook – Statistics & Facts. Available at: https://www.statista.com/topics/751/facebook/#dossierKeyfigures

Twitter – Statistics & Facts. Available at: https://www.statista.com/topics/737/twitter/#dossierKeyfigures

Instagram in Ukraine is growing faster than Facebook – research. Available at: https://www.prostir.ua/?kb=instagram-v-ukrajini-roste-shvydshe-nizh-facebook-doslidzhennya

Of The World's Most Instagrammable World Heritage Sites. Available at: https://travelnoire.com/most-instagrammable-world-heritage-sites

Переглядів статті: 394
Завантажень PDF: 1137
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Степанець, І., Гринюк, Д., & Савицька, Н. (2022). СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД . Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-36