ІНВЕСТИЦІЙНІ ВКЛАДЕННЯ В РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТТЯ

  • Вікторія Стойка Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-6356-890X
Ключові слова: інвестиції, інвестиційні вкладення, капітальні інвестиції, туристично-рекреаційна сфера, туризм

Анотація

Метою статті є аналіз тенденцій інвестиційного забезпечення туристично-рекреаційного сектору Закарпатської області. Методологія дослідження включає загальнонаукові методи, зокрема, методи теоретичного узагальнення, методи порівняння та групування, метод класифікації. Обгрунтовано, що об’єктами інвестиційних вкладень в туристично-рекреаційну сферу є природно-рекреаційні ресурси, соціально-культурні та інфраструктурні ресурси. Визначено економічний, соціальний та екологічний ефекти від вкладення інвестицій в туризм. Проаналізовано динаміку обсягів та структуру капітальних інвестицій в Закарпатській області, фінансові результати підприємств тимчасового розміщення й організації харчування та мистецтва, спорту й відпочинку в Закарпатській області. Визначено, що обсяги капітальних інвестицій в Закарпатській області є одними з найнижчих в Україні, а інвестиційні вкладення в туристичну сферу практично не здійснюються. Практична цінність статті полягає в окресленні заходів як на національному, так і на регіональному рівні, які необхідно вжити для стимулювання залучення інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс Закарпатської області.

Посилання

1. Стройко Т.В., Савченко К.В. Стратегічні аспекти розвитку інвестиційної привабливості Херсонщини як туристичного регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 15. С. 410.
2. Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної га-лузі України в контексті досвіду Франції : автореф. дис. ... к.держ.упр.: спец. 25.00.02 “Механізми державного управління”. Одеса, 2005. 20 с.
3. Стойка В.О. Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування. Економічний простір. 2011. № 45. С. 94–106.
4. Паук М.І. Використання світового досвіду залучення інвестицій в туристичний сектор. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2016. Випуск 6. Частина 4. С. 61–64.
5. Мігущенко Ю.В. Напрями регулювання структурних диспропорцій в туристичній сфері країн Центрально-Східної та Південної Європи: досвід для України в контексті розширеної зони вільної торгівлі. URL: http://niss.lviv.ua/analytics/79.htm
6. Довбенко О. Спеціальні економічні зони туристсько-рекреаційного типу: порівняльна характеристика. Вісник ТНЕУ. 2007. Вип. 2. С. 135–142.
7. Довбенко О.М. Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України. Формування ринкової економіки. Науковий збірник КНЕУ. 2007. Вип. 7. С. 302–311.
8. Сінгуцький О.В. Державна політика розвитку туризму: зарубіжний досвід. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 4. С. 79–89.
9. Стойка В.С. Міжнародний досвід залучення інвестицій в туристичний сектор. Sciences of Europe. 2021. № 81. Том 2. С. 19–22.
10. Стойка В.С. Інвестиційна діяльність в туристичній сфері. Danish Scientific Journal. 2021. № 52. Том 2. С. 7–11.
11. Стойка В.С. Державно-приватне партнерство в сфері туризму як інструмент розвитку економіки регіонів. Sciences of Europe. 2021. № 83. Том 3. С. 17–21.
12. Стойка В.С. Державно-приватне партнерство в розвинених країнах світу. Sciences of Europe. 2021. № 84. Том 2. С. 9–14.
13. Стойка В.С. Розвиток та функціонування кооперативних банків: зарубіжний досвід. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 2(1). С. 165–170.
14. Стойка В.С., Брітченко І.Г., Сембер С.В. Перспективи створення та функціонування кооперативних банків в Україні. Економіка промисловості. 2017. Київ : ІЕП НАН України. С. 22–38.
15. Про туризм : закон України від 15.09.1995 р., № 324/95-ВР. Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
16. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць : Закон України від 06.09.2012 р., № 5205-VI. Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
17. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991, № 1560-ХІІ. Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
18. Шуплат О.М. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму. Дисертація на здобуття наук. ступ. канд.екон. наук, спец. 08.00.08. “Гроші, фінанси і кредит”. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Київ, 2016. С. 40.
19. Регіони України – 2020. Статистичний збірник. Частина ІІ. Державна служба статистики України. Київ, 2021.
20. Головне управління статистики в Закарпатській області. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua
21. Ставська Ю.В. Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті. Інфраструктура ринку. 2021. С. 83.
22. Рипкович М.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичної галузі. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 2. С. 41.
1. Stroiko T.V., Savchenko K.V. (2017) Stratehichni aspekty rozvytku investytsiinoi pryvablyvosti Khersonshchyny yak turystychnoho rehionu [Strategic aspects of the development of investment attractiveness of the Kherson region as a tourist region]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 15, p. 410.
2. Аlieksieieva Yu.V. (2005) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy v konteksti dosvidu Frantsii [State regulation of the development of the tourism sector of Ukraine in the context of the experience of France]: avtoref. dys. ... k.derzh.upr.: spets. 25.00.02 “Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia”. Odesa, 20 p.
3. Stoika V.O. (2011) Zarubizhnyi dosvid investytsiinoi polityky v turys¬tychnii haluzi ta mozhlyvosti yoho zastosuvannia [Foreign experience of investment policy in the tourism industry and possibilities of its application]. Ekonomichnyi prostir, vol. 45, pp. 94–106.
4. Pauk M.I. (2016) Vykorystannia svitovoho dosvidu zaluchennia investytsii v turystychnyi sektor [Use of global experience of attracting investment in the tourism sector]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”, vol. 6(4), pp. 61–64.
5. Mihushchenko Yu.V. Napriamy rehuliuvannia strukturnykh dysproportsii v turystychnii sferi krain Tsentralno-Skhidnoi ta Pivdennoi Yevropy: dosvid dlia Ukrainy v konteksti rozshyrenoi zony vilnoi torhivli [Directions for regulating structural disparities in the tourism sphere of the countries of Central-Eastern and Southern Europe: experience for Ukraine in the context of an expanded free trade zone]. Available at: http://niss.lviv.ua/analytics/79.htm
6. Dovbenko O. (2007) Spetsialni ekonomichni zony turystsko-rekreatsiinoho typu: porivnialna kharakterystyka [Special economic zones of the tourist and recreational type: comparative characteristics]. Visnyk TNEU, vol. 2, pp. 135–142.
7. Dovbenko O.M. (2007) Podatkove stymuliuvannia investytsii v turystychnyi kompleks Ukrainy [Tax incentives for investments in the tourist complex of Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. Naukovyi zbirnyk KNEU, vol. 7, pp. 302–311.
8. Sinhutskyi O.V. (2019) Derzhavna polityka rozvytku turyzmu: zarubizhnyi dosvid [State tourism development policy: foreign experience]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 4, pp. 79–89.
9. Stoika V.S. (2021) Mizhnarodnyi dosvid zaluchennia investytsii v turystychnyi sektor [International experience of attracting investments in the tourism sector]. Sciences of Europe. No 81. Vol. 21. Pp. 19–22.
10. Stoika V.S. (2021) Investytsiina diialnist v turystychnii sferi [Investment activity in the tourism industry]. Danish Scientific Journal. No 52. Vol. 2. Pp. 7–11.
11. Stoika V.S. (2021) Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sferi turyzmu yak instrument rozvytku ekonomiky rehioniv [Public-private partnership in the field of tourism as a tool of the regional economic development]. Sciences of Europe. No 83. Vol. 3. Pp. 17–21.
12. Stoika V.S. (2021) Derzhavno-pryvatne partnerstvo v rozvynenykh krainakh svitu [Public-private partnership in the develop countries of the world ]. Sciences of Europe. No 84. Vol. 2. Рр. 9–14.
13. Stoika V.S. (2013) Rozvytok ta funktsionuvannia kooperatyvnykh bankiv: zarubizhnyi dosvid [Development and functioning of cooperative banks: foreign experience]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. 2013. Vol. 2(1). Pp. 165–170.
14. Stoika V.S., Britchenko I.H., Sember S.V. (2017) Perspektyvy stvorennia ta funktsionuvannia kooperatyvnykh bankiv v Ukraini [Prospects for the creation and functioning of cooperative banks in Ukraine]. Ekonomika promyslovosti. Kyiv: IEP NAN Ukrainy. Pp. 22–38.
15. Pro turyzm [On tourism] Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 r., No 324/95-VR. Verkhovna Rada Ukrainy Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
16. Pro stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti u priorytetnykh haluziakh ekonomiky z metoiu stvorennia novykh robochykh mists [On stimulating investment activity in priority sectors of the economy with the aim of creating new jobs]. Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 r., No 5205-VI. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
17. Pro investytsiinu diialnist [About investment activity]. Zakon Ukrainy vid 18.09.1991, No 1560-XII. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
18. Shuplat O.M.(2016). Finansove zabezpechennia investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv sfery turyzmu [Financial support of investment activities of enterprises in the field of tourism]. Dysertatsiia na zdobuttia nauk. stup. kand.ekon. nauk, spets. 08.00.08. “Hroshi, finansy i kredyt”. DVNZ “Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana”. Kyiv. P. 40.
19. Rehiony Ukrainy – 2020 [Regions of Ukraine – 2020] (2021). Statystychnyi zbirnyk. Chastyna II. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv.
20. Holovne upravlinnia statystyky v Zakarpatskii oblasti [The Main Department of Statistics in Zakarpattia Oblast]. Available at: http://www.uz.ukrstat.gov.ua
21. Stavska Yu.V. (2021) Infrastrukturni chynnyky rozvytku industrii hostynnosti u sferi ekolohichnoho turyzmu na Zakarpatti. Infrastruktura rynku. P. 83.
22. Rypkovych M.P. (2014) Finansove zabezpechennia rozvytku turystychnoi haluzi [Financial support for the development of the tourism industry]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. No 2. P. 41.
Переглядів статті: 220
Завантажень PDF: 322
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Стойка, В. (2022). ІНВЕСТИЦІЙНІ ВКЛАДЕННЯ В РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТТЯ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-4