ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ ТА КИТАЇ

Ключові слова: креативні індустрії, креативна економіка, розвиток, порівняльний аналіз, види економічної діяльності, інтегральний коефіцієнт, підприємницький і державний сектори

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз розвитку та функціонування креативних індустрій в Україні і Китаї. Доведено той факт, що креативність, знання і доступ до інформації сьогодні є провідним компонентом, що стимулюють економічне зростання, зайнятість, торгівлю та інновації. Визначено, що креативні індустрії мають прямий, непрямий та індукований впливи на економіку. Проведено характеристику чинної нормативно-правової бази України, де подано перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. З’ясовано, що і законодавча база, і статистична інформація Державної службою статистики за видами економічної діяльності не дозволяють у повній мірі провести об’єктивний аналіз розвитку креативних індустрій через розбіжності у трактуванні і відсутності системи. Здійснено оцінювання розвитку креативних індустрій України і Китаю на основі агрегованого показника – інтегрального коефіцієнта. Розрахований інтегральний коефіцієнт розвитку креативних індустрій України характеризується високою волатильністю і нестабільністю, що засвідчує низьку ефективність державної підтримки розвитку креативних індустрій в Україні. Інтегральний коефіцієнт Китаю характеризується успішним розвитком креативних індустрій і сприяє росту креативної економіки у всьому світі, лідирує в торгівлі креативними товарами і послугами в області культури і творчості, що засвідчує високу ефективність державної підтримки розвитку креативних індустрій в Китаї. Узагальнена оцінка розвитку креативних індустрій України дала можливість визначити стримуючі чинники: асиметричний розвиток і диференціація за регіонами, прогалини у сфері захисту авторських прав, відсутність збалансованої політики розвитку креативної економіки, базові соціально-економічні проблеми, відсутність інвестицій, слабкий розвиток малого і середнього підприємництва.

Посилання

Васіна А. Ю. Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти : монографія. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. 392 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29776/1/Monografia_Vasina.pdf (дата звернення: 11.09.2022).

Кукса І. М., Пєтухова Т. О. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://library.nuft.edu.ua/inform/kreatyvna_ekonomika.pdf (дата звернення: 11.09.2022).

Why Creative Economy in 2021? URL: https://en.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021 (date of application: 11.09.2022).

The Global Creative Economy Is Big Business. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-28/the-world-s-biggest-creative-economies (date of application: 11.09.2022).

Про культуру : Закон України № 2778-VI від 14 грудня 2010 року. Документ чинний, поточна редакція від 04.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій: Розпорядження КМУ № 265-р від 24 квітня 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Національний класифікатор України ДК 009:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (дата звернення: 15.09.2022).

研发支出(占GDP的比例) – China 联合国教科文组织 (UNESCO) 统计研究所. URL: https://data-worldbank-org-cn.translate.goog/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=CN&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc (date of application: 05.09.2022).

习近平:踔厉奋发勇毅前行团结奋斗 夺取中国特色社会主义新胜利 习近平27日前往北京展览馆,参观“奋进新时代”主题成就展 | 李克强栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正参观展览 URL: http://www.gov.cn/ (date of application: 06.09.2022).

国家统计局 URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj (date of application: 06.09.2022).

Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2017. 528 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf (дата звернення: 21.08.2022).

Журавлев В. А. Креативный менеджмент и инновации : монография. Минск : Право и экономика, 2009. 111 с.

Гобова Є. В. «Створено в Китаї»: Культурні індустрії Китаю в сьогоденні. Українська асоціація китаєзнавців : офіційний сайт. URL: https://sinologist.com.ua/gobova-ye-v-stvoreno-v-kytayi-kulturni-industriyi-kytayu-v-sogodenni/ (дата звернення: 23.08.2022).

Свінцицька О. М., Ткачук В. О. Креативна економіка та креативні індустрії : навч. посібн. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. 218 с.

Vasina A. Yu. Strukturne reformuvannia natsionalnoi ekonomiky : metodolohichni ta instytutsiini aspekty : monohrafiia. Ternopil : Ekon. dumka TNEU, 2017. 392 s. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29776/1/Monografia_Vasina.pdf (accessed: 11.09.2022).

Kuksa I. M., Pietukhova T. O. (2018) Kreatyvna ekonomika yak element innovatsiinoi ta stiikoi stratehii rozvytku Ukrainy. Efektyvna ekonomika, № 2. Available at: http://library.nuft.edu.ua/inform/kreatyvna_ekonomika.pdf (accessed: 11.09.2022).

Why Creative Economy in 2021? Available at: https://en.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021 (accessed: 11.09.2022).

The Global Creative Economy Is Big Business. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-28/the-world-s-biggest-creative-economies. (accessed: 11.09.2022).

Pro kulturu : Zakon Ukrainy № 2778-VI vid 14 hrudnia 2010 roku. Dokument chynnyi, potochna redaktsiia vid 04.12.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text (accessed: 15.09.2022).

Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii: Rozporiadzhennia KMU № 265-r vid 24 kvitnia 2019 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (accessed: 15.09.2022).

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy DK 009:2010. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (accessed: 15.09.2022).

研发支出(占GDP的比例) – China 联合国教科文组织 (UNESCO) 统计研究所. URL: https://data-worldbank-org-cn.translate.goog/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=CN&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc (accessed: 05.09.2022).

习近平:踔厉奋发勇毅前行团结奋斗 夺取中国特色社会主义新胜利 习近平27日前往北京展览馆,参观“奋进新时代”主题成就展 | 李克强栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正参观展览 Available at: http://www.gov.cn/ (accessed: 06.09.2022).

国家统计局 Available at: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj (accessed: 06.09.2022).

Davymuka S. A., Fedulova L. I. (2017) Kreatyvnyi sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy : monohrafiia. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy». Lviv, 528 s. Available at: https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf (accessed: 21.08.2022).

Zhuravlev V. A. (2009) Kreatyvnyi menedzhment i ynnovatsyy : monohrafyia. Mynsk : Pravo i ekonomyka, 111 s.

Hobova Ye. V. «Stvoreno v Kytai»: Kulturni industrii Kytaiu v sohodenni. Ukrainska asotsiatsiia kytaieznavtsiv : ofitsiinyi sait. Available at: https://sinologist.com.ua/gobova-ye-v-stvoreno-v-kytayi-kulturni-industriyi-kytayu-v-sogodenni/ (accessed: 23.08.2022).

Svintsytska O. M., Tkachuk V. O. (2020) Kreatyvna ekonomika ta kreatyvni industrii : navch. posibn. Zhytomyr : Derzhavnyi universytet «Zhytomyrska politekhnika», 218 s.

Переглядів статті: 688
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Небава, М., & Лі, Я. (2022). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ ТА КИТАЇ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-60
Розділ
ЕКОНОМІКА