DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Олена Гречаник Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-4671-0724
  • Таліна Хлєбнікова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-7571-2200
  • Ольга Темченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-6280-2047
Ключові слова: цифровий маркетинг, антикризовий розвиток, smm, контекстна реклама, вірусний маркетинг, мобільний маркетинг, seo

Анотація

Стаття присвячена огляду технологій digital-маркетингу як основного інструменту для розвитку підприємств в умовах кризи. Мета дослідження – визначити ефективні інструменти цифрового маркетингу, які є доречними та доступними для підприємств, що працюють в умовах кризи. Актуальність дослідження зумовлена низкою економічних криз, з якими зіткнулось підприємництво в Україні, зокрема кризою пандемії Covid-19, а також кризою, викликаною війною між Україною та Росією. Для досягнення мети в процесі дослідження виконано такі завдання, зокрема: показано значення маркетингу в антикризовому управлінні підприємства; визначено особливості цифрового розвитку в Україні; показано основні методи цифрового маркетингу, які можуть використовуватися в умовах кризи; розглянуто особливості використання різних методів цифрового маркетингу та їх доцільність для підприємства в умовах кризи. Методологія та методи. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи пізнання, до яких відноситься критичний аналіз, синтез інформації, методи індукції та дедукції. Результати дослідження показали, що в умовах кризи населення України є готовим до використання цифрових технологій на 60%. Це означає, що основна частина ділових процесів може бути переведена до цифрової форми. Використання digital-маркетингу дозволяє вирішити низку важливих в умовах кризи завдань, зокрема: забезпечення безпеки, автоматизації, комунікації, розвитку, моніторингу діяльності підприємства. Порівняння різних методів digital-маркетингу показало, що в умовах кризи доречно використовувати ті інструменти, які мають короткостроковий ефект, не потребують значної витрати ресурсів та можуть бути реалізовані в короткий проміжок часу. До таких відноситься контекстна реклама, маркетинг соціальних мереж, E-mail маркетинг. Наукову новизну формує визначення особливих методів digital-маркетингу, доречних для підприємств в умовах кризи. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів в процесі побудови стратегічних та тактичних планів розвитку підприємства.

Посилання

Савицький О. Криза 2020 року: кінець колоніального світу та початок нового. Heinrich Boll Stiftung. 2020. URL: https://ua.boell.org/uk/2020/04/13/kryza-2020-roku-kinets-kolonialnoho-svitu-ta-pochatok-novoho

Пілецька С.Т., Петровська С.В. Інструменти маркетингу в антикризовому управлінні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2 (60). С. 158–164. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-158-164

Суворов О. Дожити до потрібного моменту. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/1/687694/

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-те вид., переробл. і доп. СПб. : Пітер, 2007. 816 с.

Оксанич А.І., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навчальний посібник. Київ : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 320 с.

DataReportal. DIGITAL 2020: Global Digital Overview. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

Окландер М.А., Романенко O.O. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 362–371.

Michael Rachinger, Romana Rauter, Christiana Müller, Wolfgang Vorraber, Eva Schirgi. Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management. 2018. Vol. 20. No 7. Р. 95–124. DOI: https://doi.org/10.1108/ JMTM-01-2018-0020

Костюк-Пукаляк О.М. Грошові потоки електронного бізнесу. Дисертація. Львів : Львівська політехніка, 2021. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/radaphd/10464/kostyuk-pukalyak-disertaciya-na-sayt.pdf

Рубан В.В. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 2–2(08). С. 20–25.

Fedyk, M., Kudyn, S., & Bondarchuk, M. (2022). Digitalization of the world business environment under the conditions of global instability. Economics & Education, 7(1), 34–41. DOI: https://doi.org/10.30525/2500-946X/2022-1-6

Sydorovych, O., Perchuk, O., Fedyk, M., Klymenko, S. (2021). Digitization of the Financial System in the World Economy. International Journal of Computer Science and Network Security, Volume 21, Issue 12, 611–619. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.84

Savytskyi O. (2020). Kryza 2020 roku: kinetsʹ kolonialʹnoho svitu ta pochatok novoho [The crisis of 2020: the end of the colonial world and the beginning of a new one]. Heinrich Boll Stiftung. Available at: https://ua.boell.org/uk/2020/04/13/kryza-2020-roku-kinets-kolonialnoho-svitu-ta-pochatok-novoho (in Ukrainian)

Piletska S.T., Petrovska S.V. (2020). Marketing tools in crisis management. Economic Bulletin of Donbass, 2 (60), 158–164. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-158-164 (in Ukrainian)

Suvorov O. (2022). Dozhyty do potribnoho momentu [To live to the right moment]. Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/1/687694/ (in Ukrainian)

Kotler Ph. & Keller K.L. (2007). Marketynh menedzhment [Marketing management]. 12th ed., rev. Saint-Petersburg: Piter, 816 p. (in Russian)

Oksanych A.I., Petrenko, V.R. & Kostenko, O.P. (2008). Informatsiini systemy i tekhnolohii marketynhu [Informational systems and technologies of marketing]. Kyiv, Professional Publishing House, 320 p. (in Ukrainian)

DataReportal (2020). DIGITAL 2020: Global Digital Overview. Available at: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview (In English)

Oklander M.A., Romanenko O.O. (2015). Spetsyfichni vidminnosti tsyfrovoho marketynhu vid Internet-marketynhu [Specific differences between digital marketing and Internet marketing]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», 12, 362–371. (in Ukrainian)

Michael Rachinger, Romana Rauter, Christiana Müller, Wolfgang Vorraber, Eva Schirgi. Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management. 2018. Vol. 20. No 7. Р. 95–124. DOI: https://doi.org/10.1108/JMTM-01-2018-0020

Kostyuk-Pukalyak O.M. (2021). Hroshovi potoky elektronnoho biznesu [Cash flows of e-business]. Dissertation. Lviv: Lviv Polytechnic. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/radaphd/10464/kostyuk-pukalyak-disertaciya-na-sayt.pdf (in Ukrainian)

Ruban V.V. (2017). Tsyfrovyy marketynh: rolʹ ta osoblyvosti vykorystannya. [Digital marketing: role and features of use]. Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 2-2 (08), 20–25. (in Ukrainian)

Fedyk, M., Kudyn, S., & Bondarchuk, M. (2022). Digitalization of the world business environment under the conditions of global instability. Economics & Education, 7(1), 34–41. DOI: https://doi.org/10.30525/2500-946X/2022-1-6

Sydorovych, O., Perchuk, O., Fedyk, M., Klymenko, S. (2021). Digitization of the Financial System in the World Economy. International Journal of Computer Science and Network Security, Volume 21, Issue 12, 611–619. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.84

Переглядів статті: 247
Завантажень PDF: 539
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Гречаник, О., Хлєбнікова, Т., & Темченко, О. (2022). DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-78
Розділ
МАРКЕТИНГ