ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИДУНАВ’Ї

  • Олександр Лайко Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-7082-0862
  • Катерина Шатненко Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-0139-7989
Ключові слова: транскордонне співробітництво, економічний розвиток, інвестиційна привабливість, спеціальні економічні зони, індустріальні парки, Агенція регіонального розвитку

Анотація

Стаття присвячена проблемі низького рівня економічного транскордонного співробітництва в Українському Придунав’ї. Відставання за рівнем економічного розвитку від суміжних території постійно збільшується та наростає, що є одночасно і наслідком і причиною низького рівня привабливості регіону для реалізації проєктів економічної направленості та неефективного використання наявних ресурсів. Повоєнне відновлення економіки України вимагає формування умов для мобілізації та ефективного використання наявних ресурсів в територіально-господарських системах країни, регіонів і громад. Тому активізація потенціалу транскордонного економічного співробітництва Українського Придунав’я виступає перспективним напрямком його економічного розвитку та покращення рівня згуртованості. Запропоновано у якості заходів для покращення перспектив транскордонного співробітництва запровадження спеціальних економічних зон, індустріальних парків та активізацію роботи Агенції регіонального розвитку.

Посилання

Транскордонне співробітництво як інструмент місцевого та регіонального розвитку : аналіт. доп. / [Химинець В. В., Головка А. А., Мірус О. І.]. Київ : НІСД, 2021. 47 с.

Демедюк О. П. Перспективи розвитку транскордонних кластерів в прикордонних областях Західної України. Регіональна економіка. 2020. № 2(96). С. 58–71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-5.

Сірик З. О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади. Регіональна економіка. 2020. № 2(96). С. 17–32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-2.

Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries: current challenges and possibilities: monograph. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine / Ed. Kh. Prytula; Kh. Prytula, O. Pasternak, Yu. Tsybulska, Ya. Kalat, O. Demedyuk, O. Tsisinska. Lviv, 2019. 220 p. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190002.pdf (дата звернення: 10.08.2022).

Laiko O., Kovalenko S. I. Design of Euroregional Innovation System – “growth pole” of peripheral economic area. Economic innovations. 2019. Vol. 21. № 4 (73), pp. 94–112.

Данилюк Л. С. Розвиток економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад України: проблеми та шляхи їх вирішення. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2020. № 1(59). DOI: https://doi.org/10.32689/2523-4536/59-3.

Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 № 1861-IV. Дата оновлення: 11.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text (дата звернення: 10.08.2022).

Програма реалізації в Одеській області Стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2020-2022 роки. URL: https://oblrada.od.gov.ua/wp-content/uploads/1379-VII.pdf (дата звернення: 10.08.2022)

Bărbulescu I. G., Brie M., Toderaș N. Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări în perioada 2014-2020. 2016. URL: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/St-2_Cooperarea-transfrontaliera_final.pdf (дата звернення: 10.08.2022).

Сайт статистичного управління повіту Тулча. URL: https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/publicatii-statistice/anuare/ (дата звернення: 10.08.2022).

Сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.08.2022).

Сайт Національного бюро статистики Республіки Молдови. URL: https://statbank.statistica.md/ (дата звернення: 10.08.2022).

Сайт Технологічного інформаційного центру «Дельта Дунаю». URL: https://ddni.ro/wps/ro/departamente/centrul-de-informare-tehnologica-delta-dunarii/ (дата звернення: 17.08.2022).

Сайт Кластеру «Дельта Дунаю». URL: https://clustercollaboration.eu/cluster-organisations/danube-delta-cluster-clusterul-delta-dunarii (дата звернення: 15.08.2022).

Сайт Кластеру «Біо Дунай». URL: https://biodanubius.ro/en/ (дата звернення: 15.08.2022).

Сайт Вільної зони «Суліна». URL: https://www.azlsulina.ro/ (дата звернення: 15.08.2022).

Сайт Міністерства економіки Республіки Молдова. Вільні економічні зони. URL: https://me.gov.md/ro/content/zonele-economice-libere (дата звернення: 20.08.2022).

Звіт про результати діяльності Агенцій регіонального розвитку у січні-вересні 2021 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/zvit-pro-rezultaty-diyalnosti-agenczij-regionalnogo-rozvytku-u-sichni-veresni-2021-roku.pdf (дата звернення: 20.08.2022).

Transkordonne spivrobitnytstvo yak instrument mistsevoho ta rehionalnoho rozvytku : analit. dop. (2021) [Cross-border cooperation as a tool of local and regional development: analytical report] / Khymynets V. V., Holovka A. A., Mirus O. I. Kyiv: NISD, 47 p. [in Ukrainian]

Demediuk O. P. (2020) Perspektyvy rozvytku transkordonnykh klasteriv v prykordonnykh oblastiakh Zakhidnoi Ukrainy [Prospects for the development of cross-border clusters in the border regions of Western Ukraine]. Rehionalna ekonomika, no 2(96), pp. 58–71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-5 (in Ukrainian)

Siryk Z. O. (2020) Efektyvnist vykorystannia mekhanizmiv spivrobitnytstva terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii vlady [The effectiveness of the use of cooperation mechanisms of territorial communities in conditions of decentralization of power]. Rehionalna ekonomika, no 2(96), pp. 17–32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-2 (in Ukrainian)

Prytula Kh., Pasternak O., Tsybulska Yu, Kalat Ya., Demedyuk O., Tsisinska O. (2019) Cross-border cooperation of Ukraine with the EU countries: current challenges and possibilities: monograph. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. 220 p. Available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20190002.pdf (accessed 10.08.2022).

Laiko O., Kovalenko S. I. (2019) Design of Euroregional Innovation System – “growth pole” of peripheral economic area. Economic innovations, vol. 21, no 4 (73), pp. 94–112.

Danyliuk L. S. (2020) Rozvytok ekonomichnoho potentsialu obiednanykh terytorialnykh hromad Ukrainy: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Development of the economic potential of the united territorial communities of Ukraine: problems and ways to solve them]. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi Akademii upravlinnia personalom. Ekonomichni nauky, no 1(59). DOI: https://doi.org/10.32689/2523-4536/59-3 (in Ukrainian)

Pro transkordonne spivrobitnytstvo: Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 № 1861-IV. Data onovlennia: 11.10.2018 [On cross-border cooperation: Law of Ukraine dated June 24, 2004 No. 1861-IV. Date of update: 11.10.2018]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text (accessed 10.08.2022) (in Ukrainian)

Prohrama realizatsii v Odeskii oblasti Stratehii YeS dlia Dunaiskoho rehionu na 2020-2022 r. [Implementation program in the Odesa region of the EU Strategy for the Danube region for 2020-2022]. Available at: https://oblrada.od.gov.ua/wp-content/uploads/1379-VII.pdf (accessed10.08.2022) (in Ukrainian)

Iordan Gheorghe Bărbulescu, Mircea Brie, Nicolae Toderaș (2016) Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări în perioada 2014-2020, Available at: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/St-2_Cooperarea-transfrontaliera_final.pdf (accessed 10.08.2022)

Sait statystychnoho upravlinnia povitu Tulcha [The website of the Statistical Office of Tulcea County]. Available at: https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/publicatii-statistice/anuare/ (accessed 10.08.2022)

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 10.08.2022) (in Ukrainian)

Sait Natsionalnoho biuro statystyky Respubliky Moldova [The website of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova]. Available at: https://statbank.statistica.md/ (accessed 10.08.2022)

Sait Tekhnolohichnoho informatsiinoho tsentru «Delta Dunaiu» [The website of the Technological Information Center "Danube Delta"]. Available at: https://ddni.ro/wps/ro/departamente/centrul-de-informare-tehnologica-delta-dunarii/ (accessed 17.08.2022)

Sait Klasteru «Delta Dunaiu» [The website of the "Danube Delta" Cluster]. Available at: https://clustercollaboration.eu/cluster-organisations/danube-delta-cluster-clusterul-delta-dunarii (accessed 15.08.2022)

Sait Klasteru «Bio Dunai» [The website of the "Bio Danube" Cluster]. Available at: https://biodanubius.ro/en/ (accessed 15.08.2022)

Sait Vilnoi zony «Sulina» [The website of the Free Zone "Sulina"]. Available at: https://www.azlsulina.ro/ (accessed 15.08.2022)

Sait Ministerstva ekonomiky Respubliky Moldova. Vilni ekonomichni zony [The website of the Ministry of Economy of the Republic of Moldova. Free economic zones]. Available at: https://me.gov.md/ro/content/zonele-economice-libere (accessed 20.08.2022)

Zvit pro rezultaty diialnosti Ahentsii rehionalnoho rozvytku u sichni-veresni 2021 roku [Report on the results of the activities of the Regional Development Agencies in January-September 2021]. Available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/zvit-pro-rezultaty-diyalnosti-agenczij-regionalnogo-rozvytku-u-sichni-veresni-2021-roku.pdf (accessed 20.08.2022) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Лайко, О., & Шатненко, К. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИДУНАВ’Ї. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-46
Розділ
ЕКОНОМІКА