ПРОГРЕСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: корпоративні структури, корпоративна інформація, система захисту корпоративної інформації, корпоративна політика інформаційної безпеки, прогресивність розвитку системи захисту корпоративної інформації

Анотація

У статті визначено, що обов'язковою умовою забезпечення ефективної та рентабельної діяльності корпоративних структур є підвищення ролі системи захисту корпоративної інформації в управлінні їх розвитком. Науково обґрунтована об’єктивна необхідність розробки такої стратегії інформаційної безпеки, яка забезпечувала би гнучкість корпоративних структур в умовах економічної, соціальної та політичної динаміки і сприяла би можливості для прийняття ефективних рішень на основі адаптивних підходів в управлінні корпоративними структурами. Доведено, що ефект гнучких корпоративних систем, слід визначити як «стратегічний» ефект гнучкого реагування корпоративної політики інформаційної безпеки на зміну потреб корпорацій. Необхідність досягнення такого стратегічного ефекту висуває вимоги повноти обліку витрат на створення та функціонування політики інформаційної безпеки корпоративної структури, яка була б здатна такий ефект спричинити. Визначені найважливіші умови досягнення стратегічного ефекту системи захисту корпоративної інформації щодо величини витрат, пов'язаних із створенням, реалізацією та кінцевого результату впровадження цієї системи. Науково обґрунтовано, що під прогресивністю розвитку системи захисту корпоративної інформації слід розуміти її пристосованість до ефективного, своєчасного та якісного досягнення цілей і завдань функціонування корпорацій, що володіє певним і постійно повторюваним ступенем різноманітності напрямів корпоративної політики інформаційної безпеки.

Посилання

Валіулліна З.В. Інформаційна безпека корпоративної економіки в умовах глобалізаційних процесів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. 2016. Випуск 6. С. 34–41.

Домарєв В.В., Гордієнко О.В. Обґрунтування основних функцій системи управління інформаційною безпекою. Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. 2012. Т. 10, № 2. С. 102–104.

Жабинець О.Й. Політика інформаційної безпеки страхових компаній: українські реалії та досвід США. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 22–27.

Park, S., and Ruighaver, T. "Strategic Approach to Information Security in Organizations," ICISS. International Conference on Information Science and Security, 2008: IEEE, pp. 26–31.

Hong, K.-S., Chi, Y.-P., Chao, L., and Tang, J.-H. "An Integrated System Theory of Information Security Management," Information Management & Computer Security. 2003. 11:5. Pp. 243–248.

Kim, S.H., Wang, Q.-H., and Ullrich, J.B. "A Comparative Study of Cyberattacks," Communications of the ACM. 2012. 55:3. P. 66.

Soomro, Z.A., Shah, M.H. and Ahmed, J. “Information security management needs more holistic approach: a literature review”, International Journal of Information Management, 2016. Vol. 36 No. 2, pp. 215–225. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.009

Valiullina Z.V. (2016) Informatsiina bezpeka korporatyvnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiinykh protsesiv. [Information security of the corporate economy in the context of globalization processes]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii, vol. 6, pp. 34–41. (in Ukrainian)

Domariev V.V., Hordiienko O.V. (2012) Obgruntuvannia osnovnykh funktsii systemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu. [Substantiation of the main functions of the information security management system]. Visnyk Derzhavnoho universytetu informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii, vol. 10(2), pp. 102–104. (in Ukrainian)

Zhabynets O.Y. (2014) Polityka informatsiinoi bezpeky strakhovykh kompanii: ukrainski realii ta dosvid SShA. [Information security policy of insurance companies: Ukrainian realities and USA experience].– Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 22–27. (in Ukrainian)

Park S., Ruighaver T. (2008). "Strategic Approach to Information Security in Organizations," ICISS. International Conference on Information Science and Security, IEEE, 26–31.

Hong, K.-S., Chi, Y.-P., Chao, L., & Tang, J.-H. (2003). "An Integrated System Theory of Information Security Management," Information Management & Computer Security, (11:5), 243–248.

Kim, S.H., Wang, Q.-H., & Ullrich, J.B. (2012). "A Comparative Study of Cyberattacks". Communications of the ACM, (55:3), 66.

Soomro, Z.A., Shah, M.H. & Ahmed, J. (2016). “Information security management needs more holistic approach: a literature review”, International Journal of Information Management, 36, 2, 215–225. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.009

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Чубаєвський, В. (2022). ПРОГРЕСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-30
Розділ
ЕКОНОМІКА