МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОМУ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

Ключові слова: механізм, виробництво, функціонування підприємств, інтеграція, екологобезпечне використання земель

Анотація

У статті представлено механізм інтеграції підприємств при екологобезпечному використанні земель. Автором запропоновано концептуальний підхід до його формування, наведені основні складові. Метою статті є розробка механізму інтеграції підприємств при екологобезпечному використанні земель. Описано також схему горизонтальної та вертикальної інтеграції. Для функціонування підприємств, які еклогобезпечно використовують земельні ресурси визначено ряд проблем, з якими вони мають справу. Визначено основні завдання, які має вирішувати механізм інтеграції підприємств, які екологобезпечно використовують земельні ресурси. Реалізація запропонованих у статті заходів сприятиме вирішенню ряду соціально-економічних проблем у розвитку регіонів, загальному підвищенню ефективності аграрної сфери.

Посилання

Гайдуцький П. І., Ходаківська О. В. До екологізації агросфери через екологізацію суспільної свідомості. Екологізація аграрного виробництва в умовах інтеграції України до європейського економічного простору : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2013. 3-19 с.

Любін М. В., Токарчук О. А., Любин В. С., Смалківський С. В. Аналіз, класифікація та використання простих біогазових установок. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2011. № 8. С. 69–77.

Органічне виробництво в Україні. Інформаційно-аналітичний портал АПК України URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (дата звернення: 14.03.2021).

Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970 : постанова Каб. Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1032. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.03.2021).

Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною : Закон України від 07.04.2015 р. № 287-VIII. Дата оновлення: 19.10.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19#top (дата звернення: 15.03.2021).

Haidutskyi, P. I., & Khodakivska, O. V. (2013). Do ekolohizatsii ahrosfery cherez ekolohizatsiiu suspilnoi svidomosti [To the greening of the agrosphere through the greening of public consciousness]. Paper presented at the Ekolohizatsiia ahrarnoho vyrobnytstva v umovakh intehratsii Ukrainy do yevropeiskoho ekonomichnoho prostoru : materialy vseukrainskoi nauk.-prakt. konf., Kiev.

Liubin, M. V., Tokarchuk, O. A., Liubyn, V. S., & Smalkivskyi, S. V. (2011). Analiz, klasyfikatsiia ta vykorystannia prostykh biohazovykh ustanovok [Analysis, classification and use of simple biogas plants]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky, (8), 69–77.

Orhanichne vyrobnytstvo v Ukraini [Organic production in Ukraine]. (2020). Informatsiino-analitychnyi portal APK Ukrainy. Retrieved from https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini

. Pro pobichni produkty tvarynnoho pokhodzhennia, ne pryznacheni dlia spozhyvannia liudynoiu : Zakon Ukrainy vid 07.04.2015 r. # 287-VIII. Data onovlennia: 19.10.2016 [On animal by-products not intended for human consumption: Law of Ukraine of 07.04.2015 № 287-VIII. Date of renovation: 19.10.2016]. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19#Text.

. Pro zatverdzhennia Poriadku sertyfikatsii orhanichnoho vyrobnytstva ta/abo obihu orhanichnoi produktsii ta vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 zhovtnia 2019 r. # 970 : postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 21 zhovtnia 2020 r. # 1032 [On approval of the Procedure for certification of organic production and / or circulation of organic products and amendments to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 23, 2019 № 970: resolution of the Cabinet of Ministers. Ministers of Ukraine of October 21, 2020 № 1032.]. (2020). Kiev: KMU Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Єкель, Г. (2021). МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОМУ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-11
Розділ
ЕКОНОМІКА