КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: бізнес-модель, енергетичний ринок, клієнтська мережа, цифровізація, консалтинг, конкурентні переваги

Анотація

У статті узагальнено зміст клієнтоорієнтованих бізнес-моделей, які реалізують компанії-постачальники на українському енергетичному ринку. Доведено, що в основі клієнтоорієнтованих моделей лежать принципи партнерства та партисипатії, на основі яких відбувається взаємна інтеграція бізнес-процесів та формування партнерських мереж. Виділено базові бізнес-моделі. Серед них: 1) модель залучення (постачальник інтегрує свій сервіс у бізнес-процеси клієнта); 2) модель клієнтського консалтингу (надання клієнтові консультативних послуг з питань енергоспоживання та енергоефективності); 3) сіткова модель (компанія-постачальник створює агентську мережу, залучаючи зацікавлених осіб до самостійного або під брендом постачальника продажу енергоресурсів). Розкрито роль цифровізації сервісів у розвитку клієнтоорієнтованих бізнес-моделей.

Посилання

Спецпроєкт ГазPRO: Ринок природного газу vs ринок електроенергії. Економічна правда. 2020. 17 червня. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/expro/2020/06/17/661702/ (дата звернення: 16.08.2022).

Спецпроєкт «Газ Правда». Пропозиція, від якої… можна відмовитися: як ринок дозволив самостійно обирати постачальника та ціну газу. Економічна правда. 2020. 10 вересня. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/gazpravda/2020/09/10/664946/ (дата звернення: 16.08.2022).

Спецпроєкт PROmarket EnerGO. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/projects/promarket-energo/ (дата звернення: 16.08.2022).

DiXiGroup, USAID: Рейтинг постачальників електроенергії – 2021. URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/06/rejtyng-postachalnykiv-ee-2021-v1-final.pdf (дата звернення: 16.08.2022).

DiXiGroup, USAID: Рейтинг постачальників газу – 2022. URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/04/ranking-of-gas-suppliers-1-2022-final.pdf (дата звернення: 16.08.2022).

Пономарьов С. В. Стратегічне управління енергетичними компаніями. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 427–434. URL: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-5_0-pages-427_434.pdf (дата звернення: 16.08.2022).

Шведкий В. Люди готові до змін постачальника. Exploration&Production Consulting (EXPRO). 2021. 19 лютого. URL: https://expro.com.ua/statti/volodimir-shvedkiy-lyudi-gotov-do-zmni-postachalnika (дата звернення: 16.08.2022).

Головньов С. Чергова стратегія Нафтогазу: енергетичний Uber, футуризм і успішний успіх. Цензор.НЕТ. 2021. 19 лютого. URL: https://biz.censor.net/resonance/3248801/chergova_strategya_naftogazu_energetichniyi_uber_futurizm_uspshniyi_usph (дата звернення: 16.08.2022).

Haugland S., Ness Н., Aarstad J. Triadic embeddedness, sources of relational rents, and interfirm performance. Industrial Marketing Management. October 2021. Vol. 98. Р. 271–282. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.09.002 (дата звернення: 16.08.2022).

Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства) : навч. посібник у запитаннях і відповідях. Харків : Право, 2022. 312 с.

Megawatt: Як економити енергію вдома, не обмежуючи себе в споживанні / Megawatt. 2021. 5 серпня. URL: https://megawatt.com.ua/blog/yak-ekonomiti-elektroenergiyu-vdoma-ne-obmezhuyuchi-sebe-v-spozhivanni (дата звернення: 17.08.2022).

MegaWatt: Як новий сервіс змінив процес купівлі газу та електроенергії для малого та середнього бізнесу / Megawatt. 2020. 24 квітня. URL: https://megawatt.com.ua/blog/megawatt-yak-noviy-servis-zminiv-proces-kupivli-gazu-ta-elektroenergiji-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu (дата звернення: 17.08.2022).

Spetsproiekt HazPRO (2020) Rynok pryrodnoho hazu vs rynok elektroenerhii [Natural gas market vs electricity market]. Ekonomichna pravda – Economic truth, 17 June. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/projects/expro/2020/06/17/661702/ (in Ukrainian)

Spetsproiekt «Haz Pravda» (2020) Propozytsiia, vid yakoi… mozhna vidmovytysia: yak rynok dozvolyv samostiino obyraty postachalnyka ta tsinu hazu [An offer you can… refuse: how the market allowed you to choose your own gas supplier and price]. Ekonomichna pravda – Economic truth, 10 September. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/projects/gazpravda/2020/09/10/664946/ (in Ukrainian)

Spetsproiekt PROmarket EnerGO [Special project PROmarket EnerGO]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/projects/promarket-energo/.

DiXiGroup, USAID (2021) Reitynh postachalnykiv elektroenerhii [Rating of electricity suppliers]. Retrieved from: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/06/rejtyng-postachalnykiv-ee-2021-v1-final.pdf (in Ukrainian)

DiXiGroup, USAID (2022). Reitynh postachalnykiv hazu [Rating of gas suppliers]. Retrieved from: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/04/ranking-of-gas-suppliers-1-2022-final.pdf (in Ukrainian)

Ponomarov S. V. (2018) Stratehichne upravlinnia enerhetychnymy kompaniiamy [Strategic management of energy companies]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 427–434. Retrieved from: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-5_0-pages-427_434.pdf (in Ukrainian)

Shvedkyi V. (2021) Liudy hotovi do zmin postachalnyka [People are ready for supplier changes]. Exploration&Production Consulting (EXPRO), February, 19. Retrieved from: https://expro.com.ua/statti/volodimir-shvedkiy-lyudi-gotov-do-zmni-postachalnika (in Ukrainian)

Holovnov S. (2021) Cherhova stratehiia Naftohazu: enerhetychnyi Uber, futuryzm i uspishnyi uspikh [The next strategy of Naftogaz: energy UBR, futurism and successful success]. Tsenzor.NET – Censor.NET, February, 19. Retrieved from: https://biz.censor.net/resonance/3248801/chergova_strategya_naftogazu_energetichniyi_uber_futurizm_uspshniyi_usph (in Ukrainian)

Haugland S., Ness Н., & Aarstad J. Triadic embeddedness, sources of relational rents, and interfirm performance. Industrial Marketing Management, October, Vol. 98, 271–282. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.09.002

Shevchenko, L. S. (2022). Konkurentospromozhnist biznesu (pidpryiemstva): navchalnyi posibnyk u zapytanniakh i vidpovidiakh [Competitiveness of business (enterprises): study guide in questions and answers]. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

MegaWatt (2021) Iak ekonomyty enerhiiu vdoma, ne obmezhuiuchy sebe v spozhyvanni [How to save energy at home without limiting yourself in consumption]. Retrieved from: https://megawatt.com.ua/blog/yak-ekonomiti-elektroenergiyu-vdoma-ne-obmezhuyuchi-sebe-v-spozhivanni (in Ukrainian)

MegaWatt (2020) Yak novyi servis zminyv protses kupivli hazu ta elektroenerhii dlia maloho ta serednoho biznesu [How the new service changed the process of buying gas and electricity for small and medium-sized businesses]. Retrieved from: https://megawatt.com.ua/blog/megawatt-yak-noviy-servis-zminiv-proces-kupivli-gazu-ta-elektroenergiji-dlya-malogo-ta-serednogo-biznesu (in Ukrainian)

Переглядів статті: 136
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Овсієнко, О. (2022). КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-22
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають