ОЦІНЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ

  • Євген Іванов ержавний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки https://orcid.org/0000-0001-8076-4374
Ключові слова: диверсифікація, концентрація, торгівля товарами, структурні диспропорції, експортний кошик, додана вартість, сировинні товари, товари переробної промисловості, Україна

Анотація

У статті розглянуто розвиток диверсифікації товарного експорту України крізь призму його диверсифікації. Проблеми диверсифікації експорту постульовані в основних стратегічних планах уряду України з економічного розвитку, тому детальний розгляд процесів диверсифікації набуває особливої актуальності. У дослідженні застосовано сучасні методичні підходи до аналізу диверсифікації експорту в Україні за екстенсивному й інтенсивному вимірі, з використанням таких показників, як середній обсяг експортного кошика, індекс проникнення на зовнішні ринки, індекс Герфіндаля–Гіршмана, індекс Тейла, індекс Джині, а також шестизначний розподіл товарних груп за Гармонізованою системою кодування й опису товарів для отримання максимально точних результатів. Проаналізовано динаміку експорту, його географічні та структурні зрушення. Роз’яснено змішану техніко-економічну модель економіки України. Описано трирівневу модель міжнародної спеціалізації країни. Визначено результати світової фінансово-економічної кризи 2009 р. для структурних змін в експорті України. Виявлено основні чинники концентрації українського експорту. Оцінено подібність структури українського товарного експорту до світового, проведено відповідні міжнародні порівняння. Розраховано кореляцію між світовими цінами на сировинні товари та темпами зростання ВВП України. Наголошено на проблемах для сталого економічного розвитку, що пов’язані зі слабкою диверсифікацією експорту. Аргументовано ключові переваги та недоліки посилення диверсифікації експорту шляхом інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості. Проаналізовано причини та наслідки географічної переорієнтації експорту України. Оцінено ефективність торгових відносин України з Китаєм як новим найбільшим торговим партнером. Виявлено, що розширення економічних відносин з КНР посилює неефективну спеціалізацію української економіки. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів щодо розвитку експортного потенціалу та міжнародної спеціалізації України, а також при розробці нової Експортної стратегії України.

Посилання

Zhylinska O.I. (Ed.). (2017). Ukraina 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku [Ukraine 2030: Doctrine of balanced development]. Lviv : Kalvaria [in Ukrainian].

On the approval of the Concept of creating a system of state export support in Ukraine. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/246597069

On the approval of the Export Strategy of Ukraine ("road map" of strategic trade development) for 2017–2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text

Zubrytskiy A.I. (2014). Ukrainian Export Diversification: Macro Level Analysis. Visnyk KNTEU – Herald of KNUTE, 6, 24–36. Retrieved from: http://visnik.knute.edu.ua/files/2014/06/4.pdf

Havrylchenko O.V. (2019). Diversification of the structure of export activities under conditions of economic crisis and loss of foreign markets. Biznes Іnform – Business Inform, 9, 51–56. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-51-56

Shnyrkov, O., Rogach, O., Reznikova, N., & Nanavov, A. (2020). Ukraine’s export diversification: the impact of economic integration and disintegration. Journal Global Policy and Governance, 9(1), 3–18. https://doi.org/10.14666/2194-7759-9-1-001

UNCTAD Stat (2022). International merchandise trade; output and income. Retrieved from: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en

Hrushchynska N.M., Muzychenko M.P. (2010). Rozvytok eksportnoho potentsialu Ukrainy v suchasnykh svitohospodarskykh protsesakh [Development of Ukraine's export potential in modern global economic processes]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 7(109), 19–25. [in Ukrainian].

Mazaraki A.A. (Ed.). (2011). Strukturna pereoriientatsiia zovnishnoi torhivli u systemi faktoriv ekonomichnoho zrostannia [Structural reorientation of foreign trade in the system of factors of economic growth]. Kyiv : KNETU. [in Ukrainian].

WITS (2022). No of exported HS6 digit products by country, 1996–2018. Retrieved from: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/StartYear/1996/EndYear/2018/TradeFlow/Export/Partner/BY-COUNTRY/Indicator/NMBR-XPRT-HS6-PRDCT

WITS (2022). Index of export market penetration by country, 1996-2018. Retrieved from: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BY-COUNTRY/StartYear/1996/EndYear/2017/Indicator/NDX-XPRT-MKT-PNRTTN

SSSU (2022). Zovnishnia torhivlia okremymy vydamy tovariv za krainamy svitu [Foreign trade of certain types of goods by countries of the world]. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/zd/e_iovt/arh_iovt2021.htm [in Ukrainian].

Redziuk E.V. (2020). Mizhnarodna torhivlia yak chynnyk zabezpechennia pozytyvnoi dynamiky eksportu Ukrainy [International trade as a factor in ensuring the positive dynamics of Ukraine's exports]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku – Problems of innovation and investment development, 23, 12–26. https://doi.org/10.33813/2224-1213.23.2020.2 [in Ukrainian].

Guzhva I.Yu. (2017). Perspektyvy rozvytku zovnishnotorhovelnoi sfery natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Prospects for the development of the foreign trade sphere of the national economy of Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 5, 44–56. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_5_9 [in Ukrainian].

UNCTAD (2020). Trade and Development Report, 2020. From Global Pandemic to Prosperity for All: Avoiding another Lost Decade. Geneva : UNCTAD.

Ivanov Ye.I. (2020). Intehratsiia Ukrainy u lantsiuhy dodanoi vartosti avtomobilnoi promyslovosti krain Yevropeiskoho Soiuzu [Ukraine’s Integration into Automotive Industry Value Chains of the European Union]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 12, 124–130. http://doi.org/10.5281/zenodo.4564220 [in Ukrainian].

WITS (2022). UN COMTRADE by Country, Period. Retrieved from: http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByCountry/ComtradeByCountry.aspx?Page=COMTRADEByCountryPeriod

SSSU (2022). Heohrafichna struktura zovnishnoi torhivli Ukrainy tovaramy [Geographical structure of Ukraine's foreign trade in goods]. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm [in Ukrainian].

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / за наук. ред. д.е.н. О.І. Жилінської. Львів : Кальварія, 2017. 164 с.

Про схвалення Концепції створення системи державної підтримки експорту України: розпорядження КМУ від 1 серпня 2013 р. № 586-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/246597069

Про схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки: розпорядження КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text

Zubrytskiy A.I. Ukrainian Export Diversification: Macro Level Analysis. Herald of KNUTE. 2014. № 6. Р. 24–36.

Havrylchenko O.V. Diversification of the structure of export activities under conditions of economic crisis and loss of foreign markets. Бізнес Інформ. 2019. № 9. С. 51–56.

Shnyrkov, O., Rogach, O., Reznikova, N., Nanavov, A. Ukraine’s export diversification: the impact of economic integration and disintegration. Journal Global Policy and Governance. 2020. Issue 9(1). P. 3–18.

International merchandise trade; output and income / UNCTAD Statistics. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en

Грущинська Н.М., Музиченко М.П. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 7(109). С. 19–25.

Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2011. 651 с.

No of exported HS6 digit products by country, 1996–2018 / World Integrated trade solutions. URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/StartYear/1996/EndYear/2018/TradeFlow/Export/Partner/BY-COUNTRY/Indicator/NMBR-XPRT-HS6-PRDCT

Index of export market penetration by country, 1996-2018 / World Integrated trade solutions. URL: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BY-COUNTRY/StartYear/1996/EndYear/2017/Indicator/NDX-XPRT-MKT-PNRTTN

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/zd/e_iovt/arh_iovt2021.htm

Редзюк Є.В. Міжнародна торгівля як чинник забезпечення позитивної динаміки експорту України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2020. № 23. С. 12–26.

Гужва І.Ю. Перспективи розвитку зовнішньоторговельної сфери національної економіки України. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 5. С. 44–56.

Trade and Development Report, 2020. From Global Pandemic to Prosperity for All: Avoiding another Lost Decade. Geneva : UNCTAD, 2020. 139 p.

Іванов Є.І. Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості країн Європейського Союзу. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 124–130.

UN COMTRADE by Country, Period / World Integrated Trade Solution. URL: http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByCountry/ComtradeByCountry.aspx?Page=COMTRADEByCountryPeriod

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm

Переглядів статті: 326
Завантажень PDF: 260
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Іванов, Є. (2022). ОЦІНЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-41
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ