ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР СУЧАСНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

  • Оксана Бородіна Інститут економіки промисловості Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0001-7469-9529
Ключові слова: децентралізація, адміністративно-територіальна реформа, модернізація економіки, земельна реформа

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного етапу реформи децентралізації. Наголошено невідворотність та фундаментальний характер змін, можливість та доцільність нестандартних рішень з метою реформування економічної системи. Аналіз стану реформи проведено у трьох площинах: політичній, земельній, соціальній. Виявлено перелік проблем, притаманних сучасному етапу реформування в усіх аспектах проведення дослідження, надано дієвих рекомендацій щодо необхідного конституційного та законодавчого врегулювання, створення відповідних регуляторних органів, упорядкування процесу фінансування місцевих громад, внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів. Окремого розгляду набули економічні питання земельного реформування. Констатовано необхідність фундаментальних змін у підходах до кадастрового обліку земель, прийняття Закону про реституцію за прикладом держав, що мали такі ж умови розвитку.

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій: Закон України від 17.11.2020 № 1009-IX. Голос України від 05.12.2020 — № 226.

Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2021 році за програмою забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів: Розпорядження КМУ від 26.01.2021 №48-р. База даних «Законодавство України». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rozpodil-chastini-byudzhetnih-pri-a48r (дата звернення 09.03.2021)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 № 552-IX . Голос України від 30.04.2020 — / №№ 74-75 /

Український Інститут політики. Офіційний сайт. URL: https://uiamp.org.ua/decentralizaciya-kak-element-konstitucionnyh-izmeneniy-sostoyanie-razvitiya-mestnogo-samoupravleniya (дата звернення 09.03.2021)

Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX . Голос України від 18.07.2020 — № 122.

Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. // Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр (дата звернення 09.03.2021)

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України від 27.03.2015 — 2015 р., № 13, стор. 734, стаття 91.

Децентралізація та реформа місцевого самоврядування. Результати п’ятої хвилі соціологічного дослідження серед населення України. Аналітичний звіт. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020Report_UKR_ukr_1.pdf (дата звернення 09.03.2021)

Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин: Проект Закону від 01.10.2019 №2194. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970 (дата звернення 09.03.2021)

Pro vnesennya zmin do deyakyx zakoniv Ukrayiny shhodo vporyadkuvannya okremyx pytan organizaciyi ta diyalnosti organiv miscevogo samovryaduvannya i rajonnyx derzhavnyx administracij: Zakon Ukrayiny vid 17.11.2020 № 1009-IX. [On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Regulation of Certain Issues of Organization and Activity of Local Self-Government Bodies and District State Administrations: Law of Ukraine] Golos Ukrayiny vid 05.12.2020 — № 226 (in Ukrainian)

Pro rozpodil chastyny byudzhetnyx pryznachen, peredbachenyx u 2021 roci za programoyu zabezpechennya okremyx vydatkiv rajonnyx derzhavnyx administracij, pov'yazanyx z likvidaciyeyu rajoniv: Rozporyadzhennya KMU vid 26.01.2021 №48-r. [Resolution of CMU dated 26.01.2021 №48-к About distribution of a part of the budgetary appointments provided in 2021 under the program of maintenance of separate expenses of the district state administrations connected with liquidation of areas]. Baza danyx «Zakonodavstvo Ukrayiny». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rozpodil-chastini-byudzhetnih-pri-a48r (in Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do deyakyx zakonodavchyx aktiv Ukrayiny shhodo umov obigu zemel silskogospodarskogo pryznachennya: Zakon Ukrayiny vid 31.03.2020 № 552-IX . [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands: Law of Ukraine of March 31, 2020 № 552-IX] Golos Ukrayiny vid 30.04.2020 - / №№ 74-75 (in Ukrainian)

Ukrayinskyj Instytut polityky. Oficijnyj sajt.[ Ukrainian Institute of Politics] URL: https://uiamp.org.ua/decentralizaciya-kak-element-konstitucionnyh-izmeneniy-sostoyanie-razvitiya-mestnogo-samoupravleniya (in Ukrainian)

Pro utvorennya ta likvidaciyu rajoniv: Postanova Verxovnoyi Rady Ukrayiny vid 17.07.2020 № 807-IX [On the formation and liquidation of districts: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of 17.07.2020 № 807-IX.]. Golos Ukrayiny vid 18.07.2020 — № 122 (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141 (in Ukrainian)

Pro dobrovilne ob'yednannya terytorialnyx gromad: Zakon Ukrayiny vid 05.02.2015 № 157-VIII [On voluntary association of territorial communities: Law of Ukraine of 05.02.2015 № 157-VIII] Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrayiny vid 27.03.2015 — 2015 r., № 13, stor. 734, stattya 91 (in Ukrainian)

Decentralizaciya ta reforma miscevogo samovryaduvannya. Rezultaty p'yatoyi xvyli sociologichnogo doslidzhennya sered naselennya Ukrayiny. Analitychnyj zvit. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020Report_UKR_ukr_1.pdf (in Ukrainian)

Pro vnesennya zmin do Zemelnogo kodeksu Ukrayiny ta inshyx zakonodavchyx aktiv shhodo udoskonalennya systemy upravlinnya ta deregulyaciyi u sferi zemelnyx vidnosyn: Proekt Zakonu vid 01.10.2019 №2194. [On Amendments to the Land Code of Ukraine and Other Legislative Acts on Improving the System of Management and Deregulation in the Sphere of Land Relations: Draft Law of October 1, 2019 №2194] Baza danyx «Zakonodavstvo Ukrayiny». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 284
Завантажень PDF: 233
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Бородіна, О. (2021). ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР СУЧАСНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-10
Розділ
ЕКОНОМІКА