ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ОЦІНКА, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: ділова активність, підприємство, активи, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, оборотність, ефективність діяльності

Анотація

В сучасних умовах ефективне функціонування підприємств є важливим фактором розвитку національної економіки. Тому оцінка ділової активності та пошук методів її забезпечення є актуальною темою дослідження. В статті наведено основні визначення поняття «ділова активність», її основні кількісні та якісні характеристики. Визначено вплив ділової активності на функціональність підприємств. Досліджено основні зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на рівень ділової активності. Досліджено методологічні аспекти аналізу ділової активності, проведено аналіз рівня ділової активності промислових підприємств України за 2016-2020 роки, використовуючи показники оборотності. Визначено основні проблеми, які можуть спричинювати зниження рівня ділової активності. Виявлено, що проблеми забезпечення ділової активності суттєво загострилися у часі війни, досліджено вплив чинника на функціональність підприємств. Визначені основні шляхи забезпечення ділової активності підприємства в сучасних умовах на основі опитувань підприємців та плану економічного відновлення України, запропонованого Міністерством економіки.

Посилання

Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник (2-ге видання, змінене і доповнене). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.

Приймак С. В. Ділова активність як фактор зростання економічного потенціалу підприємства. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання): Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 121–125.

Ткачук Г. Ю. Оцінка ділової активності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 13. Ч. 4. С. 88–90.

Кащена Н. Б., Горошанська О. О., Польова Т. В. Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу : монографія. Харків, 2016. 196 с.

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» за 2020 рік. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.10.2022).

Індекс очікувань ділової активності підприємств: веб-сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/open-data/api-dev (дата звернення: 21.10.2022).

Майбутнє українських компаній після війни: Європейська Бізнес Асоціація. URL: https://eba.com.ua/ (дата звернення: 21.10.2022).

План економічного відновлення України. Інформаційне управління офіційного вебпорталу парламенту України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/222325.html (дата звернення: 21.10.2022).

Ясіновська І.Ф., Іщенко В.А. Ділова активність підприємства та шляхи її підвищення. Матеріали міжнародної конференції: Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2019. С. 206–209.

Tiutiunnyk Yu. M., Dorohan-Pysarenko L. O., Tiutiunnyk S. V. (2020) Finansovyi analiz: navchalnyi posibnyk (2-he vydannia, zminene i dopovnene) [Financial Analysis: A Study Guide (2nd Edition, Revised)]. Poltava: Vydavnytstvo PP «Astraia». (in Ukrainian)

Pryimak S. V. (2018) Dilova aktyvnist yak faktor zrostannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Business activity as a factor in the growth of the economic potential of the enterprise]. Zbirnyk tez zvitnoi naukovoi konferentsii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka za 2017 rik (elektronne vydannia). Lviv, LNU im. I. Franka, pp. 121–125. (in Ukrainian)

Tkachuk H. Iu. (2015) Otsinka dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva [Assessment of business activity of the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 13, 88–90. (in Ukrainian)

Kaschena, N. B. Horoshans'ka, O. O. and Pol'ova, T. V. (2016) Dilova aktyvnist' pidpryiemstva: sutnist' ta metodyka analizu: monohrafiia [Business activity of the enterprise: essence and method of analysis: monograph]. Kharkiv: Vydavnytstvo Ivanchenka I. S. (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk «Diialnist subiektiv hospodariuvannia» za 2020 rik. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Statistical collection "Activity of business entities" for 2020. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed October 21, 2022).

Indeks ochikuvan dilovoi aktyvnosti pidpryiemstv: veb-sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Index of expectations of business activity of enterprises: website of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/open-data/api-dev (accessed October 21, 2022).

Maibutnie ukrainskykh kompanii pislia viiny: Yevropeiska Biznes Asotsiatsiia [The future of Ukrainian companies after the war: European Business Association]. Available at: https://eba.com.ua/ (accessed October 21, 2022).

Plan ekonomichnoho vidnovlennia Ukrainy. Informatsiine upravlinnia ofitsiinoho vebportalu parlamentu Ukrainy [Plan of economic recovery of Ukraine. Information management of the official web portal of the Parliament of Ukraine]. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/razom/222325.html (accessed October 21, 2022).

Yasinovska I. F., Ishchenko V. A. (2019) Dilova aktyvnist pidpryiemstva ta shliakhy yii pidvyshchennia [Business activity of the enterprise and ways to increase it]. Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku derzhavy. Kharkiv, рр. 206–209. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 383
Завантажень PDF: 479
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Ясіновська, І., & Фелісєєв, В. (2022). ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ОЦІНКА, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-16
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ