СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

  • Михайло Ганцяк Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки https://orcid.org/0000-0002-6136-3193
Ключові слова: боргові інструменти, державі запозичення, ринок державного боргу, державний борг, державні боргові цінні папери

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану залучення фінансових ресурсів на ринку державних боргових цінних паперів, що необхідні для фінансування перманентного дефіциту державного бюджету України. Проаналізовано структуру сек’юритизованого державного боргу в розрізі внутрішнього та зовнішнього сегментів. Ввідзначається постійне зростання частки державного боргу України за випущеними борговими інструментами в цілому. Позитивним визначено переважання позик на внутрішньому ринку державних боргових інструментів. Для аналізу ефективності залучення фінансування на ринку державних боргових інструментів використано відносні показники - відношення дохідності ОВДП до темпів зростання ВВП та частка ОВДП у сумі державного боргу та проведено їх оцінку за допомогою порівняння значень із науково обґрунтованими нормами.

Посилання

Боргова статистика: Державний борг та гарантований державою борг. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (дата звернення: 26.09.2022).

Вергелюк Ю. Ю. Використання ринкових джерел фінансування дефіциту держав-ного бюджету в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2022. № 24(52). С. 84–89.

Україна залучила $3 млрд. від розміщення єврооблігацій. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2017/09/18/7155575/ (дата звернення: 20.10.2019).

Собкевич О. В. Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 “Економічна безпека держави”. Київ, 2008. 20 с.

Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Варіативність «ефекту витіснення» на ринку Державного боргу Украї-ни. Gesellschaftsrechtliche transformationen von wirtschaftlichen systemen in den zeiten der neo-industrialisierung : сollective monograph ; herausgegeben vom Pasichnyk Yu. Nuremberg, Germany Verlag SWG imex GimbH, 2020. Р. 46–54.

Білявська А. Ю. Оцінка перспектив та ефективності ринку державних внутрішніх запозичень. Інфраструктура ринку. 2018. № 24. С. 334–338.

Borhova statystyka: Derzhavnyi borh ta harantovanyi derzhavoiu borh [Debt statistics: State debt and state-guaranteed debt]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (in Ukrainian)

Verheliuk Yu. Yu. (2022) Vykorystannia rynkovykh dzherel finansuvannia defitsytu derzhav-noho biudzhetu v Ukraini [Using market sources for financing the state budget deficit in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika»: naukovyi zhurnal – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". "Economics" series: a scientific journal, 24 (52), 84–89. DOI: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2022-24(52)-84-89 (in Ukrainian)

Ukraina zaluchyla $3 mlrd. vid rozmishchennia yevrooblihatsii. [Ukraine attracted $3 billion from the placement of Eurobonds]. Available at: https://www.pravda.com.ua/news/2017/09/18/7155575/ (in Ukrainian)

Sobkevych O. V. (2008) Rozvytok fondovoho rynku Ukrainy yak chynnyk pidvyshchennia rivnia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [The development of the stock market of Ukraine as a factor in increasing the level of economic security of the state]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv (in Ukrainian)

Verheliuk Yu. Yu., Hantsiak M. O. (2020) Variatyvnist «efektu vytisnennia» na rynku Derzhavnoho borhu Ukrainy [Variability of the "crowding-out effect" in the market of the State Debt of Ukraine]. Gesellschaftsrechtliche transformationen von wirtschaftlichen systemen in den zeiten der neo-industrialisierung: сollective monograph; herausgegeben vom Pasichnyk Yu. Nuremberg, Germany Verlag SWG imex GimbH. (in Ukrainian)

Biliavska A. Yu. (2018) Otsinka perspektyv ta efektyvnosti rynku derzhavnykh vnutrishnikh zapozychen [Assessment of the prospects and efficiency of the state domestic borrowing market]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 24, 334–338. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Ганцяк, М. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-17
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ