КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Наталія Чорна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6709-6364
Ключові слова: кластери, кластеризація, винний туризм, винні тури, Україна

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «кластер». Визначено роль кластерів в економіці зарубіжних країн та України. З’ясовано особливості кластерних структур у сфері туризму. Проаналізовано досвід функціонування провідних зарубіжних винних кластерів. Розглянуто організаційну структуру кластерів, перший рівень якої формує ядро кластеру, другий рівень – допоміжні компанії, третій рівень – обслуговуючі компанії. Зроблено короткий екскурс у генезис виноробства в Україні та вивчено сучасний його стан, проаналізовано наявний потенціал та можливості започаткування винних кластерів в Україні задля активізації винного туризму. Означено проблеми, вирішення яких спроможне забезпечити започаткування в Україні винних кластерних структур. Відзначено, що для утворення кластерів та їх розвитку в Україні гостро бракує злагоджених дій усіх, хто може долучитися до їх започаткування та розвитку: від влади і до приватного сектору. Необхідними також є відповідні управлінські кадри, перегляд та доопрацювання нормативно-правового забезпечення діяльності кластерних структур, а також належна державна підтримка і політика сприяння.

Посилання

Національна програма кластерного розвитку до 2027 року. 74 с.

Данько Н.І. Формування туристичного кластеру як шлях економічного зростання регіону. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2014. Т. 1. Вип. 3. С. 157–161. URL: http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/206ea8db654afba516a7fd4c01ed05c7.pdf (дата звернення: 14.07.2022)

Маслиган О.О., Дичка М.В. Зарубіжний досвід кластеризації сфери рекреації та туризму. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка. 2012. Вип. 2 (36). С. 260–266.

Виноробний кластер. Каліфорнія. США. URL: https://www.eno.org.ua/vynorobnyi-klaster-kaliforniia-ssha/ (дата звернення: 14.07.2022)

Винний кластер – як це відбувалось у світі. Чилі. URL: https://www.eno.org.ua/vynnyi-klaster-iak-tse-vidbuvalos-u-sviti-chili/ (дата звернення: 25.07.2022)

Руднєва М.Г. Виноградарсько-виноробний кластер Бордо – суспільно-географічна характеристика. Географія та туризм : наук. зб. 2012. Вип. 23. С. 184–190. URL: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk23/v2340.pdf (дата звернення: 25.07.2022)

Виноробство в Україні: сучасний стан і перспективи. URL: https://agropolit.com/blog/475-vinorobstvo-v-ukrayini-suchasniy-stan-i-perspektivi (дата звернення: 27.07.2022)

Нездоймінов С.Г. Регіональні контури кластерного розвитку винного туризму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 8. Ч. 1. С. 136–141.

Natsionalna prohrama klasternoho rozvytku do 2027 roku [National program of cluster development until 2027]. (in Ukrainian)

Danko N.I. (2014) Formuvannia turystychnoho klasteru yak shliakh ekonomichnoho zrostannia rehionu [Formation of a tourist cluster as a way of economic growth of the region]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm [Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series: International relations. Economy. Local studies. Tourism], vol. 2, no. 1, рp. 157–161. Available at: http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/206ea8db654afba516a7fd4c01ed05c7.pdf (accessed 14 July 2022)

Maslyhan O.O., Dychka M.V. (2012) Zarubizhnyi dosvid klasteryzatsii sfery rekreatsii ta turyzmu [Foreign experience of clustering in the sphere of recreation and tourism]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Ekonomika [Scientific Bulletin of Uzhhorod University: Series: Economics], vol. 2 (36), pp. 260–266.

Vynorobnyi klaster. Kaliforniia. SShA [Wine cluster. California. USA]. Available at: https://www.eno.org.ua/vynorobnyi-klaster-kaliforniia-ssha/ (accessed 14 July 2022)

Vynnyi klaster – yak tse vidbuvalos u sviti. Chyli [Wine cluster - how it happened in the world. Chile]. Available at: https://www.eno.org.ua/vynnyi-klaster-iak-tse-vidbuvalos-u-sviti-chili/ (accessed 25 July 2022)

Rudnieva M.H. (2012) Vynohradarsko-vynorobnyi klaster Bordo – suspilno-heohrafichna kharakterystyka [Bordeaux wine-growing cluster – socio-geographic characteristics]. Heohrafiia ta turyzm: nauk. zb. [Geography and tourism: Science. coll.], vol. 23, pp. 184–190. Available at: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk23/v2340.pdf (accessed 25 July 2022)

Vynorobstvo v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy [Winemaking in Ukraine: current state and prospects]. Available at: https://agropolit.com/blog/475-vinorobstvo-v-ukrayini-suchasniy-stan-i-perspektivi (accessed 27 July 2022)

Nezdoiminov S.H. (2014) Rehionalni kontury klasternoho rozvytku vynnoho turyzmu [Regional contours of cluster development of wine tourism]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences]. vol. 8, no. 1, pp. 136–141.

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Чорна, Н. (2022). КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-19