СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

  • Євген Баженков Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая https://orcid.org/0000-0003-0117-294X
Ключові слова: стратегічний потенціал, освітня галузь, глобальні виклики, фактори

Анотація

У статті розглянуто стратегічний потенціал у системі управління освітньої галузі. Проаналізовано основні інструменти стратегічного управління. Проілюстровано модель взаємозв’язку складових підсистеми регулювання й управління у освітній галузі. Перелічено основні фактори для зміни та нарощування стратегічного потенціалу освітньої галузі. Виокремлено основні потреби для освітньої галузі в умовах європейського вектору розвитку. Виділено основні напрямки стратегічного потенціалу у галузі освіти. Перелічено позитивні наслідки, до яких призведуть заходи щодо розвитку стратегічного потенціалу. Визначено негативні тенденції у освітній галузі, які потрібно подолати. Перелічено пріоритетні завдання процесу забезпечення системи стратегічного управління освітньої в умовах глобальних викликів. Проілюстровано взаємозв’язок стратегічного потенціалу та системи управління у освітній галузі. Також проілюстровано систему моделей формування потенціалу освітньої галузі в умовах глобальних викликів. Дано висновки щодо стратегічного потенціалу у системі управління освітньої галузі.

Посилання

Шеремет О. О. Теоретико-методологічні засади процесу забезпечення та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 375 с.

Дименко Р. А. Теоретико-методологічні засади процесу державного регулювання та стратегічного розвитку телекомунікаційної індустрії : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с.

Сергій Захарін: освіта – це ще й галузь економіки. URL: https://osvita.ua/blogs/79657/

Парпан У. Стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти в Україні. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategichniy-potentsial-reformuvannya-sistemi-vischoyi-osviti-v-ukrayini

Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с.

Ніколаєнко С. Якість вищої освіти України – погляд у майбутнє. Світ фінансів. 2006. Випуск 3(8). Жовтень. С. 7–22.

Поступальний розвиток сфери науки і освіти - запорука утвердження нації. URL: http://www.golos.com.ua/article/335105

Сергієнко Т. Вплив сучасної освіти на сталий розвиток суспільства. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/189242

Лаврик Г. В. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство. Термінологічний словник. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 208 с.

Крайнік О. М., Сергієнко Т. І. Теоретичні аспекти особливостей міжнародного співробітництва у галузі освіти в Україні. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація спільних міжнародних проектів та реформування відносин: наука, виробництво і ринок». Відповідальний за випуск П. О. Тесленко // Project, program, Portfolio Management. Одеса : Балан В. О., 2018. № 1. 116 с.

REFERENCES:

Sheremet O. O. (2019) Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu zabezpechennia ta realizatsii rynkovykh stratehii u kharchovii promyslovosti [Theoretical and methodological principles of the process of ensuring and implementing market strategies in the food industry]: monohrafiia [a monograph]. Kherson : OLDI-PLIuS, 375 p. (in Ukrainian)

Dymenko R. (2019) Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu derzhavnoho rehuliuvannia ta stratehichnoho rozvytku telekomunikatsiinoi industrii [Theoretical and methodological foundations of the process of state regulation and strategic development of the telecommunications industry]: [a monograph]. Kherson : OLDI-PLIuS, 365 p. (in Ukrainian)

Serhii Zakharin: osvita – tse shche y haluz ekonomiky [education is also a branch of the economy]. Available at: https://osvita.ua/blogs/79657/

Parpan U. Stratehichnyi potentsial reformuvannia systemy vyshchoi osvity v Ukraini [The strategic potential of reforming the system of higher education in Ukraine]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/strategichniy-potentsial-reformuvannya-sistemi-vischoyi-osviti-v-ukrayini

Melnyk Yu. (2019) Teoretyko-metodolohichni zasady rehuliuvannia rozvytku promyslovosti u natsionalnii ekonomitsi [Theoretical and methodological principles of regulation of industrial development in the national economy: monograph]: monohrafiia [a monograph]. Kherson : OLDI-PLIuS, 365 p. (in Ukrainian)

Nikolaienko S. (2006) Yakist vyshchoi osvity Ukrainy – pohliad u maibutnie [The quality of higher education in Ukraine – a look into the future]. Svit finansiv. № 3(8). October, pp. 7–22. (in Ukrainian)

Postupalnyi rozvytok sfery nauky i osvity – zaporuka utverdzhennia natsii [Progressive development of the sphere of science and education – the key to the establishment of the nation]. Available at: http://www.golos.com.ua/article/335105

Serhiienko T. Vplyv suchasnoi osvity na stalyi rozvytok suspilstva [The influence of modern education on the sustainable development of society]. Available at: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/189242

Lavryk H. (2014) Derzhavni standarty osvity i natsionalne osvitnie zakonodavstvo [State standards of education and national educational legislation]. Terminolohichnyi slovnyk. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 208 p. (in Ukrainian)

Krainik O., Serhiienko T. (2018) Teoretychni aspekty osoblyvostei mizhnarodnoho spivrobitnytstva u haluzi osvity v Ukraini [Theoretical aspects of the peculiarities of international cooperation in the field of education in Ukraine]. Tezy dopovidei I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Realizatsiia spilnykh mizhnarodnykh proektiv ta reformuvannia vidnosyn: nauka, vyrobnytstvo i rynok». Vidpovidalnyi za vypusk P. O. Teslenko // Project, program, Portfolio Management. Odessa: Balan V.O., № 1. 116 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Баженков, Є. (2022). СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-14
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ