ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В ІНТЕНЦІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: продуктивність праці, функції продуктивності праці, інтенціальна економіка, розвиток, економічна система

Анотація

Складність процесів, що відбуваються в Україні та світі обумовлює доцільність повернення до питань поведінкової економіки та ефективності праці з позиції інтенціальної економіки. В статті відмічене, що праця є системним явищем, ресурсом, фактором, визначальним елементом економічної системи, сферою виникнення та реалізації економічних відносин. Доведено, що праця людини є основою розвитку суспільства, тому від ефективності праці залежить темп та результат розвитку. Праця представлена як елемент культури суспільства або окремого підприємства, виступає як результат впливу існуючих цінностей, норм, правил. Продуктивність праці є базовим поняттям економічних відносин, виступає як економічна категорія, яка характеризує результативність, ефективність використання людського потенціалу. Продуктивність праці в інтенціальній економіці – це системне поняття, яке концентрує в собі синергетичні важелі кібернетики. Виділені функції продуктивності праці: економічна, управлінська, функція культурних трансформацій.

Посилання

Kubiniy N., Zavadyak R., Hudzovata L. The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine. Conference Proceedings – VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development. 2021. № 2. P. 331–334.

Burda M. Aggregate labor productivity. IZA.World of labour: web-site. URL: https://wol.iza.org/articles/aggregate-labor-productivity/long

Jan Sauermann Performance measures and worker productivity. IZA. World of labour: web-site. URL: https://wol.iza.org/search?types%5B0%5D=1&search_phrase=How+does+monetary+policy+affect+labor+demand+and+labor+productivity%3F&synonyms%5B0%5D=politician&synonyms%5B1%5D=minister&synonyms%5B2%5D=policymaker&synonyms%5B3%5D=policymaker&synonyms%5B4%5D=labor&synonyms%5B5%5D=labour&synonyms%5B6%5D=Fern%C3%Andez-Huertas+Moraga&synonyms%5B7%5D=Fernandez-Huertas+Moraga&ynonyms%5B8%5D=labor&synonyms%5B9%5D=labour

Рубцов А., Погребняк А. Роль мотиваційного механізму підвищення продуктивності праці персоналу в рамках реалізації кадрової політики на підприємстві. Актуальні проблеми економіки та управління. 2015. № 9. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41663

Харцій А., Сохач С. Підвищення продуктивності праці через стимулювання працівників за сучасних умов господарювання. Ефективна економіка. 2009. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=66

Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Мошак С.М. Рейтинг конкурентоспроможності України за критерієм ефективності праці. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3. С. 199–208.

Кубіній Н.Ю. Філософський бекгроунд імовірності як категорії інтенціальної нано-економіки. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. 2021. Вип. 57. С. 48–53.

Шерінг: сучасний тренд, що відкриває майбутнє. Мукачеквонет: веб-сайт. 24 жовтня 2022. URL: https://www.mukachevo.net/ua/news/index

Потоцька О.А., Побережна Н.М. Продуктивність праці: сутність та функції. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2019. Ч. ІІІ. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/210556958.pdf

Kubiniy N., Zavadyak R., Hudzovata L. (2021) The human factors of the national economic development: a comparative analysis of Poland and Ukraine. Conference Proceedings – VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, vol. 2, pp. 331–334.

Burda M. Aggregate labor productivity. IZA.World of labour: web-site. Available at: https://wol.iza.org/articles/aggregate-labor-productivity/long

Jan Sauermann Performance measures and worker productivity. IZA. World of labour: web-site. Available at: https://wol.iza.org/searchtypes%5B0%5D=1&search_phrase=How+does+monetary+policy+affect+labor+demand+and+labor+productivity%3F&synonyms%5B0%5D=politician&synonyms%5B1%5D=minister&synonyms%5B2%5D=policymaker&synonyms%5B3%5D=policymaker&synonyms%5B4%5D=labor&synonyms%5B5%5D=labour&synonyms%5B6%5D=Fern%C3%Andez-Huertas+Moraga&synonyms%5B7%5D=Fernandez-Huertas+Moraga&yn onyms% 5B8%5D=labor& synonyms%5B9%5D=labour

Rubtsov A., Pohrebniak A. (2015). Rol motyvatsiinoho mekhanizmu pidvyshchennia produktyvnosti pratsi personalu v ramkakh realizatsii kadrovoi polityky na pidpryiemstvi [The role of the motivational mechanism of increasing the labor productivity of the personnel within the framework of the implementation of the personnel policy at the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia – Actual problems of economy and management, vol. 9. Available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41663 (in Ukrainian)

Khartsii A., Sokhach S. (2009). Pidvyshchennia produktyvnosti pratsi cherez stymuliuvannia pratsivnykiv za suchasnykh umov hospodariuvannia [Increasing labor productivity through employee stimulation under modern business conditions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=66 (in Ukrainian)

Miklovda V.P., Kubinii N.Iu., Moshak S.M. (2015) Reitynh konkurentospromozhnosti Ukrainy za kryteriiem efektyvnosti pratsi [Rating of competitiveness of Ukraine according to the criterion of labor efficiency]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, vol. 3, pp. 199–208. (in Ukrainian)

Kubiniy N. (2021) Filosofskyi bekhround imovirnosti yak katehorii intentsialnoi nano-ekonomiky [Philosophical background of probability as a category of intentional nano-economics]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Ser. Economy, vol. 57, pp. 48–53. (in Ukrainian)

Sherinh: suchasnyi trend, shcho vidkryvaie maibutnie [Sharing: a modern trend that opens the future]. Mukachevonet: veb-sait – Mukachevonet: website. October 24, 2022. Available at: https://www.mukachevo.net/ua/news/index in Ukrainian)

Pototska O.A., Poberezhna N.M. (2019) Produktyvnist pratsi: sutnist ta funktsii [Labor productivity: essence and functions]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia – Information technologies: science, engineering, technology, education, health. III. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/210556958.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Кубіній, Н., Маргітич, В., & Кубіній, В. (2022). ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В ІНТЕНЦІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-81
Розділ
ЕКОНОМІКА