АНАЛІЗ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: іпотека, іпотечний ринок, позичальник, кредитор, заставне майно

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «іпотека» з юридичної та економічної точок зору. Визначено принципи, на яких ґрунтуються відносини між учасниками іпотечного ринку. Досліджено фактори впливу на стан житлового кредитування в Україні. Порівняно між собою кількість іпотечних кредитів, наданих трьома провідними українськими банками за ІІІ квартал 2019-2020 років. Проаналізовано обсяги кредитів домогосподарств за 2016-2020 роки. Визначено рівні розвитку іпотечної системи на основі співвідношення сукупного іпотечного портфеля до ВВП країни. З’ясовано стримуючі фактори розвитку іпотечного ринку в Україні та основні завдання держави щодо підтримки системи іпотечного кредитування. На основі отриманих результатів дослідження, запропоновано напрями вдосконалення банківського кредитування житла в Україні.

Посилання

Д’яченко А.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 3. С. 210–216.

Журавльова Т.О. Іпотечне кредитування в Україні – реалії сьогодення. Агросвіт. 2019. № 22. С. 42-47. doi: 10.32702/2306-6792.2019.22.42

Губа М.О., Губа О.І. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «ModernEconomics». 2018. №8. С. 55–62.

Кручок C.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні : навч. посіб. Київ : Урожай, 2003. 256 с.

Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. №898-IV.Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text.

Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/iczhit/iczhit_u/arh_iczhit_vp_u.htm.

Конфедерація будівельників України. URL: http://kbu.org.ua.

АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua/ua.

АБ «Укргазбанк». URL: https://www.ukrgasbank.com.

АТ КБ «Приватбанк». URL: https://privatbank.ua

АТ «Кредобанк». URL: https://kredobank.com.ua

АТ «Правекс банк». URL: https://www.pravex.com.ua

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/

Борисюк К.М. Система іпотечного кредитування в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Наукові праці НДФІ. 2005. № 4. С._242–250.

D’iachenko A.V. (2016) Rozvytok ipotechnoho kredytuvannia v Ukraini [Development of mortgage lending in Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 3, pp. 210–216. (in Ukrainian)

Zhuravlova T.O. (2019) Ipotechne kredytuvannia v Ukraini – realii sohodennia[Mortgage lending in Ukraine – the realities of today]. Ahrosvit, no. 22, pp. 42-47. doi: 10.32702/2306-6792.2019.22.42 (in Ukrainian)

Huba M.O., Huba O.I. (2018) Suchasnyi stan ipotechnoho kredytuvannia v Ukraini [The current state of mortgage lending in Ukraine].Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», no. 8, pp. 55–62 (in Ukrainian)

Kruchok C.I. (2003) Ipotechne kredytuvannia : yevropeiska praktyka ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Mortgage lending: European practice and development prospects in Ukraine]. Kyiv: Urozhai. (in Ukrainian)

Pro ipoteku : Zakon Ukrainy vid 05.06.2003 r. № 898-IV. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh / Verkhov. Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text (in Ukrainian)

Ministerstvo yustytsii Ukrainy. URL: https://minjust.gov.ua/ (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/iczhit/iczhit_u/arh_iczhit_vp_u.htm (in Ukrainian)

Konfederatsiia budivelnykiv Ukrainy. URL: http://kbu.org.ua/ (in Ukrainian)

AT «Oshchadbank». URL: https://www.oschadbank.ua/ua (in Ukrainian)

AB «Ukrhazbank». URL: https://www.ukrgasbank.com (in Ukrainian)

AT KB «Pryvatbank». URL: https://privatbank.ua (in Ukrainian)

AT «Kredobank». URL: https://kredobank.com.ua (in Ukrainian)

AT «Praveks bank». URL: https://www.pravex.com.ua (in Ukrainian)

Natsionalnyi bank Ukrainy. URL: https://bank.gov.ua/ (in Ukrainian)

Borysiuk K.M. (2005) Systema ipotechnoho kredytuvannia v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku [Mortgage lending system in Ukraine: stages of formation and development problems]. Naukovi pratsi NDFI, no. 4, pp. 242–250. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 297
Завантажень PDF: 637
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Кушнір, С., & Кікош, В. (2021). АНАЛІЗ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-2
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ