ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Ключові слова: державний фінансовий контроль, ефективність використання бюджетних коштів, фінансовий контроль закладів охорони здоров’я

Анотація

Стаття присвячена питанням виявлення особливостей здійснення фінансового контролю у вітчизняних медичних закладах. Автором досліджуються основні проблеми організації фінансового контролю, їх групування, розглядається специфіка системи фінансового контролю загалом. Визначено основні завдання та задачі, які ставляться перед державним фінансовим контролем у сфері медичного обслуговування. У статті розкрито алгоритм проведення державного фінансового контролю, визначено основні етапи його реалізації. Представлена методика фінансового контролю з системою правил та процедур, які необхідно виконувати у процесі планування, проведення та оформлення результатів контрольного заходу. Окреслено пропозиції щодо вдосконалення діяльності державних контролюючих органів, які сприятимуть ефективно здійснювати контроль за використанням державних фінансових ресурсів у медичній галузі.

Посилання

Sarkar A. Blockchain in healthcare system: Security issues, attacks and chalenges. Intelligent Systems Reference Library. 2021. Vol. 203. P. 113–133.

Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні : монографія / О.А. Шевчук. Ірпінь : Університет ДФС України. 2016. 378 с.

Труш І. Є Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 14. С. 141-144.

Якимчук І. М. Державний фінансовий контроль в Україні та перспективні напрями його вдосконалення. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 34–39.

Поддубная М.Н., Петросян А.М. Особенности финансового контроля медицинских учреждений. International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2022. № 4(67). С. 10–110.

Бабич А.А. Методика здійснення державного фінансового контролю в сфері обов’язкового медичного страхування. Індустріальна економіка. 2022. № 3. С. 523–528.

Amran A., Lee S. P., Devi S. S. The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. Business Strategy and the Environment. 2014. Vol. 4 (23). P. 217–235.

Sarkar A. (2021) Blockchain in healthcare system: Security issues, attacks and chalenges. Intelligent Systems Reference Library. Vol. 203. P. 113–133.

Shevchuk O.A. (2016) Systema derzhavnoho finansovoho kontroliu: formuvannia ta rozvytok v Ukraini: monohrafiya [System of state financial control: formation and development in Ukraine: a monograph]. Irpin: Universytet DFS Ukrainy, p. 378. (in Ukrainian)

Trush I. (2017) Derzhavnyi finansovyi kontrol v umovakh ekonomichnykh transformatsii [State financial control in the conditions of economic transformations]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 14, pp. 141–144. (in Ukrainian)

Iakymchuk I.M. (2021) Derzhavnyi finansovyi kontrol v Ukraini ta perspektyvni napriamy yoho vdoskonalennia [State financial control in Ukraine and promising directions for its improvement]. Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 34–39. (in Ukrainian)

Poddubnaia M.N., Petrosian A.M. (2022) Osobennosty fynansovoho kontrolia medytsynskykh uchrezhdenyi [Features of financial control of medical institutions]. International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4(67), pp. 10–110. (in Russian)

Babych A.A. (2022) Metodyka zdiisnennia derzhavnoho finansovoho kontroliu v sferi oboviazkovoho medychnoho strakhuvannia [Methodology of state financial control in the field of compulsory health insurance]. Industrialna ekonomika, vol. 3, pp. 523–528. (in Ukrainian)

Amran A., Lee S. P., Devi S. S. (2014) The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. Business Strategy and the Environment, vol. 4 (23), pp. 217–235.

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Петрушка, О., & Сидор, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-22
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ