ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ Й ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПОШУК ДІЄВИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Ольга Пробоїв Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-2732-5182
Ключові слова: детермінанти розвитку системи освіти, модель фінансування вищих навчальних закладів, державне та приватне фінансування, ендавмент-фонди, механізми публічно-приватного партнерства, філантропне фінансування

Анотація

У статті висвітлено вагомість розробки ефективної моделі фінансування вищих навчальних закладів при визначенні ключової ролі закладів вищої освіти у становленні інноваційної економіки та формуванні людського капіталу країни. Розглянуто основні детермінанти розвитку ефективної американської й європейської системи освіти. Подано рейтинги найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings та проаналізовано різні моделі фінансування найвідоміших університетів. Розглянуто бюджети найпрестижніших вищих навчальних закладів й обсяги їхніх річних витрат на проведення наукових досліджень та розробок. Запропоновано напрями розробки дієвої диверсифікованої моделі фінансування вітчизняних навчальних закладів із застосуванням державної і приватної форм фінансування, а також окремих механізмів публічно-приватного партнерства, філантропного фінансування та формування ендавмент-фондів.

Посилання

Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період. Київ, 2006.

Вахович І.М., Волинчук Ю.В. Фінансове забезпечення вищої освіти: методологія та механізми реалізації в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні : Монографія. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010.

Рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings (2016/17). URL: http://unistudy.org.ua/qswur/ (дата звернення: 05.08.2022)

QS World University Rankings (2021). URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 (дата звернення: 05.08.2022)

Tuition Fees at the World’s Top Universities (2022). URL: https://www.topuniversities.com/student-info/student-finance/tuition-fees-worlds-top-universities/ (дата звернення: 06.08.2022)

Giving to the Oxford Internet Institute (2021). URL: https://www.oii.ox.ac.uk/about/giving/ (дата звернення: 10.08.2022)

Хусаїнов Р.В. Державно-приватне партнерство в системі вищої освіти України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2014. URL: http://www.academia.edu/8735738/ (дата звернення: 09.08.2022)

Massachusetts Institute of Technology: Our Supporters (2021) URL: https://ocw.mit.edu/give/individual-supporters/index.htm#ocw-supporters (дата звернення: 10.08.2022)

50 Richest Universities in the World: University Endowment Rankings (2022) URL: https://www.nonprofitcollegesonline.com/wealthiest-universities-in-the-world/ (дата звернення: 05.08.2022)

Що таке “ендаумент” (2022) Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин. URL: http://iirfund.org/about/endowment/ (дата звернення: 06.08.2022)

Friedel J., Thornton Z., D’Amico M., Katsinas St. Performance-Based Funding: The National Landscape (2013) Education Policy Center. URL: http://uaedpolicy.ua.edu/uploads/2/1/3/2/21326282/pbf_9-17_web.pdf (дата звернення: 10.08.2022)

Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing (2021) URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en (дата звернення: 08.08.2022)

10 Wealthiest Universities in the World. World list Mania (2021) URL: https://www.worldlistmania.com/10-wealthiest-universities-world/ (дата звернення: 10.08.2022)

Universities in the United States with the highest R&D expenditures (2020) Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/696526/top-us-universities-for-rnd-expenditure/ (дата звернення: 06.08.2022)

Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe by Thomas Estermann, Enora Bennetot Pruvot and Anna-Lena Claeys-Kulik: EUA (2013) 20 p.

Professor Pay Is Flat (2020) INSIDE HIGHER ED. URL: https://www.insidehighered.com/news/2020/04/08/professor-pay-flat-again (дата звернення: 06.08.2022)

Константюк Н.І. (2016) У пошуках ефективної моделі фінансування університетів. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21278 (дата звернення: 10.08.2022)

Boholib T.M. (2006) Finansove zabezpechennia rozvytku vyshchoi osvity i nauky v transformatsiinyi period [Financial support for the development of higher education and science in the transformation period]. Kyiv. (in Ukrainian)

Vakhovych I.M., Volynchuk Yu.V. (2010) Finansove zabezpechennia vyshchoi osvity: metodolohiia ta mekhanizmy realizatsii v umovakh formuvannia sotsialno-oriientovanoi rynkovoi ekonomiky v Ukraini: Monohrafiia [Financial provision of higher education: methodology and implementation mechanisms in the conditions of the formation of a socially oriented market economy in Ukraine]. Lutsk: RVV LNTU. (in Ukrainian)

Reitynh naikrashchykh universytetiv svitu QS World University Rankings (2016/17) [Ranking of the best universities in the world QS World University Rankings (2016/17)]. Available at: http://unistudy.org.ua/qswur/

QS World University Rankings (2021). Available at: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

Tuition Fees at the Worlds Top Universities (2022). Available at: https://www.topuniversities.com/student-info/student-finance/tuition-fees-worlds-top-universities/

Giving to the Oxford Internet Institute (2021). Available at: https://www.oii.ox.ac.uk/about/giving/

Khusainov R.V. (2014) Derzhavno-pryvatne partnerstvo v systemi vyshchoi osvity Ukrainy [Public-private partnership in the higher education system of Ukraine]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Odessa National University]. Seriia: Ekonomika. Available at: http://www.academia.edu/8735738/

Massachusetts Institute of Technology: Our Supporters (2021) Available at: https://ocw.mit.edu/give/individual-supporters/index.htm#ocw-supporters

50 Richest Universities in the World: University Endowment Rankings (2022) Available at: https://www.nonprofitcollegesonline.com/wealthiest-universities-in-the-world/

Shcho take “endaument”? (2022) [What is "endowment"?]. Fond rozvytku Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn [Development Fund of the Institute of International Relations]. Available at: http://iirfund.org/about/endowment/

Friedel J., Thornton Z., DAmico M., Katsinas St. Performance-Based Funding: The National Landscape (2013) Education Policy Center. Available at: http://uaedpolicy.ua.edu/uploads/2/1/3/2/21326282/pbf_9-17_web.pdf

Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing (2021). Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en

10 Wealthiest Universities in the World. World list Mania (2021). Available at: https://www.worldlistmania.com/10-wealthiest-universities-world/

Universities in the United States with the highest R&D expenditures (2020) Statista. Available at: https://www.statista.com/statistics/696526/top-us-universities-for-rnd-expenditure/

Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe by Thomas Estermann, Enora Bennetot Pruvot and Anna-Lena Claeys-Kulik: EUA (2013) 20 p.

Professor Pay Is Flat (2020) INSIDE HIGHER ED. Available at: https://www.insidehighered.com/news/2020/04/08/professor-pay-flat-again

Konstantiuk, N.I. (2016) U poshukakh efektyvnoi modeli finansuvannia universytetiv [In search of an effective model of financing universities]. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21278

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Пробоїв, О. (2022). ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ Й ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПОШУК ДІЄВИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-50
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ