ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, управління, аналіз, експрес-оцінка

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади аналізу інноваційного розвитку підприємства. Зазначено, що інвестиції, інновації та нововведення, які здатні забезпечити найвищий ефект при затраті найменшого ресурсу у всіх сферах економічної діяльності, є ключовим драйвером успішної відбудови економіки України у повоєнний час. Акцентовано увагу на необхідності трансформації існуючих підходів до управління підприємницькими структурами з орієнтацією на всебічний аналіз потенціалу формування та рівня інноваційного розвитку. Обґрунтовано сутність категорії «інноваційний розвиток підприємства» як об’єкта аналізу, та визначено компоненти його методичного базису. Запропоновано здійснювати експрес-оцінку рівня інноваційного розвитку підприємства із застосуванням критеріїв прибутку і надприбутку.

Посилання

Адаменко О. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2010. № 35. С. 5–10.

Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3(45). С. 213–217.

Горбач Л. М., Кобук А. Л. Інноваційний розвиток у сучасному світі: основні підходи до вивчення. Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23–24 березня 2017 р.) : в 11 т. Дніпро, 2017. Т. 10. С. 20–22.

Егоров П. В., Шакура О. А. Синтез механизмов управления инновационным развитием промышленности Украины : монография. Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2009. 168 с.

Ємельянов О. Ю. Інноваційний розвиток підприємств: сутність, послідовність оцінювання та перешкоди на його шляху. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8329

Кащена Н. Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною активністю підприємств торгівлі: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2021. 389 с.

Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Система принципів організації економічного аналізу. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020.Т. 31(70). № 5. С. 92–98.

Ковтуненко К. В., Коцага А. О. Інноваційний розвиток бізнес-структур: сутність, тлумачення, теорії та підходи до визначення. Бізнес Інформ. 2020. №5. C. 43–55.

Кошлата М. М. Теоретичні засади управління інноваційним розвитком підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 6. Ч. 2. С. 210–212.

Крамськой Д. Ю. Формування стратегій інноваційного розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2011. Вип. 8 : Технічний прогрес та ефективність виробництва. С. 161–172.

Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. пос. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №3. С. 251–263.

Підкамінний І. М. Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480

Пілявоз Т. М. Інноваційний розвиток підприємства як важливий аспект розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2012. № 4. С. 185–190.

Погорелов Ю. С. Оцінювання та моделювання розвитку підприємства : монографія. Луганськ : Глобус, 2010. 512 с.

Прохорова В. В., Божанова О. В. Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний вісник. 2020. № 2. С. 132–140.

Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.

Федулова І. В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2010. № 36. С. 114–118.

Яненкова І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика : монографія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. 380 с.

Adamenko, O. A. (2010) Kontseptualni zasady innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Conceptual Bases of Innovative Development of Enterprises]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii – Scientific Works of National University of Food Technologies. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21211/1/1.pdf (in Ukrainian)

Volobuiev, H. S. (2016) Sutnist ta peredumovy innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Essence and Pre-conditions of Innovative Development of Enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/113981/30-Volobuyev.pdf?sequence=1(in Ukrainian)

Horbach, L. M. & Kobuk, A. L. (2017) Innovatsiinyi rozvytok u suchasnomu sviti: osnovni pidkhody do vyvchennia [Innovative Development in the Modern World: Basic Approaches to Study]. Ekonomika i menedzhment: perspektyvy intehratsii ta innovatsiinoho rozvytku – Economics and management: prospects for integration and innovative development. Available at: http://confcontact.com/2017-ekonomika-imenedzhment/EIM_2017_tom10.pdf (in Ukrainian)

Yegorov, P. V. & Shakura, O. A. (2009) Sintez mekhanizmov upravleniya innovatsionnym razvitiyem promyshlennosti Ukrainy [Synthesis of Management Mechanisms for the Innovative Development of Industry in Ukraine]. Donetsk: OOO «Yugo-Vostok, LTD».

Yemelyanov, O. (2020) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: sutnist, poslidovnist otsiniuvannia ta pereshkody na yoho shliakhu [Innovative development of enterprises: essence, sequence of evaluation and obstacles on its way], Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8329 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.7 (in Ukrainian)

Kashchena, N. В. (2021). Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomichnoju aktyvnistju pidpryjemstv torgivli: teorija, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Accounting and analytical management of the economic activity of trade enterprises: theory, methodology, practice: monograph]. Kharkiv: Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., 389 p.

Kovalchuk, T. M., & Vergun, A. I. (2020) Systemy ta pryntsypy orhanizatsii ekonomichnoho analizu [System of principles of organization of economic analysis], Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University Series: Economy and Management, Vol. 31(70), № 5, 92–98. (in Ukrainian)

Kovtunenko K. V., & Kotsaha A. O. (2020) Innovatsiinyi rozvytok biznes-struktur: sutnist, tlumachennia, teorii ta pidkhody do vyznachennia [Innovative development of business structures: essence, interpretation, theories and approaches to definition]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 43–55. (in Ukrainian)

Koshlata, M. M. (2014) Teoretychni zasady upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv [Theoretical Principles of Management Innovative Development of Enterprises], Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences». Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14395/1/Теоретичні%20засади%20управління%20інноваційним%20розвитком%20підприємств.pdf (in Ukrainian)

Kramskoi, D. Yu. (2011) Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva“ [Formation of Strategies of Innovative Development of the Enterprise], Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI» – Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12560/1/vestnik_HPI_2011_8_Kramskoi_Formuvannia.pdf (in Ukrainian)

Mykytiuk, P. P., & Krysko, Zh. L., & OvsianiukBerdadina, O. F., & Skochylias, S. M. (2015). Innovatsiynyy rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of the enterprise]. Ternopil: PP «Prynter Inform».

Naidiuk V. S. (2013) Sutnist ta peredumovy innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [The essence and prerequisites of innovative development of enterprises], Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and management of innovatios, 3, 251–263. (in Ukrainian)

Pidkaminnyi, I. M., & Tsipurynda, V. S. (2011) Systemni faktory vplyvu na innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Systemic Factors Influencing the Innovative Development of the Enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480 (in Ukrainian)

Piliavoz, T. M. (2012) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva yak vazhlyvyi aspekt rozvytku ekonomiky“ [Innovative Development of the Enterprise as an Important Aspect of Economic Development]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy. Available at: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8539/Інноваційний%20розвиток%20підприємства%20як%20важливий%20аспект%20розвитку%20економіки.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian)

Pohorelov, Yu. S. (2010) Otsiniuvannia ta modeliuvannia rozvytku pidpryiemstva [Evaluation and Modeling of Enterprise Development]. Luhansk: Hlobus.

Prokhorova V. V., & Bozhanova O. V. (2020) Stratehichno-oriientovani napriamy innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Strategically oriented directions of innovative development of an industrial enterprise], Ekonomichnyi visnyk – Economic Herald, 2, 132–140. (in Ukrainian)

Rohoza, M. Ye., & Verhal, K. Yu. Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic Innovative Development of Enterprises: Models and Mechanisms]. Poltava: RVV PUET.

Fedulova, I. V. (2010) Synerhetychna evoliutsiina model innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Synergetic Evolutionary Model of Innovative Development of the Enterprise]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii – Scientific works of the National University of Food Technology. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/21363/1/11.pdf (in Ukrainian)

Yanenkova, I. H. (2012) Orhanizatsiino-upravlinski resursy innovatsiinoho rozvytku ekonomiky: metodolohiia ta praktyka [Organizational and Managerial Resources of Innovative Economic Development: Methodology and Practice]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU imeni Petra Mohyly.

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Кащена, Н., & Чміль, Є. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-56
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають