ЛОКАЛЬНІ БРЕНДИ ТА МЕХАНІЗМ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: тренди харчування, гастрономічний туризм, географічні зазначення продуктів, локальні бренди, еногастрономічні маршрути, імідж регіонів

Анотація

Враховуючи сучасні тренди харчування, вимоги до послуг в гастрономічному туризмі, в статті розглядається механізм географічних зазначень продуктів як потенціал інноваційного розвитку туристичної індустрії в регіонах країни. Географічні зазначення харчових продуктів, завдяки їх оригінальності, унікальним властивостям, ознакам автентичності та приналежності до культурно-історичної спадщини, облаштування побуту окремих місцевостей, територій, етносів спроможні не тільки захистити «авторство», але й привабити споживачів, туристів, стимулювати розвиток окремих територій в цілому.Висвітлюються переваги локальних вітчизняних брендів продуктів, вирощування та реалізації місцевої їжі. Акцентовано увагу на необхідності активізувати процеси створення національних продуктів із статусом географічних зазначень, їх маркетинговому супроводі, а також організацію еногастрономічних маршрутів з метою формування привабливого іміджу регіонів та їх туристичного потенціалу.

Посилання

Корнілова В.В., Корнілова Н.В. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112

Криволапчук В., Филь С. Правова охорона географічних зазначень у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. №3.

Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 504 с.

Мотузенко О.О., Липова М.О. Еногастрономічний туризм як засіб підтримки національного виробника на прикладі Одеської області. Географія та туризм. 2013. № 24. С. 108–119.

Саверіо Савіо: географічні зазначення відкриють в Україні нову туристичну пропозицію. URL: https://zruchno.travel/News/New/4577?lang=ua

Расулова А.М. Потенціал ресторанного бізнесу у розвитку гастрономічного туризму України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 78–83.

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Постанова Кабінет Міністрів України від 25.11.2017 р. № 1106. Офіційний вісник України. 2018. № 24. Ст. 852.

Вдовічен А.А., Зінченко В.А. Основні фактори впливу на інноваційний розвиток туристичного бізнесу в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. № 1–2. С. 31–39.

Гулич О.І. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки. Регіональна економіка. 2014. №. 3. С. 76–85.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 02.03.2020).

Kornilova V.V., Kornilova N.V. (2018). Suchasni tendentsii rozvytкu hastronomichnoho turyzmu. [The modern trends of gastronomic tourism development]. Efektyvna ekonomika. – Efficient economy. № 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112. (in Ukrainian)

Kryvolapchuk V., Fyl І. (2018). Pravova okhorona heohrafichnykh zaznachen u konteksti uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS. [Legal protection of geographical indications in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU.]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 3. (in Ukrainian)

Khodakivskyi Ye.I., Yakobchuk V.P., Lytvynchuk I.L. (2017). Intelektualna vlasnist: ekonomiko-pravovi aspekty: pidruchnyk [Intellectual Property: economic and legal aspects]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 504 p. (in Ukrainian)

Motuzenko, O.O., and M.O. Lypova. (2013). Enohastronomichnyi turyzm yak zasib pidtrymky natsionalnoho vyrobnyka na prykladi Odeskoi oblasti. [Winegastronomic tourism as a means to support national manufacturer by the example of the Odessa region]. Heohrafiia ta turyzm – Geography and tourism, 24, 108–119. (in Ukrainian)

Saverio Savio: heohrafichni zaznachennia vidkryiut v Ukraini novu turystychnu propozytsiiu: Retrieved from: https://zruchno.travel/News/New/4577?lang=ua

Rasulova A.M. (2015). Potentsial restorannoho biznesu u rozvytku hastronomichnoho turyzmu Ukrainy. [Restaurant business potential in the development of Ukrainian gastronomic tourism]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 5, 78–83. (in Ukrainian)

Pro vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Postanova Kabinet Ministriv Ukrainy vid 25.11.2017 r. № 1106. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. № 24. 2018. St. 852. (in Ukrainian)

Vdovichen, A.A., and V.A. Zinchenko. (2018). Osnovni faktory vplyvu na innovatsiinyi rozvytok turystychnoho biznesu v Ukraini. [Main factors of influences upon innovative development of tourism business in Ukraine]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 1–2, 31–39. (in Ukrainian)

Hulych O.I. (2014). Perspektyvy Ukrainy ta yii rehioniv u realizatsii sotsiohumanistychnoi paradyhmy rozvytku turystychno-rekreatsiinoho sektoru ekonomiky. [Prospects of Ukraine and its regions in the implementation of socio-humanistic paradigm of development of tourist and recreational sector of economy]. Rehionalna ekonomika. – Regional economy, 3, 76–85. (in Ukrainian)

Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Захарчин, Р. (2020). ЛОКАЛЬНІ БРЕНДИ ТА МЕХАНІЗМ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-70