ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ СУПЕРМАРКЕТІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: фінансові супермаркети, цифровізація, фінтех-компанії, фінтех-супермаркети, банк, фінансові ринки

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням діяльності фінансових супермаркетів в умовах цифрової трансформації в Україні. У центрі дослідження виступають банки-фінансові супермаркети з ознаками фінтех-компаній. Розкрито сутність фінансових супермаркетів, визначено переваги і недоліки такої організаційної моделі фінансового посередництва. Обґрунтовано необхідність трансформації фінансових супермаркетів у фінтех – супермаркети задля адекватної конкуренції з фінтех-компаніями. Визначені характерні складові фінтех-супермаркетів. Зазначені переваги ширшого впровадження відкритого банкінгу в Україні. Конкретизовано тренди та інноваційні технології від впровадження яких залежить майбутнє фінтех-супермаркетів в Україні та світі. За результатами дослідження сформовані висновки і визначені найбільш актуальні перспективи діяльності фінтех-супермаркетів в Україні.

Посилання

Костецький В., Бутов А. Фінансовий супермаркет як складова моделі системи підвищення якості надання фінансових послуг. Світ фінансів. 2017. № 3. С. 60–71.

Коць О. О. Скробач І. І. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 2. С. 173–177.

Козоріз Г. Г., Євтух Л. Б. Bancassurance як сучасний елемент фінансової безпеки. Вісник Університету банківської справи. 2018. № 2. С. 26–32.

Духовный А. Бизнес-модель «Финансовый супермаркет» Журнал «Комп&ньоН». 2002. № 24. С. 17–21.

Горощенко Л., Магадова С. Финансовый супермаркет как составляющая модели системы качества клиентоориентированных услуг. Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2011. № 4. С. 595–597.

Іщенко І. С. Особливості функціонування фінансового супермаркету як інтегрованого фінансового посередника. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці 20 березня 2018 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 152–155.

Стечишин Т. Напрями універсалізації банківської діяльності. Монетарні і фінансові аспекти стабільного економічного розвитку : зб. тез доп. Всеукр. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 10 листоп. 2018 р.) / редкол. : О. В. Дзюблюк, Г. М. Забчук, О. О. Іващук [та ін.]; відп. за вип. О. О. Іващук. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 267–270.

Десять найбільших фінтех-компаній в Америці у 2022. Рейтинг Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/isabelcontreras/2022/06/07/the-10-biggest-fintech-companies-in-america-2022/?sh=79a7d0c97d08 (дата звернення: 10.07.2022)

Звіт світового роздрібного банкінгу 2022. Capgemini research institute. URL: https://www.wrbr2022-efma-capgemini-final-1650474685VfNBt.pdf. (дата звернення: 10.07.2022)

Каталог фінтех-компаній України, 2021. Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній. URL: https://fintechua.org/market-map (дата звернення: 10.07.2022)

Стратегія розвитку фінтеху в Україні. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4 (дата звернення: 15.07.2022)

Про платіжні послуги: Закон України від 30 червня .2021 р. № 1591-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (дата звернення: 12.07.2022)

Демченко І. Відкритий банкінг в Україні – нові перспективи чи виклик для банків? URL: https://blog.liga.net/user/idemchenko/article/42888 (дата звернення: 11.07.2022)

Гейміфікація фінансових послуг: сучасні тенденції та майбутні можливості. APIS Partners. URL: https://apis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Apis_Partners_Gamification_of_FS.pdf (дата звернення: 11.07.2022)

Луіз Карбоньер. Чому вбудовані фінанси – наступна велика річ. URL: https://www.fintechfutures.com/2022/04/why-embedded-finance-is-the-next-big-thing (дата звернення: 12.07.2022)

Зарплата на вимогу: коли цей сервіс буде в Україні. Мінфін.ua. URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/12/06/76751478/ (дата звернення: 12.07.2022).

Kostetskyi, V., & Butov, A. (2017) Finansovyi supermarket yak skladova modeli systemy pidvyshchennia yakosti nadannia finansovykh posluh [Text The financial supermarket as a component of the system model for improving the quality of financial services]. Svit finansiv – The world of finance, 3, 60–71. (in Ukrainian)

Kots, O. O., & Skrobach, I. I. (2014) Perspektyvy diialnosti finansovykh supermarketiv v Ukraini [Text Prospects for financial supermarkets in Ukraine]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, 2, 173–177. (in Ukrainian)

Kozoriz, H.H., & Yevtukh, L. B.(2018) Bancassurance yak suchasnyi element finansovoi bezpeky. [Text Bancassurance as a modern element of financial security]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy – Bulletin of the University of Banking, 2, 26–32. (in Ukrainian)

Duhovnyj A. (2002) Biznes-model «Finansovyj supermarket» [Text Business model «Finansovy supermarket»]. Zhurnal «Komp&n'oN». – Magazine «Comp&nyoN», 24, 17–21. (in Russian)

Goroshhenko, L., & Magadova, S. (2011) Finansovyj supermarket kak sostavljajushhaja modeli sistemy kachestva klientoorientirovannyh uslug. [Text Financial supermarket as a component of the model of the quality system of customer-oriented services]. Resursy, informacija, snabzhenie, konkurencija – Resources, information, supply, competition, 4, 595–597. (in Russian)

Ishchenko I. S. (2018) Osoblyvosti funktsionuvannia finansovoho supermarketu yak intehrovanoho finansovoho poserednyka [Peculiarities of functioning of the financial supermarket as an integrated financial intermediary]. I mizhnarodnа naukovo-praktychnoi konferentsii «Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky» – І international scientific and practical conference «Financial instruments for the sustainable development of the economy» (Chernivtsi, March 20, 2018) (р. 152-155). Chernivtsi : Chernivetskyi nats. un-t. (in Ukrainian)

Stechyshyn T. (2018) Napriamy universalizatsii bankivskoi diialnosti [Directions of universalization of banking activity] Monetarni i finansovi aspekty stabilnoho ekonomichnoho rozvytku: zb. tez dop.Vseukr. nauk. Internet-konf. – Monetary and financial aspects of stable economic development: coll. theses add. All-Ukrainian of science Internet Conf. (Ternopil, November 10, 2018) / editor. : O. V. Dzyublyuk, H. M. Zabchuk, O. O. Ivashchuk [and others]; resp. for issue O. O. Ivashchuk. Ternopil: TNEU. Р. 267–270. (in Ukrainian)

The 10 Biggest Fintech Companies In America 2022. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/isabelcontreras/2022/06/07/the-10-biggest-fintech-companies-in-america-2022/?sh=79a7d0c97d08

World retail banking report 2022. Capgemini research institute. Available at: https://www.wrbr2022-efma-capgemini-final-1650474685VfNBt.pdf

Kataloh fintekh-kompanii Ukrainy, 2021 [Catalog of fintech companies of Ukraine, 2021] Ukrainska asotsiatsiia fintekh ta innovatsiinykh kompanii – Ukrainian association of fintech and innovative companies. Available at: https://fintechua.org/market-map (accessed 15.07.2022) (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini [Fintech development strategy in Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4 (accessed 10.07.2022) (in Ukrainian)

Pro platizhni posluhy: Zakon Ukrainy (2021) [On payment services: Law of Ukraine] Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (accessed: 12.07.2022).

Demchenko I. Vidkrytyy banking v Ukraini – novi perspektyvy chy vyklyky dlya bankiv? [Open banking in Ukraine – new prospects or challenges for banks]. Available at: https://blog.liga.net/user/idemchenko/article/42888 (in Ukrainian)

Gamification of Financial Services: Current Trends and Future Possibilities. APIS Partners. Available at: https://apis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Apis_Partners_Gamification_of_FS.pdf

Louis Carbonnier. Why embedded finance is the next big thing. Available at: https://www.fintechfutures.com/2022/04/why-embedded-finance-is-the-next-big-thing

Zarplata na vymogu: koly cey servis bude v Ukraini. Minfin.ua [Payment on demand: when this service will be in Ukraine]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/2021/12/06/76751478/

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 271
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Лапішко, З., & Євтух, Л. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ СУПЕРМАРКЕТІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-70
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ