УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ключові слова: персонал, управління персоналом, мотивація, морально-психологічний клімат, людські ресурси

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи мотивації персоналу, узагальнено існуючі види та методи мотивації. Проаналізовано рух кадрів, структуру витрат на персонал, темпи зростання (зниження) номінальної та реальної заробітної плати на промислових підприємствах України та ефективність мотиваційних заходів. Обґрунтовано важливість нефінансових чинників в процесі мотивації персоналу. Розроблено схему діагностики системи мотивації. Запропоновано впровадження системи преміювання на вітчизняних підприємствах, яка забезпечить покращення продуктивності праці та якості продукції. Удосконалено систему мотивації персоналу шляхом включення обов’язкового впровадження мотиваційного соціального пакета та сучасних інноваційних методів управління, що дозволить підвищити економічну ефективність діяльності підприємства.

Посилання

Довгаль О. В. Інноваційне управління персоналом. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4227.

Єпіфанова І. Ю. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення. Вінниця : ВНТУ, 2019. 384 с.

Voynarenko M., Dzhedzhula V., Yepifanova I. Modeling of the Process of Personnel Motivation for Innovation Activity. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. Vol. 17. Pp. 467–477.

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. 2019. Т.24. Вип. 2 (75). С. 88–92.

Климчук А. О., Михайлов А. М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №1. С. 218–234.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/.

Процик І. С., Кара Н. І. Плинність кадрів на підприємстві та шляхи її зменшення. Молодий вчений. 2020. №3. С. 246–252.

Dovhal O. V. (2015) Innovatsiine upravlinnia personalom [Innovative personnel management]. Efektyvna ekonomika, no. 5. Aviable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4227

Yepifanova I. Yu. (2019) Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichni aspekty finansovoho zabezpechennia [Management of innovative activity of industrial enterprises: theoretical and methodological aspects of financial support]. Vinnytsia : VNTU. 384 p. (in Ukrainian)

Voynarenko M., Dzhedzhula V., Yepifanova I. (2020) Modeling of the Process of Personnel Motivation for Innovation Activity. WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol. 17. Pp. 467–477.

Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Yu., Hladka D. O. (2019) Udoskonalennia kadrovoi polityky yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Improving personnel policy as a factor in increasing the competitiveness of enterprises]. Visnyk ONU im. I. I. Mechnikova, Т. 24, no. 2 (75), pp. 88–92.

Klymchuk A. O., Mykhailov A. M. (2018) Motyvatsiia ta stymuliuvannia personalu v efektyvnomu upravlinni pidpryiemstvom ta pidvyshchenni innovatsiinoi diialnosti [Motivation and stimulation of staff in the effective management of the enterprise and increase innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 1, pp. 218–234.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Aviable at: http://ukrstat.gov.ua/

Protsyk I. S., Kara N. I. (2020) Plynnist kadriv na pidpryiemstvi ta shliakhy yii zmenshennia [Staff turnover at the enterprise and ways to reduce it]. Molodyi vchenyi. No. 3, pp. 246–252.

Переглядів статті: 2061
Завантажень PDF: 2000
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Єпіфанова, І., & Панкова, В. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ