МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ ЯК УСТАНОВЧИЙ ДОКУМЕНТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ключові слова: установчі документи, статут, модельний статут, суб’єкт господарювання, юридична особа, товариство з обмеженою відповідальністю

Анотація

У статті досліджено особливості використання модельного статуту як установчого документа юридичної особи. Розглянуто поняття модельного статуту, переваги та недоліки його застосування. Зазначено пере- лік документів, необхідних для державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту, а також переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа. Охарактеризовано зміст модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю та мож- ливості формування власної редакції. Висвітлено особливості онлайн-реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту та переходу юридичної особи на діяльність на підставі мо- дельного статуту. Вказано основні нормативно-правові акти, які регламентують використання модельного статуту в Україні.

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту: Закон України від 21 квітня 2011 року № 3262-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-17

Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1182. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19

Деякі питання дерегуляції господарської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України № 367 від 27 березня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV (із змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV (із змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15

Петутіна, Ю. (2019). Новий модельний статут. URL: http://yurradnik.com.ua/stati/noviy-modelniy-statut/

Відтепер зареєструвати ТОВ можна онлайн (2019). URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/vidteper-zareestruvati-tov-mojna-onlayn

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту (н. д.). URL: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu

Перехід юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (н. д.). URL: https://diia.gov.ua/services/perehid-tov-na-modelnij-statut

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo zaprovadzhennia pryntsypu derzhavnoi reiestratsii iurydychnykh osib na pidstavi model'noho statutu: Zakon Ukrainy vid 21 kvitnia 2011 roku № 3262-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/3262-17

Pro zatverdzhennia model'noho statutu tovarystva z obmezhenoiu vidpovidal'nistiu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 lystopada 2011 r. № 1182. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/1182-2011-%D0%BF

Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidal'nistiu: Zakon Ukrainy vid 6 liutoho 2018 roku № 2275-VIII (iz zminamy). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/2275-19.

Deiaki pytannia derehuliatsii hospodars'koi diial'nosti: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 367 vid 27 bereznia 2019 roku. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/367-2019-%D0%BF

Hospodars'kyj kodeks Ukrainy vid 16 sichnja 2003 roku № 436-IV (iz zminamy). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/lavs/shov/436-15

Pro derzhavnu reiestratsiiu iurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromads'kykh formuvan': Zakon Ukrainy vid 15 travnia 2003 roku № 755-IV (iz zminamy). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/lavs/shov/755-15

Petutina, Yu. (2019). Novyj model'nyj statut. Retrieved from: http://iurradnik.tsom.ua/stati/noviy-modelniy-statut/

Vidteper zarejestruvaty TOV mozhna onlajn (2019). Retrieved from: https://minjust.gov.ua/news/ministry/vidteper-zareestruvati-tov-mojna-onlayn

Rejestracija TOV na pidstavi modeljnogho statute (n.d). Retrieved from: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu

Perekhid jurydychnoji osoby na dijaljnistj na pidstavi modeljnogho statutu (n.d). Retrieved from: https://diia.gov.ua/services/perehid-tov-na-modelnij-statut/

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Тепла, М. (2020). МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ ЯК УСТАНОВЧИЙ ДОКУМЕНТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-87
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ