ПІДВИЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ЯК ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

  • Маргарита Краснова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-6315-3168
Ключові слова: деривативи, похідні фінансові інструменти, хеджування, ринок деривативів, управління ризиками, ризик менеджмент

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням зростання можливостей застосування деривативів у якості інструментів управління ризиками в Україні. Визначено актуальність хеджування як інструменту управління ризиками і недостатній рівень його використання в Україні. Застосовано проблемний підхід, в межах якого визначено головні фактори обмеження використання деривативів у якості інструментів ризик менеджменту і обґрунтовано напрями їх вирішення. Для цього сформовано відповідний алгоритм, кожен етап якого містить потенціал для підвищення можливості використання деривативів. Послідовно визначено сутність наявних проблем і обґрунтовано, напрями їх вирішення. Відповідно до цього, наведено пропозиції щодо підвищення фінансової освіти учасників ринку, проведення спеціальних інформаційних кампаній, внесення організаційних та інформаційних змін в системи управління підприємствами, визначення об’єктивних чи суб’єктивних умов доцільності хеджування, запропоновано напрями розширення асортименту ПФІ і підвищення ефективності та ліквідності ринку, наголошено на необхідності підвищення і реалізації потенціалу росту ринку деривативів як запоруки його довгострокового успішного функціонування.

Посилання

Бойко К. В. Методика проведення попереднього аналізу операцій хеджування. Облік і фінанси АПК : освітній портал. 2010. №. 1. С. 131–137. URL: https://magazine.faaf.org.ua/metodika-provedennya-poperednogo-analizu-operaciy-hedzhuvannya.html (дата звернення: 14.08.2022).

Возіанов К. С. Особливості становлення ринку деривативів в Україні. Стратегія розвитку України. 2011. № 3. С. 148–154.

Гатауліна Е. І., Клименко М. А. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 38.

Душак М. І. Аналіз стану фондового ринку України з позиції його впливу на фінансову архітектуру підприємств реального сектору економіки. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2019. № 2. С. 26–35.

Колодізєв О. М., Коцюба О. В. Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 242–248. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_31 (дата звернення: 10.08.2022 р.)

Примостка Л. О., Краснова І. В. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. Фінанси України. 2014. № 7. C. 49–65.

Сіренко Н. М., Боднар О. А., Шишпанова Н. О. Інституціональна інфраструктура фінансового ринку: теоретико-практичний аспект. Modern Economics. 2021. № 25. С. 130–135.

Слободяник А. М., Могилевська О. Ю., Романова Л. В. Торгівля індексами на ринку капіталів: ефективний засіб залучення спекулятивного капіталу. Ефективна економіка. 2021. № 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.8.71

Шишков С. Є. Перспективи та обмеження модернізації розрахунків в операціях із цінними паперами в Україні. Економіка і прогнозування. 2021. № 1. С. 88–126. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2021.01.088 (дата звернення: 12.08.2022).

Boiko K. V. (2010) Metodyka provedennia poperednoho analizu operatsii khedzhuvannia [Methodology of preliminary analysis of hedging operations]. Oblik i finansy APK: osvitnii portal, no. 1, pp. 131–137. Available at: https://magazine.faaf.org.ua/metodika-provedennya-poperednogo-analizu-operaciy-hedzhuvannya.html (accessed August 14, 2022). (in Ukrainian)

Vozianov K. S. (2011) Osoblyvosti stanovlennia rynku deryvatyviv v Ukraini [Peculiarities of the Ukraine derivatives market development]. Stratehiia rozvytku Ukrainy, no. 3, pp. 148–154. (in Ukrainian)

Hataulina E. I., Klymenko M. A. (2022) Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku pokhidnykh tsinnykh paperiv v Ukraini [Current state and prospects for the development of derivative securities in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 38. (in Ukrainian)

Dushak M. I. (2019) Analiz stanu fondovoho rynku Ukrainy z pozytsii yoho vplyvu na finansovu arkhitekturu pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky [Analysis of the Ukraine stock market state from the standpoint of its influence on the financial architecture in the real sector economy enterprises]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, no. 2, pp. 26–35. (in Ukrainian)

Kolodiziev O. M., Kotsiuba O. V. (2016) Analiz perspektyv rozvytku rynku deryvatyviv v Ukraini z urakhuvanniam vyrishennia problemy yoho normatyvno-pravovoho rehuliuvannia [Analysis of prospects for the development of the derivatives market in Ukraine taking into account the solution to the problem of its legal regulation]. Problemy ekonomiky, no. № 1, pp. 242–248. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_31 (accessed August 10, 2022). (in Ukrainian)

Prymostka L. O., Krasnova I. V. (2014) Birzhovyi rynok deryvatyviv v Ukraini: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku [The stock market of derivatives in Ukraine: history, modernity, development prospects]. Finansy Ukrainy, no. 7, pp. 49–65. (in Ukrainian)

Sirenko N. M., Bodnar O. A., Shyshpanova N. O. (2021) Instytutsionalna infrastruktura finansovoho rynku : teoretyko-praktychnyi aspect [Institutional infrastructure of the financial market: theoretical and practical aspect]. Modern Economics, no. 25, pp. 130–135. (in Ukrainian)

Slobodianyk A. M., Mohylevska O. Yu., Romanova L. V. (2021) Torhivlia indeksamy na rynku kapitaliv: efektyvnyi zasib zaluchennia spekuliatyvnoho kapitalu [Trading indices on the capital market: an effective means of attracting speculative capital]. Efektyvna ekonomika, no. 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.8.71. (in Ukrainian)

Shyshkov S. Ye. (2021) Perspektyvy ta obmezhennia modernizatsii rozrakhunkiv v operatsiiakh iz tsinnymy paperamy v Ukraini [Prospects and limitations of transactions’ settlements modernization with securities in Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannia, no. 1, pp. 88–126. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2021.01.088 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Краснова, М. (2022). ПІДВИЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ЯК ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-63
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ