КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: контролінг, управління, менеджмент, концепція управління, система управління, управлінські рішення, управлінський облік, оперативний контролінг, стратегічний контролінг

Анотація

У статті відображена роль контролінгу, який в умовах кризи виступає у ролі об’єднуючого базису основних елементів організації та управління діяльності сучасного підприємства, а саме: усі бізнес-процеси та пов’язані з ними витрати; центри відповідальності підприємства; системи планування та бюджетування; системи управлінського обліку та стратегічного управління; інформаційні потоки (документообіг) та ін. Автор показує необхідність використання контролінгу у якості управлінського інструменту, який дозоляє суттєво підвищити якість внутрішнього фінансового контролю, виявити ризики агропідприємств та своєчасно на них реагувати. Для ефективного функціонування системи контролінгу на підприємстві особливе значення набуває розгляд проблем вибору оптимального обліку витрат. Проведений аналіз існуючих методів та оцінка кожного з урахуванням задач контролінгу. Автор відмічає те, що контролінг створює мови для ефективного пошуку резервів, виявлення та усунення недоліків, які забезпечують як стратегічний, так і тактичний розвиток підприємства. У сучасних умовах господарювання як в Україні, так і за кордоном одним з найбільш перспективних підходів до ефективного управління виробництвом є контролінг. Розглянуті поняття, цілі, задачі та функції контролінгу, його сутність та роль у системі управління підприємством. Проведена порівняльна характеристика оперативного та стратегічного контролінгу.

Посилання

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : [навч. посіб.]. Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. С. 278.

Манцуров І. Г. Статистика ринків : [підруч. для вищ. навч. закл.]. Київ : КНЕУ, 2009. С. 544.

Приймак С. Управління вартістю підприємства в системі контролінгу. Ринок цінних паперів України. 2007. № 12. С. 53–60.

Капліна А. І. Фактори стабілізації виробництва агропродукції України. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 46–49. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.10.46

Illyashenko S.M. (2003), “Management of innovative development: problems, concepts, methods: [teaching]”, Sumy: VTD “University Book”, p. 278.

Mantsurov I.G.(2009), “Market Statistics: [improvised for higher learners]”, Kyiv: KNEU, p. 544.

Pryymak S. (2007), “Management of the cost of the enterprise in the control system”, Securities market of Ukraine, vol. 12, pp. 53–60.

Kaplina A.I. (2020), “Factors stabilization of production of agricultural products of Ukraine”, Economy and state, vol. 10, pp. 46–49. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.10.46

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Капліна, А. (2021). КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-16
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ