ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: підприємництво, підприємець, принципи підприємницької діяльності, господарська діяльність, законодавство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню перспектив використання польського досвіду регулювання підприємницької діяльності для України. Проаналізовано поняття, принципи та основні положення законодавства Польщі у сфері підприємницької діяльності – пакету із п’яти актів, відомих як Конституція компаній, ухваленого Сеймом 06.03.2018. Визначено, що Конституція бізнесу складається з актів, які спрямовані на реформування та спрощення регулювання підприємницької діяльності. Розглянуто принципи підприємницької діяльності, закріплені у Законі Республіки Польща про підприємців від 06.03.2018 та статті 44 Господарського кодексу України. Запропоновано внести зміни до статті 44 ГК України та доповнити наведені принципи з урахуванням практики Польщі. Зроблено висновок, що наведені принципи є значною мірою загальними, а їхній зміст формуватиме фактично судова практика.

Посилання

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dziennik Ustaw. 1997. № 78. Poz. 483.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dziennik Ustaw. 2004. № 173. Poz. 1807.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 650.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 647.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 648.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 649.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Dziennik Ustaw. 2018. Poz. 646.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. Відомості Верховної Ради. 2013. № 24. Ст. 243.

Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства : постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858. Офіційний вісник України. 2017. № 94. Ст. 27.

Про підприємництво : Закон України від 07.02.1991 № 698- XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 14. Ст. 168.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r (1997). (78th ed., p. 483). 1997: Dziennik Ustaw.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (2004). (173rd ed., p. 1807): Dziennik Ustaw.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. (2018). (p. 650). Dziennik Ustaw.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. (2018). (p. 647). Dziennik Ustaw.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.(2018). (p. 648). Dziennik Ustaw.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (2018). (p. 649). Dziennik Ustaw.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (2018). (p. 646). Dziennik Ustaw.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV (2003). (№ 18, № 19-20, № 21-22th ed., p. 144). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.

Pro zainiatist naselennia : Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 № 5067-V (2013). (№ 24th ed., p. 24). Vidomosti Verkhovnoi Rady.

Pro zatverdzhennia form zaiav dlia otrymannia robotodavtsem dozvolu na zastosuvannia pratsi inozemtsiv ta osib bez hromadianstva, prodovzhennia stroku dii dozvolu na zastosuvannia pratsi inozemtsiv ta osib bez hromadianstva, vnesennia zmin do dozvolu na zastosuvannia pratsi inozemtsiv ta osib bez hromadianstva : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.11.2017 № 858 (2017). (94th ed., p. 27). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy.

Pro pidpryiemnytstvo : Zakon Ukrainy vid 07.02.1991 № 698- XII (1991). (14th ed., p. 168). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR.

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Шишлюк, В. (2022). ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-3
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ