КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ УСПІШНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДІЛОВОГО ОТОЧЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Ключові слова: корпоративна культура, ділове середовище, ділова культура, ділова репутація, філософсько-культурологічний аналіз, соціокультурний простір, цінності, брендинг

Анотація

У статті у розрізі методології філософсько-культурологічного аналізу розглядаються специфіка та принципи функціонування сучасного ділового середовища та його ділової культури, важливою складовою якої є нова форма культури організації – корпоративна культура. Корпоративна культура досліджується як сучасний соціокультурний феномен, який відбиває провідні тенденції у розвитку глобальних економіки та цифрових технологій. У статті розглядається система ціннісних підстав, що визначає корпоративну культуру і як культуру організації нового типу, і як нову форму ділової культури, і як новий рівень менеджменту, заснований на висуванні як головне активу будь-якої організації людського капіталу. Особлива увага приділяється атрибутивною складовою ціннісного ядра корпоративної культури організації в умовах цифрових реалій, що виражається насамперед у системі сучасного брендингу. В епоху цифрових технологій та глобалізації ринку економіка кожної окремо взятої країни стає вже лише частиною, лише складовою єдиної світової економічної системи. При цьому партнерство розцінюється фахівцями як основний вид економічних взаємин, який приходить на зміну таким колишнім формам розширення діяльності компаній, як злиття, придбання, примус, контроль та ін. питання, що стосуються значення ділової культури, місця та ролі корпоративної культури у її структурі набувають особливої актуальності та мають стати предметом спеціального аналізу. В епоху цифрових технологій та глобалізації ринку економіка кожної окремо взятої країни стає вже лише частиною, лише складовою єдиної світової економічної системи. При цьому партнерство розцінюється фахівцями як основний вид.

Посилання

Линн Л. Личный бренд. Позаботьтесь о вашей репутации прежде, чем это сделают другие. Москва : Азбука Бизнес; Азбука-Атткус, 2014. 157 с.

Питерс Т. Преврати себя в бренд: 50 верных способов перестать быть посредственностью. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 240 с.

Богатырева М.Р., Егорушкова Ю.И. Методика формирования и поддержания корпоративной культуры. Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 1–1(59). С. 43–45.

Формирование отличной корпоративной культуры и повышение конкурентоспособности предприятия. Jrdjw.com. URL: http://www.jrdjw.com/old-version//a/qiyedangjian/2012/0331/2486.html (дата звернення: 18.07.2022).

Кузьмін О.Є., Бала О.І., Бала Р.Д. Фактори впливу на корпоративну культуру: сутність та класифікація. Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. Випуск 222: в 5-ти т. Т. 5. Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. С. 1078–1083.

Прищак М.Д., Лесько О.Й. Етика та психологія ділових відносин : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2015. 144 с.

Васильченко М.І, Гришко В.В. Комунікативний менеджмент : навчальний посібник. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 208 с.

Карамушка Л.М., Сняданко І.І. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств) : навчальний посібник. Київ – Львів : Край, 2010. 212 с.

Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.]; М-во освіти і науки України. Харків : Еспада, 2003. 687 с.

Степанова Л.В., Тужилкіна О.В. Корпоративна культура в контексті регулювання соціально-трудових відносин. Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики : монографія. Полтава, 2020. С. 518–534.

Терон І.В. Корпоративна культура в механізмах регулювання соціально-трудових відносин. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 739–745. URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/131.pdf

Запрошуємо вас долучитися до дослідження «Барометр ринку праці воєнного часу». URL: https://grc.ua/article/30707?hhtmFrom=main

Отенко І., Чепелюк М. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 243 с.

Lynn L (2014) Lychnyi brend. Pozabottes o vashei reputatsyy prezhde, chem eto sdelaiut druhye [Personal brand. Take care of your reputation before others do]. Moskva: Azbuka Byznes; Azbuka-Attkus, 157 p. (in Russian)

Pyters T (2013) Prevraty sebia v brend: 50 vernykh sposobov perestat byt posredstvennostiu [Transform yourself into a brand: 50 surefire ways to stop being mediocre]. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber, 240 p. (in Russian)

Bogatyreva M.R., Egorushkova Yu.I. (2020) Metodika formirovaniya i podderzhaniya korporativnoy kultury [Methodology for forming and maintaining corporate culture]. Economics and business: theory and practice, vol. 1–1(59), pp. 43–45. (in Russian)

Kuzmin O.Ye., Bala O.I., Bala R.D. (2007) Faktory vplyvu na korporatyvnu kulturu: sutnist ta klasyfikatsiia [Factors influencing corporate culture: essence and classification]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zbirnyk naukovykh prats. Vol. 222: v 5-ty t. T. 5. Dnipropetrovsk: DNU, pр. 1078–1083.

Pryshchak M.D., Lesko O.Y. (2015) Etyka ta psykholohiia dilovykh vidnosyn : navchalnyi posibnyk [Ethics and psychology of business insights: a guide book]. Vinnytsia: VNTU, 144 р.

Vasylchenko M.I., Hryshko V.V. (2018) Komunikatyvnyi menedzhment: navchalnyi posibnyk [Communication management: a guide]. Poltava: PoltNTU, 208 р.

Karamushka L.M., Sniadanko I.I. (2010) Psykholohiia orhanizatsiinoi kultury (na materiali promyslovykh pidpryiemstv): navchalnyi posibnyk [Psychology of organizational culture (on the material of industrial enterprises)]. Kyiv – Lviv: Krai, 212 р.

Zadykhailo D.V., Kibenko O.R., Nazarova H.V. (2003) Korporatyvne upravlinnia: navch. posib. [dlia vyshch. navch. zakl.] [Corporative management], M-vo osvity i nauky Ukrainy. Kharkiv: Espada, 687 р.

Stepanova L., Tuzhilkina O. (2020) Korporatyvna kultura v konteksti rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn [Corporate culture in the context of regulation of social and labor relations]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: problemy nauky ta praktyky [Socio-labor relations: problems of science and practice]. Poltava, pp. 518–534.

Theron I. (2015) Corporate culture in the mechanisms of regulation of social and labor relations. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 739–745. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/131.pdf

Otenko I., Chepelyuk M. (2018) Korporatyvna kultura: mizhnarodnyi ta transformatsiinyi aspekty [Corporate culture: international and transformational aspects], Kharkiv: KhNEU named after S. Kuznets, 243 p.

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 470
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
ЗaмкoвийО. (2022). КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ УСПІШНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДІЛОВОГО ОТОЧЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-62
Розділ
ЕКОНОМІКА