ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

  • Василь Горбачук Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0001-5619-6979
  • Сулейманов Сеїт-Бекір Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-7141-6113
  • Людмила Батіг Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-8731-8454
Ключові слова: переваги, сприйняття, область потенційних раціональних врегулювань, виробнича функція Кобба − Дугласа, криві реакції за Курно

Анотація

Всі економічні моделі мають певні спільні риси: мають передбачатися оптимізуючі рішення на рівні осіб, які приймають рішення, та результуюча рівновага внаслідок взаємодії всіх цих рішень на агрегованому рівні. Крім того, рішення мають підлягати деякому ресурсному обмеженню. Теорія конфлікту є не просто однією з гілок економічного аналізу чи набором схожих тем злочинності, трудових спорів, судочинства, а мікроекономічним підходом до досягнення односторонньої переваги замість взаємних переваг. Якщо теорія макроекономічного аналізу і теорія мікроекономічного аналізу передбачають звичайні процеси виробництва, за допомогою яких ресурсні входи перетворюються у бажані товари, то теорія конфлікту передбачає технологію протиборства і боротьби. У процесі конфлікту роль входів виконують зусилля військових дій, які генерують виходи у формі кінцевого розподілу ресурсів і доходів між усіма сторонами.

Посилання

Hirshleifer J. Theorizing about conflict. Handbook of defense economics. Vol. 1. K.Hartley, T.Sandler (eds.) North Holland, 1995. P. 165−189.

Snyder G.J. Mearsheimer’s world: offensive realism and the struggle for security. International Security. 2002, Summer. 27 (1). P. 149−173.

Henrikson A.K. Henry Kissinger, geopolitics, and globalization. The Fletcher Forum of World Affairs. 2003, Winter/Spring. 27 (1). P. 95−123.

The SAGE Handbook of Conflict Resolution. J.Bercovitch, V.Kremenyuk, I.W.Zartman (eds.) London: SAGE Publications, 2009. 682 p.

Горбулін В.П., Власюк О.С., Лібанова Е.М., Ляшенко О.М. Збройний конфлікт в Україні у термінах геополітики. Суспільно-політичні процеси. 2016. Вип. 3. С. 61−86.

Zagorodny A. President of National Academy of Sciences of Ukraine calls for solidarity. Correspondence. Nature. 2022, March 10. Vol. 603. P. 228.

Stone R. Dirty bomb ingredients go missing from Chornobyl lab. Science. 2022, March 31. Vol. 376. 6588. P. 12−13.

Duszyński J., McNutt M., Zagorodny A. A future for Ukrainian science. Science. 2022, June 17. 376 (6599). P. 1249.

Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. Організація аналізу динаміки військових індексів України та сусідніх держав у 1990–2016 рр. Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти. Київ – Одеса : Представництво Президента України в АРК; Національна академія державного управління при Президентові України; Фенікс, 2018. С. 32–41.

Горбачук В.М. Розвиток математичної економіки європейськими державними діячами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2014. Вип. 9. Ч. 7. С. 220–225.

Горбачук В.М. Модель формування кордонів. В.М. Глушков – піонер кібернетики. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. С. 137–139.

Горбачук В.М., Сулейманов С.-Б., Батіг Л.О. До економічної теорії міжнародних конфліктів. Економіка та суспільство. 2022. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-1

Hirshleifer J. Conflict and rent-seeking success functions: ratio vs. difference models of relative success. Public Choice. 1989. 63 (2). P. 101−112.

Dixit A. Strategic behavior in contests. American Economic Review. 1987. 77 (5). P. 891−898.

Skaperdas S. Contest success functions. Economic Theory. 1996. 7 (2). P. 283−290.

Клаузевиц К. О войне. А.Рачинский (пер.) Харьков: Фолио, 2020. 640 с.

Hirshleifer J. The paradox of power. Economics & Politics. 1991. 3 (3). P. 177−200.

Intriligator M.D. Strategic considerations in the Richardson model of arms races. Journal of Political Economy. 1975. 83 (2). P. 339−353.

Макіавеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець. А. Перепадя (пер.). Київ : Основи, 1998. 492 с.

Макіавеллі Н. Державець. Про військове мистецтво. Я. Мишанич (пер.) Київ : Андронум, 2021. 222 с.

Hirshleifer J. The dark side of the force. Economic Inquiry. 1994. 32 (1). P. 1−10.

Hirshleifer J. (1995) Theorizing about conflict. Handbook of defense economics. Vol. 1. K. Hartley, T. Sandler (eds.) North Holland, pp. 165−189.

Snyder G.J. (2002) Mearsheimer’s world: offensive realism and the struggle for security. International Security, Summer, 27 (1), pp. 149−173.

Henrikson A.K. (2003) Henry Kissinger, geopolitics, and globalization. The Fletcher Forum of World Affairs, Winter/Spring, 27 (1), pp. 95−123.

The SAGE Handbook of Conflict Resolution (2009) J. Bercovitch, V. Kremenyuk, I.W. Zartman (eds.) London: SAGE Publications, 682 p.

Horbulin V., Vlasyuk O., Libanova E., Lyashenko O. (2016) Zbroinyi konflikt v Ukraini u terminakh heopolityky [The armed conflict at Ukraine in terms of geopolitics]. Suspilno-politychni protsesy [Public political processes], issue 3, pp. 61−86. (in Ukrainian)

Zagorodny A. (2022) President of National Academy of Sciences of Ukraine calls for solidarity. Correspondence. Nature, March 10, Vol. 603, p. 228.

Stone R. (2022) Dirty bomb ingredients go missing from Chornobyl lab. Science, March 31, Vol. 376, 6588, pp. 12−13.

Duszyński J., McNutt M., Zagorodny A. (2022) A future for Ukrainian science. Science, June 17, 376 (6599), p. 1249.

Gorbachuk V.M., Koshulko A.I., Syrku A.A. (2018) Orhanizatsiia analizu dynamiky viiskovykh indeksiv Ukrainy ta susidnikh derzhav u 1990–2016 rr. [Organization of analysis for the dynamics of military indices in Ukraine and neighboring countries in 1990–2016]. Nevidkladni zakhody z protydii rosiiskii ahresii z Krymu: politychni, yurydychni, ekonomichni, upravlinski ta sotsialni aspekty [Urgent measures to counter the Russian aggression from Crimea: political, legal, economic, managerial and social aspects]. Kyiv – Odesa: Predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy v ARK [Representation of the President of Ukraine in the ARC]; Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [National Academy of Public Administration under the President of Ukraine]; Feniks [Phoenix], pp. 32–41. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M. (2014) Rozvytok matematychnoi ekonomiky yevropeiskymy derzhavnymy diiachamy [Development of mathematical economics by the European statesmen]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Economic Sciences], issue 9, part 7, pp. 220–225. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M. (2014) Model formuvannia kordoniv [The model for formation of borders]. V.M.Glushkov – pioner kibernetyky [V.M.Glushkov – pioneer of cybernetics]. Kyiv: NTUU «KPI», pp. 137–139. (in Ukrainian)

Gorbachuk V.M., Suleimanov S.-B., Batih L.O. (2022) Do ekonomichnoi teorii mizhnarodnykh konfliktiv [To economic theory of international conflict]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society] 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-1 (in Ukrainian)

Hirshleifer J. (1989) Conflict and rent-seeking success functions: ratio vs. difference models of relative success. Public Choice, 63 (2), pp. 101−112.

Dixit A. (1987) Strategic behavior in contests. American Economic Review, 77 (5), pp. 891−898.

Skaperdas S. (1996) Contest success functions. Economic Theory, 7 (2), pp. 283−290.

von Klausewitz K. (2020) O vojne [Vom Kriege]. A.Rachinskii (transl.) Kharkiv: Folio, 640 p. (in Russian)

Hirshleifer J. (1991) The paradox of power. Economics & Politics, 3 (3), pp. 177−200.

Intriligator M.D. (1975) Strategic considerations in the Richardson model of arms races. Journal of Political Economy, 83 (2), pp. 339−353.

Machiavelli N. (1998) Florentiiski khroniky. Derzhavets [Florentine chronicles. The statesman]. A.Perepadia (transl.). Kyiv: Osnovy, 492 p. (in Ukrainian)

Machiavelli N. (2021) Derzhavets. Pro viiskove mystetstvo [Statesman. Art of war]. Y. Myshanych (transl.) Kyiv: Andronum, 222 p. (in Ukrainian)

Hirshleifer J. (1994) The dark side of the force. Economic Inquiry, 32 (1), pp. 1−10.

Переглядів статті: 98
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Горбачук, В., Сеїт-Бекір, С., & Батіг, Л. (2022). ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-40
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ