ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ТНК В УКРАЇНІ

  • Олена Ляховська Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-4838-5619
Ключові слова: машинобудування, транснаціональні компанії, машинобудівні підприємства, виробництво продукції машинобудування, виробничі потужності

Анотація

Досліджено діяльність машинобудівних ТНК на території України. Визначено їх частку у виробленій машинобудівній продукції. Окреслено конкурентні переваги машинобудівних ТНК і національних товаровиробників, зокрема, зазначено, що конкурентні переваги вітчизняних машинобудівних корпорацій посилюються із державною підтримкою їх діяльності і захистом прав національних виробників, натомість ТНК переважають масштабністю своєї діяльності і рівнем фінансування розвитку. Порівняно вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток машинобудівних компаній в Україні. Виділено найбільш критичні вітчизняні машинобудівні виробництва, які з часом можуть стати неконкурентоспроможними, поряд із ТНК: виробництво складових і запчастин до автомобілів, виробництво машин і устаткування спеціального призначення, виробництво кабельної продукції, а також, виробництва легкових автомобілів. Окреслено основні проблеми, а також, наведено рекомендації щодо розвитку вітчизняних машинобудівних компаній в Україні.

Посилання

Стадник В. В., Головчук О. В., Головчук Ю. О. Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України. Проблеми економіки. 2017. № 2.

Герасимчук В. Г., Липисієнко А. П. Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 19 (1). С. 75–79.

Ткаченко Д. Шляхи удосконалення механізму державного регулювання діяльності ТНК в Україні. Evropský časopis ekonomiky. 2019. С. 86–92.

Наумова Л. М. Принципи регулювання діяльності ТНК в Україні у контексті забезпечення національних економічних інтересів. Вісник ХНТУ. 2020. № 1–2 (72). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/327130508.pdf

Ляховська О. В. Місце та роль корпорацій у вітчизняному машинобудуванні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2021. Вип. 5(151). С. 3–8. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-5-1.

Stadnyk V. V., Holovchuk O. V., Holovchuk YU. O. (2017) Stan i chynnyky ekonomichnoyi dynamiky pidpryyemstv mashynobuduvannya Ukrayiny State and factors of economic dynamics of machine-building enterprises of Ukraine. Problemy ekonomiky, vol. 2.

Herasymchuk V. H., Lypysiyenko A. P. (2018) Tendentsiyi rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrayiny Development trends of the machine-building complex of Ukraine. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 19 (1), pp. 75–79. (in Ukrainian)

Tkachenko D. (2019) Shlyakhy udoskonalennya mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya diyalʹnosti TNK v Ukrayini Ways to improve the mechanism of state regulation of TNC activity in Ukraine. Evropský časopis ekonomiky, pp. 86–92. (in Ukrainian)

Naumova L. M. (2020) Pryntsypy rehulyuvannya diyalʹnosti TNK v Ukrayini u konteksti zabezpechennya natsionalʹnykh ekonomichnykh interesiv. Principles of regulating the activities of TNCs in Ukraine in the context of ensuring national economic interests. Visnyk KHNTU, vol. 1–2 (72). Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/327130508.pdf (ccessed October 24, 2022)

Lyakhovsʹka O. V. (2021) Mistse ta rolʹ korporatsiy u vitchyznyanomu mashynobuduvanni The place and role of corporations in domestic engineering. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny: zb. nauk. pr., vol. 5(151), pp. 3–8. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-5-1 (accessed October 24, 2022)

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Ляховська, О. (2022). ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ТНК В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-41
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ