ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ КРЕДИТУ

Ключові слова: кредит, ціна, ризик, вартість, інфляція, банківська установа

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення основних структурних параметрів кредиту, продемонстровано узгодження суми кредиту і строків кредитування, розрахунок процентної ставки за користування кредитом з урахуванням даних необхідної норми рентабельності власного капіталу банку, його операційних витрат з урахуванням кредитного ризику та визначено рівень процентної ставки по кредиту в умовах інфляції. Обґрунтовано, що створення резервів під проблемні кредити для підтримки ліквідності активів банку забезпечить стабільні умови фінансової діяльності і обмеження кредитного ризику. Досліджено введення Національним банком змін до низки нормативно-правових актів, які визначають пруденційні підходи до оцінки кредитного ризику. Ці зміни спрямовані на забезпечення своєчасної та адекватної оцінки банками розміру кредитного ризику, недопущення втрати банками ліквідності, що дозволить банкам максимально удосконалити кредитні відносини, враховуючи власні інтереси та інтереси клієнтів. Розробка та реалізація на практиці таких цінових моделей дозволяють мати перспективні орієнтири в ціноутворенні, узгодженні з кредитною стратегією банку, що в підсумку забезпечить ефективність його кредитної діяльності.

Посилання

Васюренко О. В., Подчесова В. Ю. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту : монографія. Київ : УБС НБУ, 2010. 191 с.

Зверук Л. А., Лисенко Т. С. Управління кредитною діяльністю банківських установ: сутність, практика, напрями вдосконалення. Бізнес Інформ. 2019. № 1. C. 349-357.

Змінено окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-okremi-pidhodi-do-otsinki-bankami-kreditnogo-riziku (дата звернення: 20.10.2022).

Лагутін В. Д. Кредитування : теорія і практика : навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Знання, 2002. 215 с.

НБУ. Про перешкоди щодо кредитування під час війни та пропозиції стосовно можливих шляхів їх подолання.

Самородов Б. В., Азаренкова Г. М., Шкодіна І. В., Бабенко М. В. Рекомендації щодо визначення стабільності процесу банківського кредитування. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 367–374.

Стратегія Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64754192 (дата звернення: 27.10.2022).

Що таке відсоткова ставка за кредитом. URL: https://e-groshi.com/shho-take-vidsotkova-stavka-za-kredytom/ (дата звернення: 29.09.2022).

Vasiurenko O. V., Podchesova V. Yu. (2010). Instrumentarii analizu v systemi kredytnoho ryzyk-menedzhmentu: monohrafiia [Toolkit of analysis in the credit risk management system: a monograph]. Kyiv: UBS NBU, 191 p.

Zveruk L. A., Lysenko T. S. (2019) Upravlinnia kredytnoiu diialnistiu bankivskykh ustanov: sutnist, praktyka, napriamy vdoskonalennia [Management of credit activities of banking institutions: essence, practice, areas of improvement]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 1, pp. 349–357.

Zmineno okremi pidkhody do otsinky bankamy kredytnoho ryzyku [Some approaches to credit risk assessment by banks have been changed]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-okremi-pidhodi-do-otsinki-bankami-kreditnogo-riziku (accessed October 20, 2022)

Lahutin V. D. (2002) Kredytuvannia : teoriia i praktyka [Lending: theory and practice]: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv : Znannia, 215 p.

NBU. Pro pereshkody shchodo kredytuvannia pid chas viiny ta propozytsii stosovno mozhlyvykh shliakhiv yikh podolannia [NBU On obstacles to lending during the war and proposals for possible ways to overcome them].

Samorodov B. V., Azarenkova H. M., Shkodina I. V., Babenko M. V. (2019) Rekomendatsii shchodo vyznachennia stabilnosti protsesu bankivskoho kredytuvannia [Recommendations for determining the stability of the bank lending process]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 2, pp. 367–374.

Stratehiia Natsionalnoho banku Ukrainy [Strategy of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64754192 (accessed October 27, 2022)

Shcho take vidsotkova stavka za kredytom [What is the loan interest rate]. Available at: https://e-groshi.com/shho-take-vidsotkova-stavka-za-kredytom/ (accessed September 29, 2022)

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Катаєва, С., & Ліжанська, Г. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ КРЕДИТУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-33
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ