ЛЮДИНООРІЄНТОВАНИЙ ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: людиноорієнтований підхід до управління підприємством, управлінський потенціал, управлінський потенціал персоналу підприємства, стратегія розвитку управлінського потенціалу, фінансове забезпечення, показники розвитку управлінського потенціалу підприємства, VRIO-аналіз

Анотація

Стаття містить результати досліджень щодо формування людиноорієнтованого ціннісного підходу до розвитку управлінського потенціалу підприємства. Запропонована концепція дозволяє виявити основні ціннісні орієнтири як для підприємства, так і для кожного підрозділу та фахівця. Такі принципи повинні бути єдині для всього персоналу підприємства та є основою для професійного та особистого розвитку персоналу управління. Складові управлінського потенціалу оцінюються на відповідність визначеним цінностям та стратегічним цілям підприємства. Різноманітні складові управлінського потенціалу з одного боку тісно пов’язані між собою (в першу чергу через фокусування на фахівця з управління), а з іншого боку мають свої особливості як в плануванні, так і в реалізації. Визначення цінностей підприємства, їх відповідності стратегічним цілям дозволяє сформувати єдину систему принципів діяльності та розвитку управлінського потенціалу. Такий підхід є ефективним як для професійного, так і для особистого зростання та реалізації потенціалу управлінського персоналу. Використання VRIO-аналізу, визначення таксономічних показників та методу ієрархахій дозволить сформувати стратегії розвитку управлінського потенціалу, портфель проектів з подальшим визначенням їх фінансового забезпечення.

Посилання

Value based managemen. URL: https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/strategy-operations/solutions/value-based-management.html (дата звернення: 12.01.2021).

Malmi T., Ikäheimo S. Value Based Management practices-some evidence from the field. Management Accounting Research. 2003. Issue 3. P. 235–254. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044 500503000477 (дата звернення: 12.01.2021).

Rappaport A. Creating shareholder value : The new standard for business performance. New York : The FreePress, 1998. 205 р.

Arnold G. Tracing the development of value based management. Value based management: context and application / Glen Arnold (eds), Matt Davies (eds). New York : John Wiley &Sons, 2000. 388 p.

Мертенс А. В. Стоимость компаний в теории и на практике. Финансовый директор. 2002. № 5. С. 82–86.

Смолін І. В. Стратегічне планування розвитку організації : монографія. Київ : Київcький національний торгово-економічний ун-т, 2004. 344 с.

Бойко М. Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами. Вісник КНТЕУ. 2009. № 5. С. 74–84.

Маречик В. Я., Невмержицька С. М. Розвиток управлінського потенціалу як запорука успішного функ¬ціонування підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 3. Т. 2. С. 237–242.

Гуменюк Р. П. Фінансове забезпечення управлінського потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8081 (дата звернення: 12.01.2021).

VRIO Analysis. Management Mania. URL: https://managementmania.com/en/vrio-analysis (date of the application : 24.01.2021).

Лактіонова О. А. Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення: моногра¬фія. Вінниця : Донецький національний університет, 2016. 400 с.

Value based managemen. Available at: https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/strategy-operations/solutions/ value-based-management.

Malmi T. Ikaheimo S. (2003) Value Based Management practices-some evidence from the field. Manage-ment Accounting Research, no. 3, pp. 235–254. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1044500503000477.

Rappaport A. (1998) Creating shareholder value: The new standard for business performance. New York : The FreePress.

Arnold G. (2000) Tracing the development of value based management. In Glen Arnold (Eds), Matt Davies (Eds) Value based management: context and application. New York : John Wiley &Sons.

Mertens, A. V. (2002). Stoimost kompanij v teorii i na praktike [The value of companies in theory and practice]. Finansovyj direktor – CFO, no. 5, pp. 82–86. (in Russian)

Smolin I.V. (2004) Strategichne planuvannya rozvitku organizaciyi: monografiya [Strategic planning of organization development: monograph]. Kiyi: Kiyivckij nacionalnij torgovo-ekonomichnij un-t. (in Ukrainian)

Bojko M. (2009) Metodologichni osnovy formuvannya cinnisno oriyentovanogo upravlinnya pidpryyemstvamy [Methodological bases of formation of value-oriented management of enterprises]. Visnyik KNTEU – Bulletin of KNTEU, no. 5, pp. 74–84. (in Ukrainian)

Marechyik V.Ya. Nevmerzhyiczka S.M. (2013) Rozvyitok upravlinskogo potencialu yak zaporuka uspishnogo funkcionuvannya pidpryyemstva [Development of managerial capacity as a guarantee of successful operation of the enterprise]. Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, no. 3(2), 237–242. (in Ukrainian)

Gumenyuk R.P. (2020) Finansove zabezpechennya upravlinskogo potencialu pidpriyemstva [Financial support of the management potential of the enterprise]. Efektivna ekonomika – Efficient economy, no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8081. (in Ukrainian)

VRIO Analysis. Management Mania. Available at: https://managementmania.com/en/vrio-analysis.

Laktionova O.A. (2016) Gnuchkist finansovoyi sistemi: metodologiya, ocinka ta vektori zabezpechennya: monografiya [Flexibility of the financial system: methodology, evaluation and vectors: monograph]. Vinnicya: Doneckij nacionalnij universitet. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Лактіонова, О., & Гуменюк, Р. (2021). ЛЮДИНООРІЄНТОВАНИЙ ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-18
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ